OFFICIËEL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RA1FFEISKN-BANK TE UTRECHT. No. 10 APRIL 1926 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran O PET GIF FT OKOAIN VAN HF d> Redactie en Administratie- Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Bala,ns der afzon derlijke Spaarbank. 2. Faillissement der Naamlooze Vennootschap „Nationale Boerenborgmaatschappij". 3. Bestellingen voor de afzonderlijke Spaarbank, b. Re dactioneel gedeelte. 1. Onze Banken en de Fiscus. 2. De strijd herleefd (Gedeputeerde Staten en be legging van gelden door gemeenten). 3. Overzicht van de Zegelwet, voorzoover van belang voor de Boeren leenbanken. 4. Wettelijke bepalingen betreffende he'. beleggen van gelden bij Coöperatie's. 5. Aflossing hypotheken. 6. Geld- en Effectenroarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Het Handelsregister ingezon den door Capelle a.d. IJssel). 2. Boerenleenbank Comité Watersnood 1916. d. Advértentiën. MEDEDEELINGEN. BALANS DER AFZONDERLIJKE SPAARBANK. Wij vestigen de aandacht op het feit, dat de balans der afzonderlijke Spaarbank niet behoeft te worden ingeleverd bij den inspecteur der directe belastingen, in verband met de dividend- en tantième-belasting. Wel moeten balans en verlies- en winstrekening van de Boerenleenbank bij dien inspecteur worden ingeleverd. Wij herhalen, dat de balans der afzonderlijke Spaar bank ook niet behoeft te worden nedergelegd bij het Handelsregister. FAILLISSEMENT DER NAAML. VENNOOTSCHAP „NATIONALE BOERENBORGMAATSCHAPPIJ." De Nationale Boerenborgmaatschappij te 'sGraven- hage niet te verwarren met de Nationale Borgmaat- schappij, die gevestigd is te Amsterdam) is failliet ver klaard. Wij deelen dit in de eerste plaats mede, pmdat er misschien nog enkele Banken zijn, die een debiteur hebben, voor wien deze maatschappij borg is gebleven, of wier kassier bij haar een borgverzekering heeft loopen. Het spreekt van zelf, dat dezp Banken dan voor nieuwe zekerheidstelling zullen moeten zorgen In de tweede plaats deelen wij het mede, omdat som migen onzer lezjers (wij hopen, dat het er zeer weinig zijn!) misschien een aandeel in de maatschappij hebben, dat niet volgestort is. Zij kunnen zich dan op de vol storting voorbereiden. De aandeelen zijn natuurlijk ge heel waardeloos. Curator is Mr. J. Rolandus Hagendoorn, Anna Pau- lownastraat 11, den Haag. Vorderingen op de maat schappij moeten bij hem worden ingediend. BESTELLINGEN VOOR DE AFZONDERLIJKE SPAARBANK. Het komt nogal eens voor, dat kassiers van Boeren leenbanken, waarbij een afzonderlijke Spaarbank bestaat, het materiaal voor die Spaarbank bestellen zonder te doen uitkomen, dat het daarvoor, en niet vcor de Boerenleenbank is. Dus precies zooals zij bestelden toen de Boerenleenbank nog geen afzonderlijke Spaarbank had. Het spreekt vanzelf, dat de Afdeeling Expeditie niet nauwkeurig weet, welke Banken wèl een Spaarbank- hebben gesticht, en welke dat niet hebben gedaan. Daarom is het noodzakelijk, dat men bij de bestelling van materiaal duidelijk doet blijken, dat het de afzon derlijke Spaarbank geldt, als men daarvoor materiaal moet hebben. Anders zendt de Afd. Expeditie natuurlijk materiaal voor de Boerenleenbank. Volledigheidshalve vermelden wij hier nog even, hoe het materiaal voor de Spaarbank officieel heet: Spaarè«/t&bo-ekjes form. 7 c, stortingsboekjes form. 10 b, uitbetalingshoekejs form. 1a. Dagboek Spaarbank en Balans Spaarbank. Indien men hiervan melding maakt, is twijfel uitge sloten en voorkomt rn-en onnoodige terugzending en kosten. REDACTIONEEL GEDEELTE. ONZE BANKEN EN DE FISCUS. De Boerenleenbanken, die liggen in het ressort van den Inspecteur der Registratie en Domeinen te Zwolle, werden kort geleden verblijd met het volgende briefje: Zwolle, 16 Maart 1926. M.! Herhaaldelijk komt het voor, dat personen inlagen in de Coöp. Boerenleenbanken bezitten en dez,e niet aangeven voor de belastingen. „Men" schijnt te meenen, dat deze buiten de belastingen vallen. Anderen weer schijnen te denken, dat hetgeen daar ingebracht is, voor elk onderzoek gevrijwaard is. Het behoeft geen betoog, dat zoowel het een als het ander onjuist is. Ten opzichte van het onderzoek bij de Coöperatie's méén ik voor zooveel noodig er attent op te moeten maken, dat deze sedert da nieuwe Coöperatie-wet van 1925 allen koopman zijn en dus voor onderzoek vatbaar. Daardoor is een bestaan hebbend beletsel opgeheven. Beleefd verzoek ik U, er zoo noodig Uw cliën ten attent op te maken, dat de bovenvermelde on juiste meeningen met de waarheid in strijd zijn en daardoor hen voor latere onaangename gevolgen te vrijwaren.. Met dank voor de moeite, Hoogachtend, De Inspecteur der Registratie en en Domeinen te Zwolle 36 div. (Volgt handteekening). De Inspecteur zegt hier twee dingen. Ten eerste: het is onjuist, dat inlagen in de Boerenleenbank buiten de belastingen vallen en dat men die niet behoeft aan ,te geven. Wij zijn het hiermede roerend eens. Wij gelooven

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1