1925 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE Jt COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. MEDEDEELING. INTREKKING DER OUDE DUITSCHE BANK- BILLETTEN. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE CENTRALE BANK- No. 11 MEI Tiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. INHOUD VAN DIT NUMMER: a. Mededeeling. b. Een vraag. c. Intrekking der oude Duitsche bank biljetten. d. Noord-Hollandsch Noorderkwartier, e. Re dactioneel gedeelte. De Centrale Bank. 2. Statu tenwijziging bij Landbouwvereenigingen. 3. Geld- en Effectenmarkt. f. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Inge zonden door een Kassier (met noot redactie). 2. Idem door Zuivelbank Alkmaar. 3. Idem door Sommelsdijk. g. Overgenomen „Op den Uitkijk" (De Veldpost van 11 April j.1.) Advertentiën. De eerstvolgende Algemeene Jaarvergadering van Cen trale Bank (en Waarborgfonds) zal gehouden worden op: Donderdag 11 Juni a.s. 's voorm. 11 uur „Park Tivoli," Utrecht. EEN VRAAG. Wij ontvingen het volgend schrijven: „Wij herhalen ons beleefd verzoek zoo spoedig mogelijk uwe jaarlijksche inspectie van onze bank te houden. Verschillende zaken wachten." Dit schrijven was noch gedagteekend, noch voorzien van den naam der plaats van afzending, noch onderteekend, terwijl het couvert naar de prullemand was verhuisd, voordat wij het briefje gelezen hadden, zoodat wij ook daaruit niets konden op maken. Wij moeten dus langs dezen weg den schrijver verzoeken zich bekend te maken, opdat wij aan zijn verzoek gevolg kunnen geven. De Directie van de Duitsche Rijksbank bericht, dat alle billetten der Duitsche Rijksbank, uitgegeven voor 11 Oct. 1924, worden ingetrokken. De inlevering moet geschie den voor 5 Juni 1925 zijn daarna waardeloos. Voor 1.000.000.000.000 Mark (1 milliard) oude billetten krijgt men één nieuwe mark. NOORD-HOLLANDSCH NOORDERKWARTIER. De Centrale Bank verzoekt Heeren Kassiers mogelijk nog niet verantwoorde stortingen van bovengenoemde Hoogheemraadschap ten spoedigste alsnog aan haar op te geven. Ook stempels van dit Hoogheemraadschap gelieven heeren Kassiers, voor zoover zulks nog niet geschied is, zoo spoedig mogelijk aan de Centrale Bank in te zenden. Ongeveer 28 kassiers voldeden nog niet aan dit ver zoek. Weshalve het nogmaals met den meesten aandrang wordt herhaald. Naar aanleiding vooral van de ineenstorting van ver schillende bankinstellingen werd ons door meerdere Boerenleenbanken verzocht eens in de Raiffeisen-Bode uiteen te zetten in hoeverre organisatie en werkwijze van de Centrale Bank verschilden van die van andere, corn- merciëele bankinstellingen. Men vroeg ©en uiteenzetting, welke tevens kassiers en bestuurders tot leidraad zou kunnen dienen bij de beantwoording van gestelde vragen door personen, die door de achtereenvolgende bank-débacle's van den laat- sten tijd huiverig waren hun bespaarde duitjes op eenige bank te beleggen. Natuurlijk zijn kassiers of bestuurders wel in staat aan te toonen, dat de geldbelegging bij de Boerenleenbanken, menschelijkerwijze gesproken, absoluut zonder eenig risico is. Ze kunnen de vragers wijzen op eenige van de dege lijke beginselen, waarop de Boerenleenbanken gegrond vest zijn. Immers de kleine vereenigingskring stelt het c redietverleenend bestuur in staat credietnemers en bor gen in alle opzichten te beoordeelen. Wordt hypothe caire zekerheid gesteld, dan is de waarde der te ver binden goederen door niemand beter te beoordeelen. Mien heeft bestuursleden, vooraanstaande mannen in de gemeente, met groot verantwoordelijkheidsgevoel, welke bij credietverleenmg niet over één naciit ijs zullen gaan. Bovendien geldt als. argument voor voorzichtige beslissingen in deze de mede-aansprakelijkheid (geza menlijk met de andere leden) voor eventuëele tekorten, )welke uit de verstrekking van voorschotten en credieten zouden kunnen ontstaan. De beteekenis van de onbeperkte aansprake lijkheid kan worden duidelijk gemaakt. Met de leden lijst kan worden aangetoond, dat spaarders bij de Boerenleenbank een waarborg voor de terugbetaling hun ner gelden vinden, zooals geen commerciëele bank dien kan geven. Tevens kan men wijzen op het geringe risico, dat er in de aanvaarding van de onbeperkte aansprakelijkheid bij onze Boerenleenbanken is gelegen, omdat er uit de weloverwogen credietverleening zoo zelden een verlies voortkomt, terwijl verliezen uit anderen hoofde zooveel mogelijk worden uitgesloten ten eerste door de keuze van een vertrouwd kassier, die onder controle staat van Bestuur en Raad van Toezicht der Boerenleenbank en van de Inspectie der Centrale Bank en ten tweede door het gestichte waarborgfonds. De bepaling betreffende het niet te verdeelen reser vefonds, waarin alle winst, welke gemaakt wordt, moet worden gestort, verlicht aanmerkelijk den druk op het fundament, de onbeperkte aansprakelijkheid. Door het vormen van een flink reservefonds wapent

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1