0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE A COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 9 MAART 1926 Ëifde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD: a. In Memoriam Dr. P. van Hoek. b. Mededeelingen. 1. Circulaire's betreffende Staatscou rant. 2. Rectificatie's. 3. 'Nieuwe Ledenregisters. 4. Buitengewone Algenteene Vergadering. 5. Voor schotten en credieten aan Vereenigingen. 6. Sluitiig- Kantoor Centrale Bank. c. Redactioneel gedeelte. 1. De gang van een proces. 2. Overzicht van de leden, spaarders, enz. der Banken bij onze Centrale aangesloten. 3. Geld- en Effectenmarkt. d. Uit onze Boerenleen banken. Koninklijke Moraal? niet noot der Redactie e. Advertentie's. MEDEDEELINGEN. CIRCULAIRE S BETREFFENDE STAATS COURANT. Aan de Banken welke hebben deelgenomen aan de gezamenlijke Statutenwijzigingen, verzonden wij een circulaire, vergezeld van twee exemplaren van de Staats courant, waarin de nieuwe Statuten zijn gepubliceerd (of zooveel meer exemplaren, als besteld waren). Mocht eene Bank een en ander niet ontvangen hebben, of mochten wij per .abuis te weinig exemplaren hebben gezonden, dan verzoeken wij vriendelijk om daarop attent te worden gemaakt. RECTIFICATIES. Tot onze spijt is een zinstorende drukfout geslopen in bijlage no. 1 bij punt 4 der Agenda voor de Buiten-, gewone Algemeene Vergadering. Op de veertiende regel vin onderen van bladzijde 1 daarvan is uitgevallen het wpordje „geen". Dit had moeten staan tusschen „wijze" en „medewerking." Men gelieve dit alsnog in te lasschen. Nog enkele andere fouten, echter minder hinderlijk, hebben wij ontdekt. Wij maken van de gelegenheid gebruik om deze meteen even te rectificeeren. Op de tiende regel van bladzijde drie van genoemde bijlage stfiat „opstelt"; dit moet zijn worden opgesteld." In bijlage no. 2 bij punt 4 der agenda moet het volgende worden veranderd. In art. 13 is tusschen den zevenden en achtsten regel van onderen een regel uitgevallen. Deze luidt: „die lid waren gedurende het bedoelde boekjaar of." In art. 18 lid 6 leze men .Coöpera tieve Centrale Raiffeisen-Bank" in plaats van „Coöpera tieve Raiffeisen-Bank". In art. 50 lid 2 worde „de vol gende leden" gewijzigd in „het volgend lid." In art. 50 lid 3 worde na „Raad van Toezicht' 'ingevoegd „der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank." En art. 51 lid 1 worde aangevuld met de woorden: „Dit Reglement wordt vastgesteld door de Algemeene Vergadering." NIEUWE LEDENREGISTERS. Banken, welke hare Statuten gewijzigd hebben, doch waaraan wij nog geen nieuw ledenregister hebben toege zonden, worden verzocht dit even mede te deelen aan de Afdeeling Expeditie, die haar dan een nieuw register zal doen toekomen. Naar men weet, is het noodzakelijk, dat na de Statu tenwijziging een nieuw register in gebruik wordt ge nomen. Wij hebben thans in voorraad ledenregisters voor 2co, voor 400 en voor 600 personen. IN MEMORIAM Dr. P. VAN HOEK. Zoo juist bereikte ons het droevige bericht, dat Dr. van Hoek is overleden. Met hem is een man heengegaan, wien de landbouw en de boerenstand veel, zéér veel te danken heb ben. Als RijkSlandbouwleeraar, als Inspecteur van het Landbouwonderwijs, en als Directeur- Generaal van den Landbouw (deze functie bekleedde Dr. van Hoek, van 1909 tot 1925 heeft hij misschien meer dan iemand anders in de laatste veertig jaren voor den landbouw gedaan. Hij heeft een uiterst werkzaam leven gehad, hij heeft gewerkt zoolang het dag was. Misschien té lang, want toen hij als Directeur- Generaal aftrad, was zijn gezondheid gebroken. Dr. van Hoek was niet alleen een werker, hij was méér. Hij was een edel mensch, een man met een warm hart en een bewonderens waardig plichtsgevoel. Niet het minst door ons wordt zijn ver scheiden betreurd. Hoe veel immers hebben wij hem te danken! Hoe heeft hi] ons gesteund door zijn raad en belangstelling! Het coöpera tieve landbouwcredietwezen mocht zich ver heugen in zijn groote sympathie. Zijn tegen woordigheid op vele onzer algemeene ver gaderingen, waar hij ook niet zelden het woord voerde, gaf daarvan voldoende blijk. Het laatst was hij in de vergadering van 1924. Hij sprak daar een schoon woord, dat wij niet zullen vergeten. Evenmin als wij Dr. van Hoek zelf zullen vergeten. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1