D,E RAI FFES EN-B ODE. 39 een andere opvatting mogelijk js door den Minister vrij heid is gevonden om aan te nemen, dat in het gesteldicj geval de in de voorschotboekjes voorkomende kwitantie's voor terugbetaling van gelden, eenzelfde voorschot be treffende, zijn gesteld op hetzelfde stuk papier, zoodat, indien de eerste kwitantie behoorlijk gezegeld is, van de verdere kwitantiën geen afzonderlijk zegelrecht ver schuldigd is overeenkomstig artikel 36, 3e der Zegel wet 1917 „Zou het dus voorkomen, dat hier of daar op dit punt twijfel ontstaat of zelfs .overtreding wordt geconstateerd, dan weet men het antwoord. Het beste zal 't dan wezen, dit artikeltje even te laten lezen." Aldus lezen wij in het orgaan der Eiridhovenpche Centrale. Het spreekt van zelf, dat wij in overeen,ste|m- ming hiermede, onze kassiers adviseeren om voortaan geen tweede maal een zegel te plakken in een voorschot boekje. Het komt wel niet zoo heel dikwijls voor, dat men op een tweede blad moet beginnen, maar men moet ook op de kleintjes passen'! Dat is een der beginselen van de practische economie. GELD EN EFFECTENBANK gedurende October 1925. De geldmarkt was niet bijzonder ruim. Prolongatie noteerde tusschen de 3 °/o en 4 0/0. Particulier disconto 3% Op de wisselmarkt niet veel schommelingen, behalve een daling van den Franschen frank, dank zij het niet slagen van een regeling voor de Fransche schuld aan Amerika. Voor het eerst noteerde de Belgische frank hooger dan de Fransche. De wisselnoteering te Amsterdam waren voor: 30 Sept. 1 5 Oct La» O O O Londen 12 05 12 04'/2 I2.043/s Parijs 11.78 1 118 io-44-Vs Brussel 11 02 11 33 I 1.27 New-York 2.48% 2.483/« 2.48'Al Ook deze maand weer een inschrijving op schatkist papier tot een bedrag van f 65 millioen waarop slechts ongeveer f54,5 millioen werd toegewezen. Het rende ment yoor de 1-jarige billetten bedraagt ongeveer 40/0, voor de mnds promessen wat minder dan 3% en! 3 mnds promessen iets minder dan 3V2 °/o- Op de effectenbeurs was minder animo voor beleg gingsfondsen, kenbaar door wat lagere koersen hiervan en door het niet vokomen slagen van enkele niepwd emissie's. Rubber heeft op de aandeelenmarkt nog steeds den boventoon. De Staatsfondsen noteerden: 30 Sept. 15 Cct 30 Oct. 6 0/0 Nederland 1922A 5 I9'8 5 '919 4V2 °/o '9'7 4 '9'ó 6 0/0 Nederl. Indië 1919 106% IOl'/s 1015/a 98'/4 94''/ie IOI3/l6 io6>/8 ioo3/4 98% 95'/, ioi3/4 i°53/4 ioo3/4 I00V2 98'/,6 94' k i°i7,6 UIT ONZE BOERENLEENBANKEN. I:a het gewenscht dat Boerenleenbanken zich bij de keuze van een notaris voor hunne leden, laten gelden? Reeds eenige jaren aaneen is de leenbank ten onzent gewoon een zelfde opmerking in haar inspectierapport aan te treffen; t.w.: „Wij missen in verschillende hypo- theekacten de staat van hypothecaire inschrijving." De oorzaak dezer afwijking hier en in de omtrek is even eenvoudig, als algemeen bij de leenbanken bekend. De notaris in deze acht het overbodig de acten van verlangden staat te doen vergezeld gaan: „IVfen kan met behoud van alle zekerheid, de daaraan verbonden kosten besparen," aldus Z.Ed. De inspectie daarentegen, redeneert juist andersom; zegt, dat zonder den staat van inschrijving, het belang van cliënten niet volkomen verzekerd is, en de staat van inschrijving, waarvan de kosten betrekkelijk gering zijn, daarom noodzakelijk. 1) Natuurlijk zijn wij, leken, niet bevoegd te bepalen, wie gelijk heeft; en hebben wij er ons slechts over te verbazen, dat partijen, inplaats van elkaar te zoeken ter oplossing der kwestie, elkaar juist ontwijken of negeeren. Deze opmerking klemt des te meer, als wij bedenken, dat bedoelde notaris zelf functionaris eener leenbank is, en de Inspectie zich aldus ten allen tijde tot bedoelden notaris zou kunnen wenden. Intusschen krijgt het geschil voor ons nog meer beteekenis, nu de Inspectie ons schrijft: „Van andere Banken in N.H. vernam ik, waar bedoelde notaris steeds weigert, deze staten te geven, den cliënten der Banken wordt geadviseerd (door wien, staat niet vermeld) voor het passeeren van hypotheken van de diensten van een anderen notaris gebruik te maken." En het is naar aanleiding dezer opmerking dat wij de vraag stellen: Zoolang deze kwestie tusschen officieële en stellig beiden tot oordeelen bevoegde personen niet is opgelost, is het dan juist de boycot over den weigerachtigen notaris uit te spreken? Behalve in leenbankzaken heeft bedoelde notaris over eene reeks van jaren zeer vele menschen aan zich verplicht door in allerlei notarieële en wets- aangelegenheden met raad en daad van dienst te zijn op onbaatzuchtige wijze. Men bedenke van welke be teekenis het is, betreffende allerlei ingewikkeld wetsgedoe in zijne omgeving een officieël .persoon te hebben, die er een eer in stelt, wie het ook zij, zijne gewaardeerde meening ten allen tijde op de meest serieuze wijze te willen geven. En dan, omdat zijne overtuiging hem ver plicht eene bepaalde handeling door de inspectie van het leenbankwezen geboden, overbodig te achten, ge boycot te moeten worden! Inderdaad de straf lijkt ons wat kras. Aangenomen dat de maatregel doel zou tref fen, wat overwogen de hooge achting, die de notaris van velen geniet en de groote beteekenis, die hij als zoo danig heeft, bijna ondenkbaar is; maar, is het niet ge wenscht, dat de keuze van den notaris ten allen tijde aan den opnemer zelf blijve? Ons dacht dat, om verschil lende redenen de leenbank het beste deed zich te dezér zake neutraal te houden. N. N. K De geachte inzender geeft hier de meening van de inspectie niet geheel juist weer. Zij verzoekt hier te lezen: „De inspectie zegt, dat zonder den staat van inschrij ving (desnoods verkorte staat) het belang van de Boerenleenbank niet volkomen verzekerd is. Zij acht dus de aanwezigheid daarom noodzakelijk." Nagenoeg alle notarissen houden zich eraan. Bij vroegere informaties bleek ons, dat de hypotheekbanken geen genoegen nemen met Kadastrale extracten of andere stukken dan hierboven bedoeld. Wij moeten onze meening dan ook handhaven en onz^ Banken adviseeren zich te houden aan het overal ge volgde en beproefde systeem om van den notaris het vereischte officieële stuk te vorderen, tegelijk met de grosse. Waar de betrokken notaris zelf functionaris eener Boerenleenbank is, zullen wij het zeer op prijs stellen zijne houding nader toegelicht te zien en ons met hem, in verbinding stellen. (Redactie.)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 5