OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. MEDEDEELINGEN. Redactioneel gedeelte. EEN WONDE PLEK. No. 2 Augustus 1922 Achtste Jaargang De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten rsn iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. intere. No. 1705. Inhoud Tan dit nummer: 1. Mededeelingen. b. Redac tioneel gedeelte: i. Een wondeplek. 2. Overzicht van de Geld-Effecten- markt. 3. Maandelijksch overzicht van idem. 4. Chequeverkeer. k. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Ingezon den door Laren (N.-H.) d. Ad-, vertentiën. Bekend word gemaakt, dat 43/4 o/0 obligaties der Centrale Bank voor- loopig niet verkrijgbaar zullen wor den gesteld. De Centrale Bank verzoekt heeren kassiers beleefd ter bevorderingeener goede controle haar wissels, che- que's, waardepapieren, coupons etc. steeds te willen toezenden met een begeleidend schrijven, waarop deze stukken gespecificeerd worden ver meld. Nog steeds komt het voor, dat zij deze zonder eenig schrijven ont vangt. Om het groote belang der zaak nemen wij ditmaal het volgende in gezonden stuk op onder het redac tioneel gedeelte Twisk, 14 Juli 1022. M. H„ Wees zoo goed en vergun mij, als u het onderstaande voor plaatsing ge schikt oordeelt, een kleine ruimte in de e.v. Raiffeisen-Bode". Daar het nog steeds voorkomt, dat er fraude gepleegd wordt door kas siers van Boerenleenbanken en men daarbij steeds weer tot de ontdekking komt, dat de controle bij onze instel ling nog niet geheel volmaakt is, zou ik gaarne een eenvoudig id.ee wil len voorstellen tot meerdere zeker- t heid en vertrouwen onzer leden en begunstigers. Mij dunkt het is van belang wan neer de geheele instelling een on beperkt vertrouwen heeft, en daarom moeten wij het zooveel mogelijk daar heen zien te leiden, dat het voor een kassier absoluut onmogelijk is fraude te plegen. Om nu voortaan te voorkomen, dat '11 inlegger een spaarboekje heeft, waarvan het bedrag in geen enkel boek bij den kassier voorkomt, kan mijns inziens ook met een controle - formulier bewerkt worden. Wanneer bekend gemaakt wordt, dat deze bij voorzitter of secretaris zijn te verkrij gen, kan ieder die eens onderzoeken wil of zijn spaarboekje wel klopt met het grootboek een cohtrolêformulier halen, invullen volgens zijn boekje en terug brengen; waarna het Be stuur dit op de maandelijksche ver gadering kan controleeren. Het for mulier kan b.v. als volgt worden op gemaakt. CONTROLEFORMULIElR. Mijne Heeren, Ondergeteekendet verzoekt het Bestuur der Coöp. Boe renleenbank tena te zien, of op19 Qp het ten zijnen name staande 1 iSpaar- boekje no. 1) Voorschotboekje No. 1Boekje in loopende re kening No. het ingeschreven be drag grootss;.. (lid Cts. ten zijnen gunste t), ten gunste dei- Bank 1) accoord is. Beleefd verzoekende mij binnen 24 uur te berichten als dit niet juist is. Hoogachtend, Aan het Bestuur der Coöp. Boerenleenbank te 1) Doorhalen wat niet bedoeld wordt. Hoogachtend, UEd. dw. dn. J. LAMMES, Kassier der Coöp. B.L. te Twisk. NASCHRIFT DER REDACTIE. De geachte inzender legt inder daad^ den vinger op de wond: de controle op de kassiers is niet bij alle boerenleenbanken op voldoende wijze geregeld. Het is wederom gebleken, dat het voornaamste risico, hetwelk onze plaatselijke banken loopen, hierin bestaat, dat zij vroeg of laat de dupe kunnen worden van frau-, duleuze handelingen van haren kas sier. Daarvan achten wij het van het al lergrootste belang, zelfs als een le vensbelang voor onze banken, "dat er een middel gevonden wordt, om die fraude te voorkomen. Of de geachte inzender dat middel heeft gevonden? Wij betwijfelen het. De inzender wil de controle doen plaats hebben door de cliënten zelf. Alles hangt dus af van de mede werking van het publiek en van b 1 ij - v ende medewerking. Wellicht gaat in den beginne deze ot gene zich eens vergewissen of zijn tegoed .klopt, maar al spoedig zal men zich bij de zaak neerleggen en van het controlemiddel geen gebruik meer maken. De vrienden van den kassier zullen liever geen controle briefje inzenden, omdat zij er wellicht een bewijs in zien van minder goed vertrouwen. En bovendien, hoe komen wij met zekerheid te wetlen, hoe en of het middel overal wordt toegepast? Wij gelooven niet, dat het iets geeft en dat wij andaag of morgen toch weer voor onaangename verrassingen komen te staan. Maar wat dan? Vast staat, dat er wat geb eu- ren moet. Wij hebben onze gedachten hier over eens laten gaan en zijn tot de conclusie gekomen, dat de Centrale Bank omtrent de controle algemeen geldende voorschriften moet geven, op welker niet-naleving strenge straf fen moeten worden gesteld. Welke voorschriften en welke strafffen? a. Voorschriften. ie. ITet is den kassiers van Lee-

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1