Jl OFFICIEEL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 1 JULI 1925 Elfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. INHOUD VAN DIT NUMMER: a. Mededee- lingen: 1. Wijziging rentevoet. 2. Terugzending effecten. 3. Deposito-obligatie's. 4. Hypotheken. 5. Toezending van effecten en coupons. 6. Uit- Loting van effecten. 7. Dagboek Spaarbank. 8. Ter herinnering. b. Redactioneel gedeelte: 1. Ver slag algemeene vergadering. 2. Statutenwijziging in verband met de nieuwe wet. 3. Nogmaals: de inwer kingtreding der nieuwe wet. 4. De Centrale Bank (Slot). 5. De Boerenleenbanken en de Fiscus. 6. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit on,ze Boeren leenbanken: Ingezonden door Hollum (Ameland) (met noot Redactie): d. Advertentiën. e. In houdsopgave. MEDEDEELINGEN. WIJZIGING IN DEN RENTEVOET BIJ DE CEN TRALE BANK. Het Bestuur der Centrale Bank maakt hierbij bekend, dat met ingang van 1 Juli j.1. de rentevoet voor de Locale Banken, leden der Centrale Bank, als volgt is gewijzigd. Rentevergoeding bij tegoed in loopende rekening, vroeger 4 's jaars, is op 3Va °/o 's jaars gebracht. Renteberekening bij voorschot in loopende rekening vroeger 5 's jaars, is op 4Va 's jaars gebracht. Deposito's voor i jaar vast worden tot i Aug. a.s. niet meer geaccepteerd. Voor dien tijd vervallende posten, zullen kunnen worden gecontinueerd tegen een rehte- rentevergoeding van 4 0/0 's jaars. TERUGZENDING VAN EFFECTEN. De Centrale Bank geeft hierbij kennis dat aanvragen tot terugzending van ide door de locale banken bij haar gedeponeerde effecten, mede onderteekend moeten zijn door twee bestuursleden van de locale bank. Een en ander in overeenstemming met het besluit van de Cen trale Ringvergadering. Beleefd wordt verzocht van dit voorschrift goede nota te nemen. UEPOSITO-OBLIGATIËN. Tot nader bericht worden deposito-obligatiën door de Centrale Bank niet meer uitgegeven. HYPOTHEKEN. De Centrale Bank heeft momenteel gelden beschikbaar voor eerste hypotheken. De rente hhiervoor is 51/4 °/o 's jaars, de afsluitprovisie 1/2 °/o. Hypotheken worden slechts verstrekt op landerijen en aan personen die lid zijn of worden van een bij de Centrale Bank aangesloten Boerenleenbank. 1 TOEZENDINGEN VAN EFFECTEN EN COUPONS. Nog steeds komt het voor dat men ons coupons en effecten toezendt in gewone, niet aangeteekende brieven. Wij willen er nog eens op wijzen, dat dit minder ge- wenscht is. Dergelijke zendingen hebben vaak vrij hooge geldswaarde, en bij eventueel zoekraken van zulke niet- aangeteekende brieven zou de geen, die deze aan ons verzonden heeft, vaak belangrijke schade kunnen lijden. Wil men zich hiervoor vrijwaren dan diene men voor verzending per aangeteekeniden brief zorg te dragen. UITLOTING VAN EFFECTEN. Zooals de meeste onzer Locale Banken reeds biemerkt zullen hebben, worden sedert enkele maanden niet slechts de uitlotingen door ons gecontroleerd van de stukken, welke bij de Centrale Bank zijn gedeponeerd, doch ook van die stukken, waarvan de coupons worden toege zonden. Bij geconstateerde uitloting wordt hiervan aan de Lo cale Bank kennis gegeven, die echter, .wil de eigenaar van 'het stuk, van deze kennisgeving ook kunnen pro- fiteeren, deze mededeeling aan hem moet kunnen door geven. Er blijkt ons nu telkens, dat de Locale Bank vaakj niet weet van wien een stuk is, waarover door ons be richt wordt. Het verdient daarom aanbeveling, dat de Locale Bank ook geregeld d>e naam van de personen en cle nummers der stukken waarvan zij coupons ontvangt, zelf noteert (in een alphabetisch register bijv.), of bij inzending der coupons aan de Centrale Bank tevens opgeeft wie de eigenaar is. Bij de Centrale Bank zal dit dan eveneens worden genoteerd, en bij uitloting zal aan de Locale Bank daarvan kennis kunnen worden gegeven, tevens met vermelding van den naam van d n eigenaar. Indien de Locale Banken hierin medewerken, zal de Centrale Bank haar en haren leden op 'dit punt hetere diensten kunnen bewijzen dan tot nu toe het geval was. DAGBOEK SPAARBANK. Het afzonderlijke dagboek voor de spaarbank heeft bet levenslicht aanschouwd. Ter kennismaking zenden wij dezer dagen allen kassiers, een model toe. Op de voorzijde van dat model vindt men de uitvoerige „gebruiksaanwijzing" met de con trole-renteberekening. Op de achterzijde laten wij zie hoe de halfmaandelijksche overboeking in het Dagboek der leenbank geschiedt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1