OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 1 JULI 1926 Twaalfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a'. Mededeelingen. 1. Formulieren io5 t in in, 156 en 157. 2. Vragenlijsten en Contröle- staten. 3. Nagekomen Bijdrage voor Terbregge en Oudewetering, b. Redactioneel gedeelte. 1. De alge- meene vergadering van 23 Juni j.1. 2. Hut nieuwe ledenrégister. 3. Geen rente op rente bij voorschot ten. Het resultaat der jaarlijksehe contröle. - 5. Van Heinde en Ver. -— 6. Geld-en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. Ingezonden door Baflo (met antwoord der Redactie), d. Advertentie's. e. Inhouds opgave. MEDEDEELINGEN. Formulieren 106 t/m 111, 156 en 157. Na de uitgave der nieuwe nummerlijst bereiken ons telkens verzoeken om toezending van een of meer der bovengenoemde formulieren. Wij maken er nog eens uitdrukkelijk op attent, dat het niet de bedoeling is, dat men deze formulieren in voorraad neemt. Ze worden slechts tegelijkertijd met een dispensatie gegeven. VRAGENLIJSTEN EN CONTR6LESTATEN. Elders in dit blad vindt men eenige mededeelingen', omtrent de resultaten der jaarrlijksche contröle. Onge veer 300 Banken zonden echter hun vragenlijst met de bijbehoorende staten niet in. Wij vertrouwen, dat wij ook an die Banken binnen enkele weken de ingevulde lijsten nog wel zullen binnen krijgen. NAGEKOMEN BIJDRAGE VOOR TERBREGGE EN OUDEWETERING. Naar aanleiding van een ter algemeene vergadering gedane vraag deelen wij mede, dat de nagekomen bij drage voor Terbregge en Oudewetering, vermeld in de rekening en verantwoording van het Onderling Waar borgfonds over 1925, afkomstig is van de Boerenleen bank te de Leek. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE ALGEMEENE VERGADERING van 23 Juni j.I. In de groote zaal van „Tivoli" te Utrecht werd op 23 Juni de gewone algemeene jaarvergadering van onze Centrale Bank gehouden, onder presidium van den Voor zitter van den Raad van Toezicht, den Heer G. W. Stroink. Deze opende de vergadering met een welkomstwoord, waarin hij de groote opkomst een bewijs noemde van de belangstelling 'der Boerenleenbanken in de Centrale orga nisatie. Hij deelde verder mede, dat de directeur-generaal van den landbouw, de heer Kakebeeke, niet aanwezig" kon zijn, en verwelkomde speciaal het oudste lid in jaren van den Raad van Toezicht, den heer Collot d'Escury, die zijn 25-jarig jubileum als zoodanig heeft herdacht, waar mee de voorzitter hem gelukwenschte onder applaus der vergadering. Spreker memoreerde dat de resultaten van het afgeloopen jaar weer tot tevredenheid stemmen, getuige het winstcijfer van ruim 7 ton. Daarin is begrepen een koerswinst van ruim 4 ton, waardoor de achterstand op deze rekening is ingehaald. Dat de liquiditeit van onze instelling uitstekend is, moge blijken uit het feit, dat in een korte spanne tijds de Bank kon voldoen aan op vragingen tot een bedrag van 30 millioen. De Bank kon daaraan voldoen zonder hulp van anderen. Dat moet zoo blijven. De liquiditeit van de Centrale Bank moet zoo blijven, maar daartoe moeten de plaatselijke banken meewerken. En dat besef is nog niet bij alle besturen van de Locale Banken aanwezig. Laat men daarom .ten deze het algemeen bestuur steunen! Spreker wees verder op de belangrijke statutenwijziging, waaraan 653 van de 698 banken eendrachtig hebben meegewerkt. Een mooi bewijs van de eendracht, die er onder de Locale Banken heerscht. Deze gezamenlijke statutenwijziging is een feit van groote beteekenis voor de organisatie en ook een blijk van groot vertrouwen in onze instellingen, jammer is echter, dat men in kringen, waar men beter moest weten, het vertrouwen, dat zoovelen in onze organi satie blijken te hebben, niet deelt. (Applaus.) Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat het met dert landbouw in al zijn onderdeelen, begint te hokken. Men behoeft zich daarover nog niet al te ongerust te maken. Maar men moet de teekenen der tijden verstaan, en daarom dienen de Locale Banken omzichtig te werk te gaan met de credietverstrekkingen en elk jaar te onderzoeken in hoeverre de credieten aan de eischen van zekerheid voldoen. Er worden credieten gegeven voor 10 jaar; daartegen is geen bezwaar in gunstige tijden, maar als ongunst dreigt, zal het goed zijn om lange credieten telken jare opnieuw te wegen. Ten slotte bepleitte spreker het deelnemen der Lokale Banken aan een pensioenregeling voor de kassiers. Hierna kwamen aan de orde de notulen der vorige vergadering, die aan de leden waren rondgezonden- Zonder op- of aanmerkingen werden zij goedgekeurd. Aan de orde kwamen daarna de rekening en verant woording over 1925, en het voorstel ten opzichte van de gemaakte winst over 1925. Het jaarverslag, dat aan de leden is toegezonden toont een winst aan van f700.843.72. Het be stuur stelt voor af te schrijven een bedrag van f 11.557.80, zoodat overblijft een bedrag van f689.285.92.. In het reservefonds moet worden gestort f 80, zoodat resteert f689.205.92. Voorgesteld wordt dit bedrag in het reserve fonds te storten, dat daardoor zal aangroeien tot f 2.453.500.10. Bij de behandeling van het verslag werden inlich

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1