WEET GIJ dat de Raiffeisen-Eode eeri oplage van ongeveer 6000 exemplaren heeft en gelezen wordt over het grootste deel van ons land, door de kopstukken van onzen landbouw HET LOOMT daarom om in dit blad te ADVERTEEREM. Tarief op aanvraag DE RAIFFEISE N-B ODE. No. 11 MEI 1926 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD: a. Mededeelingen. 1. Overlegging der Balans aan den Inspecteur der Directe Belastingen. 2. Een nieuwe Rubriek. 3. De Algemeene Vergadering. 4. H.H. Kassiers.... Attentie! b. Redactioneel Ge deelte. - 1. Een rechterlijke uitspraak, die ook voor de Boerenleenbanken van belang is. 2. Opzegging door het Bestuur. 3. Twee aanvullingen van het Overzicht der Zegelwet. 4. De rekening-courant met zuivel fabrieken. 5. Van heinde en ver. 6. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. De Staten van Inschrijving, d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. OVERLEGGING DER BALANS AAN DEN INSPECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN. In ons vorige nummer schreven we onder de Mede deelingen, dat de balans en de rekening der Boerenleen bank bij den Inspecteur der Directe Belastingen moeten worden ingeleverd (in verband met de Dividend- en Tantièmebelasting). Dit is ook juist maar in de prac- tijk gebeurt het alleen, wanneer de Inspecteur er om vraagt. De meeste Inspecteurs vragen er niet om, daar zij heel goed weten, dat de Boerenleenbanken niets te maken hebben met de Dividend- en Tantièmebelasting. Dan is het natuurlijk een overbodige moeite om hem rekening en balans toch toe te zenden. Maar de Inspecteur heeft hier recht op, en daarom verzuime men niet rekening en balans der Leenbank aan hem over te leggen, als hij zulks verlangt. EEN NIEUWE RUBRIEK. Wij openen met ingang van dit nummer een nieuwe rubriek in ons blad onder den titel: ,,Van Heinde en Ver." Wij hopen hieronder telkens iets te kunnen ver tellen van dingen, die voor onze lezers belangwekkend of leerzaam kunnen zijn. Het artikeltje in het vorig nummer over Tsjecho-Slowakije hoort er eigenlijk ook al bij. Bovendien zullen wij in elk nummer als bladvulling enkele practische wenken voor Besturen en Kassiers doen opnemen. DE ALGEMEENE VERGADERING. De gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering der Centrale Bank zal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s., des voormiddags te elf ure, in het gebpuw Tivoli. H.H. KASSIERS.... ATTENTIE! Wij Vermoeden, dat menig Kassier den laatsten tijd wel eens het hoofd heeft geschud, wanneer hij de ge heimzinnige aanduidingen in den linkerbpvenhoek van sommige onzer formulieren bestudeerde, welke aandui dingen dan het nummer van het formulier voorstelden. Er dreigde door de eigenaardige nummering, die we in het tot dusver gevolgde systeem vaak wel moesten toepassen, verwarring te worden gesticht. De chef onzer afdeeling expeditie beweert zelfs, dat er kassiers waren, die bij vergissing form. „half wat" i.p.v. 13 wat be stelden!) De vorige week is onder de formulieren eindelijk een revolutie uitgebroken, waarbij ze den eisch stelden van nieuwe nummers te worden voorzien. We hebben hun eisch, gezien de billijkheid, ingewilligd. Alle formulieren welke bij de C.B. verkrijgbaar zijn. hebben we ingedeeld in v ij f groepen, te weten 1Boeken. 2. Bescheiden. 3. Schuldbekentenissen. 4. Credietakten. 5. Diversen. Voor elke groep is een serie van 50 nummers gere serveerd, zoodat we in groep 1 vinden de formulieren ooi t/m 049, groep 2 050 t/m 099, groep 3 100 t/m 149, groep 4 150 t/m 199, groep 5 200 t/m 249. Tegelijk met deze Raiffeisenbode wordt aan de kas siers een volledige nieuwe nummerlijst toegezonden. Met ingang van 15 Mei gelieve men dan bij zijn bestel lingen de formulieren uitsluitend aan te duiden met de nieuwe nummers. Bij ontvangst zal dan in 't eerst nog wel eens blijken, dat het formulier nog het oude nummer draagt, doch dat is alleen 't geval, omdat de C. B. nog niet 'direct den geheelen ouden voorraad heeft overgenummerd. Men bestelle uitsluitend op de daarvoor bestemde rose bestel- biljetten, die gratis verkrijgbaar zijn, als formulier no. 220. Mocht iemand 15 Mei de nieuwe lijst nog niet hebben ontvangen, dan gelieve hij ons dat even te berichten. Volgens de Coöperatie-wet zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hun opgedragen taak. Zij worden daarbij geacht kennis te hebben gekregen van al dat gene, wat hun bij een richtige waarneming hunner betrekking niet onbekend zou zijn gebleven. Hieronderzegt de Practische Handleiding bij de Wet op de Coöp. Vereenigingen" van Mr. Gezelle Meerburg c.s., vallen accountantsrapporten, inspectie rapporten, e.d. Het is dus voor bestuurders van groot belang, dat zij de wenken, in dergelijke rapporten ver meld, opvolgen, althans nauwgezet overwegen."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1