OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. KENNISGEVING. UITLOTING DEPOSITO OBLIGATIËN Stukken van fiOOO.— Sefrie A. Serie B. Sefrie C. Serie D. Serie E. Se(rie F. Serie G. Serie H. 57 65 67 86 Se(rie J. 55 75 Serie K. 74 87 375 389. Serie L. z 38 3r7 354 357 Sejrie M. No. 6 December 1922 Achtste Janrgug De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1708 Door deze berichten wij naar aanleiding van vele lol ons gekomen iniorniaties, dat de eenige relatie, welke ooit tusschen onze in stelling en de Algeni. Coöp. Landbouw Mij. „Groot-Nederland" ge vestigd tc 's-Gravenhage heeft beslaan deze was, dal door bedoelde maatschappij bij onze instelling gelden werden gedeponeerd. Hoewel wij niet wenschen te kennen te geven, dal de soliditeit dier maatschappij Ie wenschen laat, kunnen wij daarontlrenl uil den aard der zaak gene verantwoordelijkheid op ons nemen, als liggende dit geheel buiten onze beoordeeling. Met de uitgifte van premie-obtigalie's hebben Wij evenmin iets uit Ie slaan. DE COöP. CENTR. RAIFFEISEN-BANK. INHOUD: a. Kennisgeving, b. Uitlotingen deposito-Obligaties, c. Redactioneel gedeelte. i. Mede- deeling. 2. Bijschrijving van rente. 3. Opmaken Jaarbalans. 4. Aan de besturen. 5. (ïoupons deposito-Obli gaties. 6. Saldobillet per 31 Dec. 7. Reserves. 8. Wenkear. 9. Geld en Effeetenmarkt gedurende Nov. 1922. d. Uit onze Boerenleenban ken. Ingezonden door Raai te. Inge zonden door Hulst met onderschrift der Redactie. Ingevolge het bepaalde bij arti kel 9 van het reglement op de de posito-obligatiën heeft 27 November 1922 de uitloting plaats gehad van de nummers welke per 31 December a.s. aflosbaar zijn. Uitgeloot zijn de navolgende obli gatiën No. 13 15 16 17 49 72 80 98 115 132 139 155 193 207 213 215 243 257 279 295 362 364 367 370 No. 13 30 33 41 80 100 107 143 165 176 177 178 239 253 254 262 305 325 333 34i 372 382 396 401 418 421 424 425 486. No. 9 13 17 23 24 52 56 63 68 79 105 107 120 129 138 143 144 154 162 163 172 179 196 199 203 206 215 226 232 263 282 286 306 318 320 334 339 348 351 366 369 373 379 383 408 411 466 483 492 495- No. 1 11 14 16 21 31 47 58 70 75 86 107 110 iii 112 116 152 166 196 197 198 199 230 236 238 240 242 243 244 247 251 258 269 294 322 331 340 368 377 384 385 387 390 399 405 410 423 443 459 497- No. 10 40 48 61 66 70 82 114 115 124 138 142 160 161 162 171 172 176 212 220 237 238 256 259 275 282 290 294 297 303 320 328 334 339 358 367 397 402 411 419 422 427 434 442 449 465 466 484 487 493- No. 18 20 21 55 56 57 62 74 77 81 97 101 112 117 121 139 150 192 199 209 210 227 231 241 253 276 278 279 2S5 293 294. No. 2 12 29 40 48 61 64 70 100 112 131 135 138 156 168 170 173 183 196 215 221 225 229 241 243 244 236 265 268 279 281 303 307 318 364 370 371 376 386 400 402 418 422 449 459 461 482 485 487 496. No. 7 22 24 30 38 41 104 iii 113 119 126 128 138 142 164 165 171 172 177 187 201 239 264 275 294 310 311 313 337 34i 355 356 367 386 404 416 4t7 425 431 442 453 454 47i 477 484 488 No. 8 15 17 43 47 103 105 111 128 142 146 159 178 179 181 190 203 213 215 225 231 235 239 243 249 255 259 260 261 267 270 275 283 307 337 356 389 398 No. 9 11 17 61 70 9i 112 124 134 135 i37 156 179 184 190 192 194 211 231 240 241 242 246 247 249 252 253 256 279 294 297 300 308 313 319 336 362 0 co 19 23 24 26 29 3i 40 43 50 69 85 86 IOI 102 106 121 139 168 171 173 176 178 18^ 187 207 219 233 240 260 285 314 318 326 350 384 386 391 No. 47 50 69 87 89 142 163 170 185 226 227 252 272 2 79 312 321 344 355 398. 23 26 32 105 110 112 176 180 186 226 233 236 344 351 356 372 400. 47 65 69 153 157 161 187 213 217 264 285 287 347 351 361 408 413 417 431 453 466

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1