R. J. DE RAIFFEISE N.-B ODE. 25 UIT ONZE BOERENLEENBANKEN. Geachte Redactie, In het eerste concept-statuten voor de Coöperatieve Boerenleenbanken staat in art. 3 III dat als leden kunnen worden aangenomen „Waterschappen en provinciaal ge reglementeerde polders." In de vastgestelde statuten staat sub III van art. 3 „Wettelijk gereglementeerde waterschappen (polders en polderdistricten)." Welke motieven er toe hebben geleid de redactie te wijzigen, weet ik niet, maar m.i. was de eerste redactie de duidelijkste. Wat is een wettelijk gereglementeerde polder? B.v. De eigenaren van een complex landerijen komen overeen hunne eigendommen voor gemeenschappelijke rekening te laten bemalen. Er wordt een polder opge- riccht en eer. reglement vastgesteld bij onderhandsche of notariëelc acte, een bestuur gekozen, een molen gesticht en om alles te betalen eene leening aangevraagd voor den polder door het Bestuur bij een Boerenleenbank^ voorafgegaan door een aanvraag om lidmaatschip. Omvat het aangehaalde voorbeeld een wettig geregle- menteerden polder? Kan het Bestuur van zoo'n polder, als vallende onder art. 3III lid van eene Coöperatieve Boerenleenbank worden en is het Bestuur des polders, door een besluit der vergadering van ingelanden tot het aangaan der leening bevoegd, die ten name des polders te sluiten. Gaarne zou ik hierover het gevoelen der redactie ver nemen. Bij voorbaat mijn dank. Noot der Redactie. De oorspronkelijke formu leering in het eerste concept voor de statutenwijziging der Boerenleenbanken was inderdaad, zooals de geachte inzender aangeeft. De Centrale RingVergadering (eigenlijk de Huishoudelijke) heeft een redactiewijziging aange bracht. De bedoeling was, te doen uitkomen, dat alleen de gereglementeerde waterschappen (ook als deze, wat voorkomt in enkele provincie's, den naam dragen: polder of polderdistrict) voor het lidmaatschap in aanmerking te doen komen. Particuliere polders vallen daaronder niet. OVERGENOMEN. De prijsdaling der landbouwproducten. Een aligerrueen Verschijnsel. Uit de maandelijks vanwege de directie van den Land bouw gepubliceerde indexcijfers van deri landbouw, is af te leiden dat de prijzen van de producten van onzen bodem den laatsten tijd dalende zijn. Ditzelfde ver-1 schijnsel doet zich ook voor in andere landen, hetgeen niet behoeft te verwonderen, daar de meeste onzer bo dem-voortbrengselen producten met een wereldmarkt zijnj Dat de teruggang van de prijzen der landbouw-voorn brengselen algemeen is, blijkt uit een publicatie van de Noorsche landbouwkundige prijscentrale te Sk,i, waar van „De Veldbode" melding maakt. Genoemde centrale berekent geregeld de levensstan daard in verschillende landen, waarbij zij gebruik maakt van een „nafuraal-eenheid." Daartoe neemt zij den ge middelden prijs van 4 K.G. rundvleesch, 2 K.G. vleesch' van het vette varken, 3 K.G. boter, 40 K.G. aardappelen, 10 K.G. haver en 30 K.G. gerst, welke artikelen in vele landen het „dagelijksch brood" van het meerendeel der bevolking uitmaken. De Noorsche centrale heeft thans een vergelijking gen maakt tusschen den toestand in Juni 1925 en Juni 4926. Stelt men de naturaal-eenheid over Juni 1925 op 100 (in guldens en in dollars) dafn wordt die van Juni 192(3 uitgedrukt door het cijfer 85. Er heeft dus verleden jaar een gemiddelde prijsvermindering van landbouw producten plaats gehad van 15 o/0. In de meeste landen met een valuta op goudbasis heeft een dergelijke ver mindering plaats gehad: in Zweden van 18, in Noor wegen van 24, in Denemarken van 19, in Duitschland van 5, in Zwitserland van 10, in Frankrijk van 22, in Finland 133, in Engeland van slechts 1 0/0, terwijl de prijzen in de V. S. (New-York) met 33 jo/o gestegen! zijn (ook in dit land loopen ze echter van AprilJuni geregeld achteruit.) 1 Voor bepaalde landen is de crisis nog veel sterker dan voor ons en wel door de gestegen valuta: in Den el marken bedraagt door de stijging van de Deensche kroon de prijsvermindering zelfs 42 o/0 en in Noorwegen door de stijging van het Noorsche betaalmiddel 41 'o/0. Met uitzondering van de V. S. zijn dus de .prijzen overal achteruitgegaan en in verscnillencle landen zelfs in aanzienlijke mate. (Algemeen Handelsblad.) WATERSNOOD MAAS EN WAAL. In dank ontvangen tot en met 24 September j.1.: Vorige verantwoording f 2430. Heerdei0o. Gouderak 25. Poeldijk10. Veere- 10. Wijdenes- 50. Ridderkerk- 50. Alkmaar (Zuivelbank)- 50. Purmerland;0. Olterterp25. Roden- 25. Tijnje- 10. Gouda...- 10. Kloosterveen- 50. Knollendam- 25. Hoenderloo- 5. Appeltern f 2885.— J. LABRUIJÈRE, Kassier. Moet men een borg laten teekenen, die in een andere plaats woont, waar eveneens een Boerenleenbank ge vestigd is. zendt- dan de akte aan den kassier, daar ter plaatse, die den borg in zijn tegenwoordigheid laat tee kenen (onder vermelding van plaats en dagteekening) De kassier' stelt dan op de akte de Verklaring, dat de' teekening in zijn tegenwoordigheid heeft plaats gehad.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 5