72 DE RAIFFEISE N-B ODE. allicht een tijd van een of twee maanden verloopt, soms zelfs meer. Het kan dus zeer wel acht maanden duren, voor de partijen afgeconcludeerd" zijn (wij denken hier bij alleen aan de procedure voor de Rechtbank; die voor den Kantonrechter duurt gelijk gezegd - ge woonlijk veel korter). Daarna zal de Rechtbank vonnis wijzen, tenzij er pleidooi gehouden wordt. De Rechtbank zelf neemt ook dikwijls een behoorlijken tijd om het vonnis in elkaar te zetten. Ons is een Rechtbank bekend, die er wel eens twee of zelfs drie maanden over doet. Het houden van pleidooien verlengt den duur van een proces ook met enkele maanden. Bij drukke Recht banken zelfs wel met een maand of zes, zeven. Dit 'komt, omdat de Rechtbank eerst na zulk een langen tijd een dag vrij heeft om de pleidooien aan te hooren. Bij het Gerechtshof') in Amsterdam is-deze termijn in den laatsten tijd een jaar of langer!Dit is echter een zeer abnormale toestand, en men heeft misschien in de kranten wel gelezen, dat op venbetering daarvan wordt aangedrongen. Wij hoorden laatst een niet onaar dige anecdote in verband hiermede. Op een goeden dag in September kwam een advocaat uit Roermond bij het Hof te Amsterdam, ten einde te pleiten. Hij kon 'echter maar niet gewaar worden, in welke zaal hij had te pleiten, en er was niemand te vinden, die hem kon inlichten. Ook zijn procureur1) was niet aanwezig. Ten einde raad stapte hij naar diens kantoor toe en vertelde hem zijn wedervaren. De procureur glimlachte, haalde de copy van den brief, waarin hij den advocaat den datum van het pleidooi had medegedeeld, en wees hem op het jaartal, dat erbij stond: 1926. De advocaat, die het briefje in Juli 1925 had ontvangen, had toen natuurlijk gedacht, dat bedoeld werd September 1925, en had het heele jaartal over het hoofd gezien! En zoo kwam het, dat hij precies een jaar te vroeg naar Amster dam reisde om te pleiten. Tot nog toe hebben wij alleen gesproken over den allereenvoudigsten vorm van het proces, namelijk die, waarin alleen geconcludeerd en eventueel gepleit wordt. Maar men heeft vele processen, waarin getuigenverhooren moeten plaats hebben, een deskundigen onderzoek be volen' wordt, of waarin zoogenaamde incidenten" voor komen. Dit alles kost natuurlijk veel tijd. Aan getuigen verhooren zit bijvoorbeeld het volgende vast. Nadat par tijen afgeconcludeerd hebben, laat de Rechtbank hen bij tusschenvonnis (interlocutoir vonnis) toe om getui- genbewijs te leveren, en bepaalt daartoe een dag, waarop de eischende partij zijn getuigen kan doen hooren. Tus- schen dezen datum en het interlocutoir vonnis liggen gewoonlijk enkele maanden. Wanneer de eischer zijn getuigen heeft doen hooren, wordt een dag bepaald (weer met een behoorlijke tusschenruimte), waarop de gedaagde zijn getuigen voor kan brengen. Daarna krijgen 1) Een Gerechtshof is, naar men weet, een college, dat in hooger beroep recht spreekt en boven de Rechtbank staat. Advocaten uit andere arrondissementen moeten altijd worden bijgestaan" door een procureur, ingeschreven bij het coilege, ♦waarvoor de advocaat wil optreden. eischer en gedaagde nog eens gelegenheid om een con clusie te nemen, waarin zij hun beschouwingen over de verklaringen der getuigen neerleggen. Ten slotte wijst de Rechtbank haar eindvonnis. Niet zelden geschiedt dit meer dan een half jaar na het tusschenvonnisj zoodat men kan zeggen, dat de duur van een proces door het leveren van bewijs door getuigen belangrijk wordt verlengd. De andere bijzonderheden, die in procéssen kunnen voorvallen, laten wij buiten bespreking. Wij ineenen hier mede het voornaamste betreffende den gang van een proces te hebben medegedeeld. En wij gelooven ook te hebben duidelijk gemaakt, dat iemand, die ongeduldig van aard is, maar niet moet beginnen met procedeeren! GELD- EN EFFECTENMARKT gedurende Februari 1926. De geldmarkt bleef bij voortduring zeer ruim. De rentestand is zeer laag. Prolongatie noteerde van 11/2 21/2 o/o. Particulier disconto ook in prijzen van 2—2V2 °/o. De wisselkoersen fluctueerden niet noemenswaardig. Het pondsterling was vast. Fransche francs flauw, dank zij de onmogelijkheid voor de Fransche regeering, om bij de Kamer haar finantieel programma aangenomen te krijgen. De wisselkoersen te Amsterdam waren voor: 1 Febr. 15 Febr. 27 Febr. Londen 1213 12.137/8 12.14 Parijs 9 33'/2 9.17 9 18 Brussel H-34 11 35 1 >.3? New-York 2-493/s 2-49' 2 2-491 2 Op de effectenmarkt weinig animo voor aandeelen, doch een vaste stemming voor beleggingsfondsen. Ver scheidene conversieleeningen werden uitgegeven. Ver schillende lichamen profiteeren van den lagen rente stand om leeningen van een duur rentetype om te zetten in leeningen van een goedkooper type, andere trachten zich nieuwe middelen op billijke voorwaarden te v erkrijgen. Rotterdam, Utrecht, Gelderland, de Spoorwegen zijn daarvan voorbeelden. De Staatsfondsen noteerden: - Fr's. 15 Feb. 27 Feb. t 6 0/0 Nederland 1922A 5 °/o 1918 5 1919 4V2 °/o 19'7 4 °/0 1916 6 o/o Nederl. Indië 1919 106'/8 '0U/16 '°'7.6 9874 9S'U '02'/16 10615/ ie 'Ol'/ie 997,6 96'/> >°'7.6 '°77.s 'oi'/ie 'oi'/a 99V2 96'7.6 01 16

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 4