0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE 4 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 3 SEPTEMBER 1925 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Teleph. lnterc. No. 1705. INHOUD VAN DIT NUMMER: a. Mededeeling. b. Redactioneel gedeelte: i. Herinnering Han delsregister. 2. Geld- en Effectenmarkt. 3. De Stormramp. 4. Salaris kassiers. 5. Het nieuw model controle-formulier. 6. Opmerkingen aangaande het con cept der statutenwijziging. c. Uit onze Boeren leenbanken. 1. Ingezonden door Hollum. 2. Inge zonden door Kwadijk (met noot redactie). 3. Ingezonden door Spijkenisse (met noot redactie). 4. Ingezonden door Spijkenisse (met antwoord redactie). d. Adverten- t i 11. MEDEDEELING. Uitgegaan is aan de Locale Banken: a. eene circulaire betreffende de voorgenomen statuten wijziging. b. eene circulaire met vragenlijst betreffende de pen- sionneering van H.H. Kassiers. REDACTIONEEL GEDEELTE. HERINNERING HANDELSREGISTER. Wij veronderstellen, dat alle Boerenleenbanken, welke vóór 15 Juni j.1. waren opgericht, bij het Handelsregister zijn ingeschreven. Als dit met eene enkele soms nog niet het geval mocht zijn, dan herinneren wij deze er aan, dat die inschrijving alsnog vóór 15 September a.s. moet plaats hebben. Dit geschiedt dan op formulieren, bij het Handels register verkrijgbaar. In ieder geval moet door alle banken voor 15 Septem ber a.s. de aansprakelijkheid volledig worden aangegeven. Dit kan plaats hebben door overlegging van een ge drukt statutenboekje, door Voorzitter en Secretaris van het Bestuui geteekend of wel door het bedoeld artikel der Statuten op die formulieren over te schrijven. Door sommige Handelsregisters wordt dit laatste verlangd en dan zal men daaraan gevolg moeten geven. Een afschrift der ledenlijst moet door de op 15 Juni j.1. reeds bestaande banken eerst voor 14 Dec. a.s. worden overgelegd. Daarover handelen wij te zijner tijd nader. Banken, na 15 Juni j.1. opgericht, zijn door ons reeds afzonderlijk geadviseerd. GELD- EN EFFECTENMARKT gedurende Augustus 1925. De geldmarkt was deze maand veel minder ruim, dan tot nu toe in 1925 het geval was geweest. Vooral in het begin van Augustus kwamen betrekkelijk hooge noteeringen voor prolongatie en disconto tot stand van 4 tot 41/» 0/0. Later was de noteering gewoonlijk 31/2 o/0. en voor part. disconto ongeveer 38/4 <y0. De noteeringen voor buit-enlandsche valuta's fluctueerde niet veel. Het pondsterling daalde eenigszins. De no teeringen te Amsterdam waren voor: 31 Juli 14 Aug. 28 Aug. Londen 12 097 's 12 073/4 12.05 Parijs 1 1.80'/^ 1 i.6o'/2 1 1 64 Brussel 11 47'/2 11.17'/, 11 22 New-York 2-483/4 2-4S7s 2.48 De Effectenmarkt bleef vrijwel zonder gebeurtenissen van beteekenissen. De meeste cultuuraandeelen konden zich in goede belangstelling blijven verheugen. Die koersen der beleggingsfondsen daalden iets. Staatsfondsen noteerde te Amsterdam: 31 Juli 14 Aug. 28 Aug. 6 0 N ederland 1922A 106 '°5'3/ig I°5'7t6 5 1918 101 IOO'5/ie 10° V2 5 1919 IOl'/4 iooT/ie tooy 4 4 Vs 1917 98 3/l6 98' 4 97'Vie 4 1916 96"',e 94a/s 93 6 0/0 Nederl. Indië 1919 102 1017/ 6 101 V» DE STORMRAMP. Allerwegen zijn inzamelingen gehouden tot leniging van de groote schade, welke door het woeden van een orkaan, voornamelijk in het Oosten van ons land, is ontstaan. Het bleek ons, dat ook enkele Boerenleenbanken een bedrag voor dit doel hebben afgezonderd. Omdat ons van verschillende zijden er naar gevraagd werd, deelen wij hier mede, dat het Bestuur der Centrale Bank aan het 'Algemeen Comité eene gift, groot duizend gulden, deed toekomen. SALARIS KASSIERS. In het vorig nummer kwam een ingezonden stukje voor van den Ring Purmerend, waarin de geachte in zender de aandacht vestigt op een op de Ringvergadering uiteengezette methode voor de berekening van het kassierssalaris. In dit stukje is echter een fout geslopen. Er staat n.1., dat berekend moet worden 1/4 0/0 van het eindcijfer der jaarrekening en 1/2 0/0 van het eindcijfer der balans. Men zal zeker wel begrepen hebben, dat dit moet zijn *4 0/0ü van het eindcijfer der jaarrekening en 1/2 %o van het eindcijfer der balans.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1