Jl OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 8 FEBRUARI 1926 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Stempels en Briefhoofden. 2. Opgaven aan het Handelsregister. 3. Publicatie der gewijzigde statuten in de Staats courant. 4. Nieuwe Ledenregisters. 5. „Denkt er aan", b. Redactioneel gedeelte. 1. De Strijd Be slecht (Gedeputeerde Staten en belegging van gelden door gemeenten). 2. Contróle op Vereenigingen. 3. Is oprichting van een afzonderlijke Spaarbank immoreel? 4. Geld- en Effectenmarkt. c. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. STEMPELS EN BRIEFHOOFDEN. „Behoudens in telegrammen, is de Coöperatieve Ver- eeniging verplicht 'haren naam volledig, te voeren zegt art. 3 der Coöperatie-wet. En art. 38 stelt op overtre ding van dit voorschrift een boete van ten hoogste honderd gulden. In verband hiermede raden wij elke Bank aan haar stempel en briefhoofd nog eens nauwkeurig te "bekijken, en, indien zij niet den volledigen naam bevatten, zooals zij is vastgesteld bij de laatste Statutenwijziging, een ander stempel te bestellen en het briefhoofd aan te vullen. Wij hebben bemerkt, dat verscheidene Banken, stempels of briefhoofden hebben, waarin het woord „Coöperatief" niet voorkomt. Onze raad wordt dus niet zonder grond gegeven. Wij voegen hieraan toe, dat een afkorting van het woord coöperatief („Coöp.") o.i. wel geoorloofd is. OPGAVEN AAN HET HANDELSREGISTER. Een schrijven, dat wij ontvingen van een der Kamers van Koophandel, hield onder meer het volgende in: „Wel, zijn er nog een aantal Coöperatieve Boerenleenbanken,; die, hoewel hierop reeds in Augustus 1925 door ons' de aandacht is gevestigd, noch de aansprakelijkheid der leden ter inschrijving hebben opgegeven, noch de leden lijst hebben gedeponeerd, hetwelk reeds had moeten geschieden respectievelijk vóór 15 September en 15 December 1925." Wij adviseeren de Banken, die inderdaad hiermede in gebreke zijn gebleven, haar verzuim ten spoedigste te herstellen. Wij weten, dat vele Banken alles behalve sympathie gevoelen voor het Handelsregister, maar dat neemt niet weg, dat zij aan de wettelijke voorschriften hebben te voldoen. De Kamer van Koophandel is verplicht om deze voor schriften te doen naleven, en een langer in gebreke blijven zal dan ook zonder twijfel ernstige gevolgen kun nen hebben. Banken, die dus nog niet de aansprakelijkheid heb ben opgegeven of een ledenlijst hebben gedeponeerd, moeten dit dus onverwijld doen. Voor opga,ve der aan sprakelijkheid behoeven zij niet te wachten tot de nieuwe Statuten in de Staatscourant zijn verschenen. 1 Wij herhalen, dat de aansprakelijkheid moet worden opgegeven in drievoud, op formulieren, bij de Kamer van Koophandel verkrijgbaar. Van de ledenlijst behoeft wettelijk slechts één exemplaar te worden overgelegd, hoewel de Handelsregisters altijd invulling van drie for mulieren verzoeken. Indien men de ledenlijst wel heeft gedeponeerd, moet men nu, volgens de Coöperatie-wet (art. 19), een schrif-, telijke opgaaf doen van de wijzigingen, die de ledenlijst in den loop van het voorafgaande boekjaar heeft onder gaan (natuurlijk alleen voorzoover zij vallen na overleg ging der vorige ledenlijst)." Dit moest geschieden binnen een maand na het einde van dat boekjaar, dus door de Boerenleenbank vóór 1 Februari j.1. Indien men deze wijzigingen dus nrog niet heeft op gegeven, zorge men dat dit spoedig geschiedt. De op gave kan in enkelvoud worden gedaan. Men vrage aan de Kamer van Koophandel een formulier ervoor. t Indien de ledenlijst sedert het deponeeren der vorige ledenlijst geen verandering heeft ondergaan, behoeft natuurlijk geen opgave te geschieden. PUBLICATIE DER GEWIJZIGDE STATUTEN IN DE STAATSCOURANT. In verband met de vele tot ons komende vragen, deelen wij mede, dat de gewijzigde Statuten, die zijn verleden bij de gezamenlijke akte's van 14 en 24 Decem ber j.1., nog niet in de Staatscourant zijn verschenen. In verband met de grootte dezer akte's duurt het bij zonder lang. Wij hopen echter, dat de publicatie thans spoedig plaats zal grijpen. Zoodra mogelijk zullen wij1 dan aan iedere Bank twee exemplaren (of, indien meer exemplaren gevraagd zijn, zooveel exemplaren als wor den verlangd) doen toekomen. NIEUWE LEDENREGISTERS. Banken, welke hare Statuten gewijzigd hebben, doch waaraan wij nog geen nieuw ledenregister hebben toe gezonden, worden verzocht dit even mede te deelen aan de Afdeeling Expeditie, die haar dan een nieuw register zal doen toekomen. Naar men weet, is het noodzakelijk, dat na de Statu tenwijziging een nieuw register in gebruik wordt ge nomen. Wij hebben thans in voorraad ledenregisters voor 200, voor 400 en voor 600 personen. „DENKT ER AAN." Bij het deponeeren der Balans van de Boerenleenbank bij het Handelsregister, maken wij er op attent, dat aan de creditzijde der Balans, van de Banken welke in 1925 een aparte Spaarbank hebben gesticht, de omschrijving „Spaargelden," dient vervangen te worden door de woorden:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1