A OFFIC1ËEL ORGAAN VAN DE i COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. 15867. No. 12 JUNI 1926 Elfde Jaargang 1 DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Inlerc. No. 158Ó7. INHOUD: a. Mededeelingen. i. De Algemeene Vergadering. 2. Nummering Formulieren. 3. Té- lefoonnumer. 4. Beëindiging Collectief Contract met 1 de „Hermandad". 5. Geldzending aan Zuivelfabrie ken. 6. Gebonden Jaargang 19251926. b. Redac tioneel gedeelte: 1. Van Heinde en Ver. 2. Geld en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken: 1. „Aan de leden der Boerenleenbanken, aangeslo ten bij de Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht." 2. De -Staten van inschrijving (met noot redactie.) d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. DE ALGEMEENE VERGADERING. De gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering der Centrale Bank zal worden gehouden op Woensdag 23 Juni e.k„ des voormiddags te 11 ure, in het gebouw Tivoli. Vermits in deze Algemeene Vergadering wijziging van de Statuten der Centrale Bank aan de orde zal zijnj veroorloven wij ons de aandacht te vestigen op art. 61 lid 1 en 2 dier Statuten, luidende: „Besluiten tot wijziging der Statuten kunnen alleen „worden genomen met ten minste 3/4 der uitge brachte stemmen. „Dé vergadering moet zijn samengesteld op de „wijze, als in art. 60 eerste lid aangegeven". Het zal dus noodig zijn, om de Statutenwijziging in deze vergadering te kunnen aannemen, dat ten minste van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoor digd is. Dringend noodigen wij de leden dus uit, ingeval zij verhinderd mochten zijn de vergadering bij te wonen, z.ch te doen vertegenwoordigen, waarbij wij de aandacht vestigen op art. 41 lid 4 der Statuten: „Dezelfde afge vaardigde mag voor ten hoogste 10 leden optreden en namens deze leden stemmen". Men gelieve te bedenken, dat, indien het vereischto aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, pen nieuwe Algemeene Vergadering zal moeten worden be legd, waarmede zeer aanzienlijke kosten gepaard gaan, zoowel voor de Centrale Bank als voor de Locale Banken. Wij vertrouwen dus op aller medewerking. De stukken voor de vergadering zijn dezer dagen aan de Banken toegezonden. NUMMERING FORMULIEREN. Den kassiers verzoeken wij, in de onlangs verschenen lijst, welke de nieuwe nummering der formulieren geeft, nog de volgende nummers te willen inlassc.hen: 028. Spaarboekjes te gebruiken voor termijndeposito's (Serie D.P.) 221. Begeleidend schrijven bij geldzendingen naar de Centrale Bank. TELEFOONNUMMER. Het telefoonnummer der Centrale Bank is met in gang van 16 Mei j.1. geworden: BEËINDIGING COLLECTIEF CONTRACT MET DE „HERMANDAD." Het collectief contract met de „Hermandad" loopt op 1 Juli a.s. af. In verband hiermede verzoeken wij aan alle kassiers, die hieraan hebben deelgenomen, Üe betreffende polissen vóór' 15 dezer aan ons te willen opzenden. Dit is vooral noodzakelijk, wanneer de polissen moeten worden gesplitst, omdat twee objecten erbij zijn verzekerd. GELDZENDINGEN AAN ZUIVELFABRIEKEN. Wij drukken hier nogmaals al een circulaire, welke wij onlangs aan verschillende zuivelfabrieken en boerenleen banken verzonden. Utrecht, 10 Mei 1923. L'.S. Zooals U bekend, zenden wij U periodiek het voor Uwe Fabriek benoodigd geld per kist. Tot heden waren wij genoodzaakt die kisten vóór 12 uur op het station te Utrecht af te leveren. De Spoorwegen wenschen hierin thans evenwel eene wijziging te maken en zullen vanaf heden geen geldkisten meer aannemen, indien ze niet den dag van ontvangst te Utrecht nog op de plaats van be stemming zullen kunnen worden afgegeven. In ver band hiermede worden de geldkisten uiterlijk half- tieni van den dag der verzending op het station te Utrecht verwacht. Hierdoor zijn wij verplicht de geldkisten een dag eerder gereed te maken, waartoe het van Uwe zijde noodzakelijk zal zijn de opgave der specificatie ook minstens een dag eerder in te zenden. Wij vertrou wen, dat U bij voorkomen hiermede rekening zult willen houden, waarbij wij U er voor de goede orde nog aan herinneren, dat wij ons op Zaterdag niet kunnen belasten met het gereedmaken van een geld kist, een en ander in verband met de bestaande bepalingen bij de Nederlandsche Bank, op welke Instelling wij te dezer zake in de eerste plaats zijn aangewezen. Hoogachtend, de Coöp. Centr. Raiffeisen-Bank, A. FEIKEMA.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1