Tiende Jaargang Jl 0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - GELDBELEGGING TEN PLATTELANDE. No. 9 MAART 1925 DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten ran iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Teleph. Interc. No. I7°5- INHOUD VAN DIT NUMMER: a. Redactio neel gedeelte. 1. Mede deeling. 2. De nieuwje coöperatiewet en de afzonderlijke spaarbank. 3' Geld-i belegging ten plattelande. 4. Onze formulieren. 5. .Geld- en Effectenmarkt. b. Uit onze Boeren leenbanken. 1. Ingezonden door „een Kassier." 2. De controle op de kassiers en hunne maatschappe lijke. positie. 3. Ingezonden door Westerblokker I (met noot redactie.) c. Advertentiën. REDACTIONEEL GEDEELTE. Betalingen aan het Centraal-Bureau. Men gelieve er nota van te nemen, dat ingevolge op dracht van het Centraal Bureau uit het Nederlandsehe Landbouw-Comité door de Centrale Bank geen over boekingen ten gunste van de rekening t an bet Centraal Bureau meer zullen mogen uitgevoerd worden met in achtname van een door opdrachtgevers vroeger gestelden vervaldatum (valuta). De overboekingen zullen derhalve worden uitgevoerd en gevaluteerd op en per den dag van ontvangst van de desbetreffende orderbriefjes. f Overboekingen met later gestelde valuta's zullen in gevoerd kunnen worden, zooals tot nu toe, op den aan gegeven valutadatum. NOORD-HOLLANDSCH NOORDERKWARTIER. De Centrale Bank verzoekt Heeren Kassiers mogelijk nog niet verantwoorde stortingen van bovengenoemd Hoogheemraadschap ten spoedigste alsnog aan haar op te geven. Ook stempels van dit Hoogheemraadschap gelieven heeren Kassiers, voor zoover zulks nog niet geschied is, zoo spoedig mogelijk aan de Centrale Bank in te zenden. DE NIEUWE COöPERATIE-WET EN DE AFZONDERLIJKE SPAARBANK. Er bestaat tegenwoordig zeer veel animo voor de op richting van een afzonderlijke spaarbank. Bijna dagelijks krijgen wij brieven daarover. Sinds eenigen tijd schrijven wij echter terug tenzij er buitengewone omstandigheden zijn, die een statuten wijziging toch noodzakelijk maken), dat het aanbeveling verdient om eens te overwegen of het niet beter is te wachten tot de nieuwe wet op de coöperatie in werking treedt. Want in den laatsten tijd zijn de kansen op een spoedig inwerkingtreding zeer verbeterd. Er is zelfs kans, dat zij nog dit jaar plaats grijpt zeker is dit natuurlijk niet.'1 De Tweede Kamer zal het ontwerp vermoedelijk in deze maand Maart) behandelen, en de Eerste Kamer kan het dan nog doen, voor zij uiteengaat (dus vóór Juni of Juli). Als de Regeering medewerkt, is de in werkingtreding aan het eind van dit jaar dus volstrekt. niet onmogelijk. En geschiedt zij dan nog met, dan achten wij haar toch in ieder geval waarschijnlijk m de eerste helft van 1926. Wat heeft dit nu met de afzonderlijke Spaarbank- te maken? Dit: als men een Spaarbank wil oprichten, moet men daarvoor de statuten wijzigen. En als de nieuwe wel in werking treedt, moeten hoogstwaarsemjn- lijk tenminste) de statuten weer gewijzigd worden. Dus men zou, als men nu een Spaarbank in -het leven roept, twee keer kort achter elkaar een statuten wijziging krijgen. Daarom overwege men eens of het niet beter is te wachten tot de nieuwe wet i-n werkmg treedt. Dan kan men alles tegelijk doen, en men spaart daardoor moeite en kosten uit. Wij willen hier geen bepaald advies aan vastknoopen, omdat ten slotte alles nog niet zeker is. Maar wel meen den wij een en ander 'bekend te moeten maken, opdat de Besturen daarmede al direct bij hun beraadslagin gen rekening kunnen houden. Met h a r t e 1 ij k e instemming nemen wij nog eens twee artikeltjes over van Mr. v(a'n) d(er) D(eure), welke onder bovenstaanden titel verschenen, zijn in het „Gel- dersch Vereenigingsnieuws van 15 Nov. en 6 Dec. 1924, I. In een vorig artikel werden onze landbouwers, gewezen ojr de noodzakelijkheid, nooit hunne hancl- teekening te plaatsen onder acten of papieren, waar van de inhoud hun niet volkomen bekend was, en welke zij niet behoorlijk hadden nagelezen en be studeerd. Thans moet worden gewezen op een ander euvel dat ten plattlande welig woekert en dat met alle macht moet worden bestreden; op1 het kwaad, dat' men in geldzaken, met name bij den aankoop1 van effecten,"pandbrieven, spaarbrieven, enz. zoo gemak kelijk zich laat bepraten door heeren uit de stad, die mtet rappe tong en glad gezicht er maar al te vaak op uit zijn, oml onze Boeren hun zuurverdiende pen ningen op minder reëels wijze afhandig te maken. Eenigszins is dit wel te verklaren. Brengt men het geld, dat men heeft bespaard of overvérdiend', op de boerenleenbank of geeft men het in de jilaats' zelf op hypotheek, dan zijn er al spoedig meerderen, die het weten. Koopt men daarentegen een effect, zoo onder de hand, dan behoeft niemand er kennis van te dragen, dat men goed geboerd heeft ook en dat is mede vaak een motief de belasting inspecteur niet). De plattelander is nu eenmaal wat geheimzinnig met z'n geldzaken. Een andere reden is verder de hoogere rente die wordt beloofd en o.ok soms wordt verkregen. De leenbank geeft maar vier of vier en een half procent, hypotheek wordt nog gewoonlijk tegen vijf procent

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 1