Jl OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFËISEN-BANK TE UTRECHT. Mo. 5 NOVEMBER 1925 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. Nos. 1705 en 1726 INHOUD van dit Nummer: a. M ededeelingen. i. „De Hermandad." 2. Statutenwijziging. 3. Pen sioenregeling Kassiers. Redactioneel gedeelte. De Centrale Ringvergadering ter behandeling van de Concept-Statuten. 2. Beteekenis der coöperatie. 3. Protest. 4. De Boerenleenbank en het Incasso- lbedrijf. 5. Onze Voorschotboekjes en de Zegelwet: 6. Geld- en Effectenma.rkt. c. Uit onze Boeren leenbanken. Is het gewenscht, dat Boerenleen banken zich bij de keuze van den Notaris voor hunne leden laten gelden? (Met noot der Redactie), d. Ad- verten t i n. MEDED'EELINGEN. „De Hermandad." In verband met de opzegging der verzekeringen, aan gegaan met de Hermandad, tengevolge van het stichten van het Onderling Waarborgfonds, moeten de polissen dezer Maatschappij, waarbij meer is verzekerd, dan alleen het risico van de Boerenleenbanken (wij denken, b.v. aan het risico van inbraak bij den kassier in zijne kwaliteit van gemeenteontvanger of zaakvoerder) bij de Centrale Bank worden ingeleverd. Men gelieve dan tevens op te geven, voor welk bedrag en in welke kwaliteit men vernieuwing na 1 [uli a,.s. wenscht. Statutenwijziging. De door de Centrale Ringvergadering vastgestelde statuten werden dezer dagen aan de Locale Banken verzonden vergezeld van een circulai e en andere stukken. Boerenleenbanken (niet Banken-Handelsvereenigingen), die vóór 8 November niets mochten hebben ontvangen, worden verzocht ons onmiddellijk te waarschuwen. Pensioenregeling Kassiers. Op 29 Juli 1925 is uitgegaan een circulaire betreffende een pensioenregeling voor H.H. Kassiers. Van ongeveer 360 Banken mochten wij hierop nog geen antwoord ontvangen. Wij verzoeken de Besturen dezer Banken om hun antwoord ons alsnog te -doen toekomen, en wel vóór 20 November e.k. Met rra dien datum inkomende antwoorden zullen wij geen rekening meer kunnen houden. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE CENTRALE RINGVERGADERING TER BEHANDELING VAN DE CONCEPT STATUTEN. 23 October j.1. werd de Centrale Ringvergadering ter behandeling van de Concept-Statuten gehouden. De vergadering was zeer goed bezocht: alle Ringen waren vertegenwoordigd. Op het podium waren gezeten de leden van het Bestuur, alle leden van den Raad van Toezicht op één na, de beide Directeuren en de Hoofd inspecteur. Om twee uur werd de vergadering door den Voorzitter, den Heer F. A. R. A. Baron v. Ittersum, geopend. Zij werd geschorst om ruim half zes, weer geopend 0111 half acht, en gesloten om ruim elf uur. Men ziet dus, dat er flink gewerkt is. De vergadering was zeer geanimeerd, en dc discussie's stonden over het algemeen op een hoog peil. Verschei dene afgevaardigden schenen een werkelijk diepgaande studie der Concept-Statuten gemaakt te hebben. Zelden was het woord van dank, dat de Voorzitter aan het sjot der vergadering uitsprak, meer op zijn plaats. Ge lijk trouwens ook de dank, die vanuit de vergadering den Voorzitter werd betuigd voor zijn aangename leiding, een meer dan formeele beteekenis had. Dat op de vergadering betrekkelijk weinig verande ringen werden aangebracht, is wel hieraan te wijten, dat het Bestuur van te voren reeds aan vele opmerkingen der Ringen gevolg had gegeven. Het had, deze op merkingen overwegende, de juistheid ervan ingezien, en niet geaarzeld de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen. Zoo kwam Jtet, dat de afgevaardigden naast de Concept-Statuten drie verzamelingen van wijzigingen bij hunne stukken hadden! Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat de geheele behandeling door de Banken, de Ringen en de Centrale Ringvergadering zeer vruchtbaar is. geweest. Als wij het Concept, zooals wij dat in Juli aan de Banken toezonden, vergelijken met het Concept, zooals het nu is geworden, treffen ons talrijke veranderingen en aanvullingen, die alle, verbeteringen beteekenen. Wat ons in de geheele behandeling oók zoo heeft ge troffen, is de sfeer van samenwerking, waarin zij ge schiedde. Allen schenen inderdaad te zijn bezield door het besef, dat hier gearbeid werd aan iets, dat tot gezamenlijk nut van al onze Boerenleenbanken zou Strekken. Wij hadden reeds een aangenamen indruk van de behandeling in de Ringvergaderingen, en de Centrale Ringvergadering heeft ons dit „aan den lijve" doen ervaren. Het heeft weinig zin om de verschillende wijzigingen, die in de Centrale Ringvergadering vastgesteld zijn, hier op te sommen. Alle Besturen hebben inmiddels dé definitieve Concept-Statuten ontvangen, en bij ver gelijking met de vorige editie kan men deze zelf wel ontdekken. Thans moet nog de kroon op het werk worden gezet, d. w z. de Banken moeten de Concept-Statuten geheel overnemen. Als zij dit niet doen, is het werk grootendeels tevergeefs geweest. Want de bedoeling ervan was niet alleen, om een goed model te geven, maar ook om een model te geven, dat alle Banken ongewijzigd kunnen overnemen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1