M OFFIC1ËEL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT. No. 6 DECEMBER 1925 Elfde Jaargang 1 DE RAIFFEISEN-BODE /erschijnt den eersten ran iedere maand. \bonnement f 0.50 per jaar. ^osse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD: a. M ededeelingea. b. Redactio neel gedeelte. i. Uitloting Deposito-Obligatiën, 2. De gezamenlijke Statutenwijziging. 3. Spaar- bank of Spaarkas? 4. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenlenbanken. 1. Nogmaals de 1 Staten van Inschrijving. 2. De Staten van Inschrijving, d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. Sluiting Kantoor Centrale Bank. Het Kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op: Vrijdag 25 December, tslen Kerstdag, Zaterdag 26 December, 2den Kerstdag, Vrijdag 1 Januari 1926, Nieuwjaardsdag en op Zaterdag 2 Januari 1926. HERINNERING HANDELSREGISTER. Volgens de Coöperatie-wet (art. 41 lid 4) moet het Bestuur van elke Boerenleenbank zorgen, dat vóór 15 December a.s. een gewaarmerkte ledenlijst bij het Han delsregister wordt neergelegd. Als dit nog niet is ge schied, zorge men er dus nu voor. A.nders kan men verblijd worden met een boete (van ten hoogste duizend gulden!). Hoewel de wet dit niet voorschrijft, verdient het aan beveling, dat men gebruik maakt van formulieren, die het Handelsregister verstrekt. Men vrage aan het Han delsregister dus een formulier ter opgave van de leden lijst (men vermelde erbij hoeveel leden ongeveer de Bank heeft). Men zal dit formulier dan vermoedelijk in d r i e vo u dtoegezonden krijgen. Het is echter niet noodig, dat men alle drie exemplaren invult. Het gebruik van één is voldoende. OPMAKEN JAARBALANS. De Kassiers der Boerenleenbanken, die hulp wenschen bij het opmaken der rekening en balans, kunnen deze van de Centrale Bank ontvangen. Zij gelieven zich dan tijdig te wenden tot de Centrale, Bank (afdeeling Inspectie) bij voorkeur in het begin der maand Januari, daar het den Inspecteurs in Januari en Februari het best gelegen komt. COUPONS DEPOSITO OBLIGATIES. Wij verzoeken door dezen opzending der coupons onzer deposito-obligaties, welke 31 December a.s. vervallen vóór 25 December a.s. Coupons, welke na 31 Dec. a.s. in ons bezit komen, worden op nieuwe rekening geboekt. De coupons, welke zich bevinden aan de stukken, bij de Centrale Bank in bewaring, worden door deze van de stukken afgescheiden. Hierover behoeft dus geen bericht aan de Centrale te worden toegezonden. SALDO BILJET PER 31 DEC. Voor zooveel noodig herinneren wij er aan, dat het saldo-biljet, hetwelk de Banken begin Januari a.s. ont vangen, slechts aangeeft het Bruto-saldo per 31 December 1925. Jaarlijksche bijdragen, abonnerpen- teri Raiffeisen-Bode en dergelijke posten, waarvoor de Banken per 31 Dec. worden gedebiteerd, zijn dan nog niet geboekt; die posten vindt men later op de rekening courant vermeld, welke vanwege de Centrale wordt toe gezonden. Voorts merken wij op, dat uitgelote obligatiën en ver vallen coupons, welke voor 31 Dec. in ons bezit zijn, wel in het credit der rekening worden geboekt, en dus wel in de bruto-saldi begrepen zijn. Het blijkt ons meermalen dat sommige kassiers niet precies weten welke posten door ons in het oude of in het nieuwe jaar geboekt worden. Zij denken dan dat dit bepaald wordt door den valuta-datum. Er bestaat b.v. op het desbetreffend bewijs val. 2 Januari en dan meenen zij, dat wij dus dien post in het nieuwe jaar boeken. Dit is evenwel niet juist. Om te bepalen op welken dag een post door ons is geboekt moet men letten op den datum van dit stuk en niet op den valuta-dag, die alleen op de rente bereke ning betrekking heeft. Wanneer de Centrale op 31 Dec. a.s. eene geldzending ontvangt, zendt zij de betrokken Bank daarvoor een depot.-bewijs, gedateerd 31 Dec. 1925, met valuta 2 Januari 1926. De boeking daarvan is dus nog in 1925 geschied. DE KAS BIJ DE JAARWISSELING. Reeds in vroegere Raiffeisen-Boden (zie o.a. Januari 1920) is door ons geschreven over het bijhouden van het dagboek tijdens de afsluiting van het boekjaar. We konden sindsdien met genoegen constateeren, dat de goede verzorging van het dagboek ook bij jaarwisseling- drukte bij de meeste Boerenleenbanken niet te wenschen overlaat. Maar nog altijd zijn er enkele kassiers van Boerenleenbanken, die bij de jaarwisseling het dagboek niet geheel bij hebben. t Een eerste vereischte moet toch zijn, dat in dit boek alle ontvangsten en uitbetalingen, onmiddellijk na plaats vinden, worden geboekt. Hiervan mag om geen enkele reden worden afgeweken. Het Dagboek en dat boek alleen moet eiken'dag den waren toestand der kas aanwijzen. Geen boekingen van rentebetalingen per 31 December op lijsten of kladjes papier, alle ont vangsten en betalingen direct in het Dagboek.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1