OFFICIEEL ORGAAN VAN DE J* COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TF TTTRFPHT No. 10 APRIL 1925 Tiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. franco per post. INHOUD-VAN DIT NUMMER: a. Kantoorsluiting, b. Mededeelingen. c. Redactioneel gedeelte. i. De 700e Bank. 2. Eene vraag. 3. Onze formulieren. - 4. Aansprakelijkheid tegenover de Centrale Bank. 5. Een en ander over de werking van het juridisch bureau. 6. Aanvulling der Voorschriften ingevolge art. 19 van het Reglement op het Borgfonds. - 7. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Rectificatie. 2. De pijnlijkste ure met noot redactie). 3. Rekening en verantwoording Boeren leenbank Watersnood-comité 1916. 4. Geldbelegging ten plattelande (met noot redactie), d. Adverientiën. KANTOORSLUITING. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn den geheejen dag op Vrijdag 10 April (Goeden Vrijdag), Zaterdag 11 April, Maandag 13 April (2den Paaschdag). Geldzendingen zullen die dagen niet kunnen plaats hebben. MEDEDEELINGEN. De eerstvolgende Centrale Ringvergadering zal wor den gehouden ten kantore dér Centrale Bank op ZATERDAG 18 APRIL a.s. 's voorm. 10 uur, de «eerstvolgende algemeene jaarvergadering in de groote zaal van Park Tivoli te Utrecht op DONDERiDAG ir JUNI a.s. 's voorm. 11 uur. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE 700e BANK. In de vergadering van het Bestuur der Centrale Bapk, gehouden op 5 Maart j.1., zijn als leden aangenomen; de Boerenleenbank te Scheemda en die te Heerhugowaard-Noord. De eerstgemelde was de 700e bank, die toetrad, de tweede was nummer 701. Een respectabel getal, waar wij op 't moment, dat dit blad verschijnt, wel weer overheen zullen zijn, want er zijn nog enkele nieuwe aansluitingen op til. Wie had nu ooit kunnen denken, dat de organisatie zich zoo kolossaal zou uitbreiden? Wij verheugen ons over den uitnemenden bloei, waar van ons telkens en telkens blijkt. Wij trokken vroeger soms met zeer veel moeite eene Boerenleenbank, als het ware, uk den grond. Men moest soms min of meer zeuren en dwingen als een handelsreiziger in Raiffeisen-artikelen. Nu echter ontspruiten de Boerenleenbanken dikwijls van zelf. De kiemen der bestaande banken worden meermalen als door den wind in vruchtbaren bodem neergelegd. Een lid eener Boerenleenbank, dat naar elders vet- huist, kijkt vreemd op, als hij in zijne nieuwe woon plaats geen bank vindt en hij zou bepaald onwennig worden en heimwee krijgen, als er niet spoedig een kwam. Daarom treedt hij meermalen zelf als propagandist op. We zouden zeggen: nu is er bijna overal eene bank en de naaste groote uitbreiding zal wel moeten wachten op de drooglegging der Zuiderzee. Als onze boeren en boerenzoons daar later gaan kolo- niseeren, zal 't voor ben wel het eerste werk zijn, eene bank op te richteen. Wij wenschen onze nieuwe Banken Scheemda en Heerhugowaard-Noord geluk en feliciteeren haar - hu omgekeerd er mede, clat zij als lid in ons groote huisgezin zijn opgenomen. Wij spreken daarbij de hoop uit, dat zij nooit va.n de rechte en beproefde banen mogen afglijden en de tijdens veeljarige ervaring door hare zuster-instellingen en de Centrale getrokken richtlijnen steeds in het oog mogen houden. En dan zijn ons deze nieuwe kleine tweelingen met minder welkom, dan de eerste en zeggen wij het gaarne den dichter 11a: ,,Als 't kindje binnenkomt, Juicht heel het huisgezin .(Men haalt het met gelach ,,En zoete woordjes in." EENE VRAAG. Ons werd gevraagd, wat voor nut toch eigenlijk het Handelsregister heeft voor de Boerenleenbanken en voor de Centrale. Wij moeten erkennen, dat wij daarop het 'antwoord moeten schuldig blijven, doch zouden geneigd zijn te zeggen: geen nut. Wij kunnen jaarlijks een bedrag offeren en als zoo danig, als gedwongen contribuanten, hebben onze Ban ken wel nut voor liet Handelsregister. Van deze gelegenheid maken wij gebruik, onze Ban ken er op attent te maken, dat de wet de, verplichting oplegt, van veranderingen in de samenstelling van Raad van Toezicht, Bestuur en Kassier, aan het Handelsregis ter kennis te geven, wat dan plaats heeft op aldaar verkrijgbaar gestelde formulieren. De nieuwe Coöperatiewet zal den papierboel nog wat vergrooten, door voor te schrijven, dat ledenlijsten bij het Handelsregister moeten worden gedeponeerd en ook de wijzigingen, die daarin plaats hebben. oor onze Banken is 't nog zonde van 't papier en zeer zeker, van den tijd, daaraan besteed.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1