BETEEKENIS DER STATUTEN. 1) No. 2 AUGUSTUS 1925 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. J» OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE A COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Teleph. Interc. No. 170$. INHOUD VAN DIT NUMMER: a. Redactioneel gedeelte: Mededeelingen: Deposito's voor i jaar vast. Terugzending van Effecten Deposito-Obligaties. Hypo theken. Toezending van Effecten en Coupons. Uitloting van Effecten, i. Beteekenis der Statuten. 2. Nog iets in verband met de nieuwe wet. 3. Het Contróleformulier. 4. De afzonderlijke Spaarbank en haar administratie. 5. Geld- en Effectenmarkt. b. Uitonze Boerenleen banken: 1. Ingezonden door Hulst (met noot Redactie). 2.. Ingezonden door Terneuzen. 3. Ingezonden door den Ring Purmerend (met noot Redactie). c. Adver- t e n t i n. REDACTIONEEL GEDEELTE. MEDEDEELINGEN. DEPOSITO'S VOOR 1 JAAR VAST. Nieuwe posten „deposito's voor 1 jaar vast" worden tot 1 October a.s. niet geaccepteerd door de Centrale Bank. Voor dien tijd vervallende posten, zullen echter kun nen worden gecontinueerd tegen een rentevergoeding van 4 0/0 's jaars. TERUGZENDING VAN EFFECTEN. De Centrale Bank gele ft hierbij kennis dat aanvragen tot terugzending van de door de locale banken bij haar gedeponeerde effecten, mede onderteekend moeten zijn door twee bestuursleden van de locale bank. Een en ander in overeenstemming met het besluit van die Cen trale Ringvergadering. Beleefd wordt verzocht van dit voorschrift goede nota te nemen. DEPOSITO OBLIGATIËN. Tot nader bericht worden deposito-obligatiën door de Centrale Bank niet meer uitgegeven. HYPOTHEKEN. De Centrale Bank heeft momenteel gelden beschikbaar voor eerste hypotheken. De rente hiervoor is 51/4 °/o 's jaars, de afsluitprovisie i/2 °/o- Hypotheken worden, slechts verstrekt op landerijen, en aan personen, die lid zijn of worden van een bij de Centrale Bank aangesloten Boerenleenbank. TOEZENDINGEN VAN EFFECTEN EN COUPONS. Nog steeds komt het voor dat men ons coupons en effecten toezendt in gewone, niet aangeteekende brieven. Wij willen er nog eens op wijzen, dat dit minder ge- wenscht is. Dergelijke zendingen hebben vaak vrij hooge geldswaarde, en bij eventueel zoekraken van zulke niet- 'aangeteekende brieven zor.i degeen, die deze aan ons verzonden heeft, vaak belangrijke schade kunnen lijden. Wil men zich hiervoor vrijwaren dan diene men voor: verzending per aangeteekenden brief zorg te dragen. UITLOTING VAN EFFECTEN. Zooals de meeste onzer Locale Banken reeds bemerkt zullen hebben, worden sedert enkele maanden niet slechts de uitlotingen door ons gecontroleerd van de stukken, welke bij de Centrale Bank zijn gedeponeerd, doch ook van die stukken, waarvan de coupons worden toege zonden. Bij geconstateerde uitloting wordt hiervan aan de Lo cale Bank kennis gegeven, die echter, wil de eigenaar van het stuk, van deze kennisgeving ook kunnen pro- fiteeren, deze mededeeling aan hem moet kunnen door geven. Er blijkt ons nu telkens, dat de Locale Bank vaak niet weet van wien een stuk is, waarover door ons be richt wordt. Het verdient daarom aanbeveling, dat de Locale Bank ook geregeld de naam van de personen en de nummers der stukken waarvan zij coupons ontvangt, zelf noteert (in een alphabetisch register bijv.), of bij inzending dei- coupons aan de Centrale Bank tevens opgeeft wie de eigenaar is. Bij de Centrale Bank zal dit dan eveneens worden genoteerd, en bij uitloting zal aan de Locale Bank daarvan kennis kunnen worden gegeven, tevens met vermelding van den naam van den eigenaar. Indien de Locale Banken hierin medewerken, zal de Centrale Bank haar en haren leden op dit punt betere diensten kunnfen bewijzen dan tot nu toe het geval was. Vooraf ga eene opmerking over de beteekenis der statuten. Wij zullen deze hier niet beschouwen vanuit juridisch oogpunt 2), doch uitsluitend uit practisclhen gezichtshoek. Wij vermelden dus de practische resultaten x) Overgenomen uit „Practische Handleiding bij de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen" door Mr. O. Gezelle Meerburg, Mr. W. H. Verloop en Mr. C. West- strate (Hoofdstuk II, de Statuten). 2) Hiervoor zie men ons werkje: De Wet op de Coöperatieve Vereenigingen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1