0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE J« COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. G. W. STROINK, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. K. ERIKS, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. RENTEWIJZIGING PER 1 JANUARI A.S. Vanaf 1 Januari zal de Centrale Bank de rente aldus berekenen: Voor depots, dagelijks opzegbaar, wordt vergoed Bedragen die depóts meer dan f 100.000.dan wordt over dit meerdere 4 o/0 vergoed. Voor geld van een jaar vast wordt 41/4 °/o vergoed. De rente voor uit te geven deposito-obligatie's wordt gesteld op 41/2 °/o. De debet-rente is voorts vastgesteld op 5 o/0. Loopende jaardepots zullen van af haar vervaldatum bij verlenging 4i/4 o/„ rente dragen. No. 4 OCTOBER 1926 Twaalfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD VAN DIT NUMMER: I. a. G. W. Stroink, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. K. Eriks, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. b. Rentewijziging. II. Redactioneel gedeelte: a. Het aandeelenkapitaal bij eene coöperatieve vereeniging. b. De grosse der hypotheek, c. Royement bij hypotheken, d. Beslissing door scheids lieden. e. De Bank te L. f. Van heinde en ver. g. Het Zegel. h. Herziening van formulieren, i. Geld- en Effec- tenmarkt. III. Uit onze Boerenleenbanken: a. Ingezon den door R. J. (met noot redactie), b. Watersnood Maas en Waal IV. Overgenomen. V. Advertentiën. Met zeer veel genoegen lazen wij in de bladen, dat den Heer G. W. Stroink, Voorzitter van het Bestuur der Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Steenwijkerwold, bij gelegenheid van het 25-jarig be staan dier Bank, bovenvermelde hooge onderscheiding is ten deel gevallen. Daar de Heer Stroink ook in onze organisatie, als Voorzitter van den Raad van Toezicht der Centrale Bank, eene zeer gewichtige plaats inneemt, meenen wij dit heuglijk feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan, doch hem ook van wege de Raiffeisen- Bode onze hartelijke felicitatie te moeten aanbieden. Eenzelfde hartelijke gelukwensch geldt den Heer K. Eriks, Directeur der Coöperatieve Zuivel-Export-Ver eeniging te Leeuwarden, eveneens lid van onzen Raad van Toezicht, met zijne benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 33/4 0/0. NEEMT TIJDIG MAATREGELEN. In aansluiting op het stukje onder bovenstaand hoofd in het Septembernummer, dringen wij er nogmaals bij de Boerenleenbanken op aan zich tijdig rekenschap ervan te geven of er maatregelen moeten worden genomen, teinde in het voorjaar tegen de opvragingen gedekt te zijn. Mochten enkele Boerenleenbanken meenen, dat cre- dietherziening bij de Centrale noodzakelijk zal zijn, zoo worden deze in haar belang aangespoord vóór 1 Nov. a.s. met de Centrale in overleg te treden. REDACTIONEEL GEDEELTE. HET AANDEELENKAPITAAL BIJ EENE COÖPERATIEVE VEREENIGING. Men hoort soms de meening verkondigen, dat de coöperatie's, door aandeelen uit te geven, min of meer haar karakter van zuivere coöperatie prijs geven en naar het systeem der naamlooze vennootschap overhellen. Hoe onjuist deze opvatting is, behoeven wij hier wel niet' uiteen te zetten. Als men een aandeel in eene vennootschap neemt, heeft men daarbij de bedoeling, van het geld, dat men in dit aandeel belegt, winst te maken. Of die vennootschap nu die winst maakt met handel in rubber, olie of koffie, laat een aandeelhouder vrij onverschillig, als hij in den vorm van dividend maar zooveel mogelijk ontvangt. Valt hem dat tegen, dan praktizeert hij al gauw er over, om in eene andere maatschappij zijn geld te steken en daarin zijn geluk te beproeven. Hij verkoopt dan zijn aandeel en wordt aandeelhouder in eene andere zaak. Er is ook geen feitelijke band tusschen dergelijke aan deelhouders. Zij kennen elkander niet. De Naamlooze Vennootschap is eene kapitaalsfor matie, geen vereeniging van personen. Hoe geheel anders is dat met de aandeelen eener Coöperatieve Véreeniging. Feitelijk zijn de personen, die deze stukken hebben, in de eerste plaats 1 i d van de organisatie, welke aan dat lidmaatschap het nemen van een of meer aan deelen verbindt. De uitdrukking „aandeelhouders" is voor de leden eener Coöperatie met aandeelen, dan ook onjuist. In de statuten moet juist het lidmaatschap voorop-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1