OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. MEDEDEELINGEN. HANDELSREGISTER. Redactioneel gedeelte. DE CRISIS IN DEN TUINBOUW No. 5 November 1922 Aohtste Jtergiui^ De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten Tan f iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Intere. No. 1705. Inhoud ran dit nummer: a. Mededeelingen. b. Redac tioneel gedeelte: i. De crisis in den Tuinbouw. 2. Overzicht van de Geld- en Effectenmarkt. j. Geld en Effectenmarkt gedurende Octpber 1022. c. LHt onze Boerenleenban ken. i. Ingezonden. Naar aanleiding van tot ons ge komen vragen betreffende het jaar- lijksch bedrag der stortingen ver schuldigd aan de Kamers van Koop handel en Fabrieken voor het Han delsregister, berichten wij, dat we indertijd met het betrokken Depar tement onderhandelingen hebben ge voerd. waarbij een accoord is ge troffen. Dit accoord houdt in: Er zal alleen gerekend wor den met de eene zijde der re kening van de banken, in dit geval met: 1. de gestorte spaargelden: 2. terugbetaalde voorschotten; 3. stortingen in rekening-cou- met uitzondering van die der Centrale. Komt men met die bedragen te zanten tot ten hoogste f 300.000. dan valt men in de eerste klasse, van f 300.000.tot f 600.000.in de tweede klasse, van f 600.000.tot f 1.000.000.in de derde klasse. In de eerste klasse is per jaar f 2.50, in de tweede f 5.en in de derde f 10.- verschuldigd. Wordt men te hoog belast, dan kan onmiddellijk na ontvangst dier kennisgeving herziening gevraagd worden aan de Kamer van K. en F., waarmede de Centrale Bank -zich belast. WAARDE ZENDINGEN. De Centrale Bank verzoekt nog maals dringend heeren kassiers, ook in hun eigen belang, ter bevorde ring eener goede controle en van tijdige verantwoording, wissels, che ques, waardepapieren, coupons etc. steeds te willen toezenden met een begeleidend schrijven, waarop deze stukken gespecificeerd worden ver meld. Geschiedt dit niet, dan kan het ge makkelijk gebeuren (bij onduidelijk poststempel bijv.), dat ten kantore der C.B. niet kan worden nagegaan, van welken kassier de wissels etc. werden ontvangen, zoodat verant woording slechts dan kan geschie den, als een kassier hiernaar eens te zijner tijd reclameert. Het zal wel niet noodig zijn om uiteen te zetten hoe aanbevelens waardig het is, dat uit de correspon dentie blijkt aat een remise werkelijk geschied is en ook door de Centrale Bank ontvangen is. Hoewel wij in de vorige twee num mers dit verzoek reeds gedaan heb ben, komt het nog steeds voor, dat wij bovengenoemde stukken van waarde, zonder eenig schrijven ont vangen. Weshalve wij zoo vrij zijn nogmaals op volledige medewerking- in deze aan te dringen. Wij vestigen er nogmaals de aan dacht op, dat wij tegen den prijs var f0,40 in boekjes van 50 formulie ren verkrijgbaar stellen, giro-formu lieren speciaal voor overboekingen ten gunste van het Centraal Bureau, en boekjes voor andere overboekin gen ten laste der rekening van locale banken. In het belang van een geregelde administratie zullen wij het zeer op prijs stellen, dat van deze formulie ren gebruik wordt gemaakt, terwijl de tot op heden gebezigde order briefjes kunnen blijven dienen voor aanvragen van contante gelden. Bovendien zijn verkrijgbaar formu lieren, waarbij relaties van locale banken aan die banken opdracht kunnen geven verschillende bedra gen uit rekening over te boeken. (Overgenomen uit „Mededeelingen" van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.) Al beleeft de landbouw geen gun stige tijden, toch is de toestand in den tuinbouw veel benarder. Het afzetgebied is door den ellen- digen toestand in het Buitenland zeer ingekrompen, en de daardoor ontstane overproductie is oorzaak, dat ook in het Binnenland geen loonende prijzen gemaakt worden. Vele tuinbouwers beleven daardoor zeer moeilijke tijden, ja velen wor den met ondergang bedreigd. De hulp der Regeering is inge roepen, en de wijze van hulpverlee ning tr.ekt veler aandacht. Het is buitengewoon moeilijk om den juisten weg -te vinden. Als het vaststond, dat de malaise van tijde- lijken aard was, en dat dus allen te helpen waren met een crediet, dat hen door de zware jaren heenhielp, zou tot hulpverleening gemakkelijk te besluiten zijn. Maar door deskun digen wordt de vraag gesteld, of er zulke opleving in den tuinbouw te wachten is, dat de tuinbouw in zijn huidige uitgestrektheid kan gehand haafd blijven? En als men deze vraag ontkennend moet beantwoorden, is de Regeering dan wel in staat, en zelfs is het dan economisch te ver dedigen, dat allen gesteund worden? Maar hoe men ook over deze moei lijke kwestie denke, zeker is het, dat er toch ook bedrijven in den tuin bouw sterk genoeg zijn, om eene, zelfs langere crisis te doorstaan, als zij tijdelijk aan crediet geholpen wor den. Zooals we reeds meermalen ge zegd hebben, zullen hier de boeren leenbanken de helpende hand moe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1