OFFICIEEL ORGAAN VAN DE 1 Redac„ COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK r)R[F1 TE UTRECHT. u Redactioneel gedeelte. RENTEWIJZIGING. I JU" Achtste J.er|en* Ie Raiffelsen-Bode Verschijnt den eersten ran iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. I eleph. e en Administratie r 13, UTRECHT. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: aRedactioneel gedeelteiRente wijziging. 2. Beknopt verslag alg. verg. 3. Geld- en effectenmarkt. 4. Chèqueverkeer. b. Uit on :e Boe renleenbanken: 1. Ingezonden door een kassier (met noot Redactie). 2. Ingezonden door den Ring Gouda en Onjstreken. c. Advertenliën. Met ingang van 1 Augustus 1922 is door de Centrale Bank de rente voet voor depóts en credieten, zoo mede voor nieuw te plaatsen depo sito-obligaties en hypotheken vast gesteld als volgt: Depot direct opvraagbaar 4 o/0. Depót voor één jaar vast 41/2 <Vo. Rente voor voorschotten (crediet) 5 °/o (boven f70.000, eveneens 5 o/0 Rente nieuw uit te geven serie Dep.oblig. 43/4 o/0. Voor zooverre de Centrale Bank gelden beschikbaar heeft voor hypo theken zal daarvoor een rente wor den bedongen van 5V4 benevens een afsluitprovisie van 3/4 0/0.' De loopende deposito's voor een jaar vast blijven tot den vervaldag 5 pet. rente geven. Het bovenstaande brachten we bij circulaire reeds ter kennis van de boerenleenbanken. BEKNOPT VERSLAG der Alg. Verg. der Coöp. Centr. Raiffeisen-Bank, gehouden op Woensdag 28 Juni j.1. In de groote zaal van Tivoli te Utrecht vergaderde de Coöperatieve Centr. Raiffeisen-Bank, onder voor zitterschap van den heer G. W. Stroink van Steenwijkerwold, voor zitter van den Raad van Toezicht. Tegenwoordig of vertegenwoordigd waren 352 leden. De Voorzitter was in zijn openings woord verheugd te kunnen gewagen van een voortdurenden toenemenden bloei, zoowel van de Centrale Bank als van de locale banken. Enkele cijfers uit het financieel ver slag naar voren brengend, gaf spre ker eenige bewijzen van dien voor uitgang en vond daarbij gelegen heid hulde te brengen zoowel aan bestuur en hoofdambtenaren als aan de bestuurders der locale banken. Die toenemende bloei evenwel mag noch Bestuur noch den Raad van Toe zicht bewegen met zelfgenoegzaam heid de verdere ontwikkeling van de Bank af te wachten. Er zal veel en zwaar gewerkt moeten worden. Hoe wel spr. geen pessimist wil zijn, mag toch wel gezegd worden, dat ook voor den landbouwer de toekomst donker is. Alle kracht zal moeten worden aangewend de landbouwende bank bloeiend te doen blijven. Na nog welkom geheeten te heb ben den heer Jhr. Mr. Hooft Graaf land, bijzonder procuratiehouder, spe ciaal belast met het. technisch ge deelte, spoorde spr. de locale ban ken aan tot ijverig werken tot bloei van den boerenstand. Spr. verklaarde daarop de verga dering geopend. Na arrestatie der notulen kwam in behandeling het verslag en de winst- en verliesreke ning van het 23e boekjaar, loopende over 1921. Uit dit jaarverslag stippen wij aan dat het aantal aangesloten Banken met 11 vermeerderde en met 1 ver minderde, zoodat het aantal aange sloten Banken is gestegen op 31 De cember 1921 tot 668. De balans wijst aan uitgezette gel den een bedrag aan vand44.577.264. Deze gelden waren voor f 2.300.000 uitgezet a deposito of op prolonga tie, voorts was belegd in kasgeldlee- ningen aan Gemeenten en Water schappen f3-935-863, in leeningen aan Vereenigingen een bedrag van 14.391.229 op korten termijn en f 359-962 op langeren termijn, terwijl ten slotte belegd was in schatkistpa pier f 33.590.210. Op 31 December 1921 bedroeg het totaal der deposito's ongeveer f 54-147-706- Aan effecten stond als waarde op de balans f4.271.209; de koerswinst bedroeg f45.512. Aan lee ningen op langeren termijn was uit staande f6.602.48, verdeeld over301 1 leeningen. De waarde van effecten! van de belegde reserve is voor f348.219.44 op de balans gebracht, de koerswinst hierop bedroeg f 9.208.96. Het reservefonds komt op de balans voor tot een bedrag van f374-150 - Geplaatst werden voor f 600.000 aan deposito obligaties. Geld voor een jaar vast was tot een bedrag van f 7.864.100 in depót ge nomen. De Winst- en Verliesreke ning wijst dit jaar een winstcijfer aan van f297.615. Het verslag werd zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. Aan de orde kwam daarna het voorstel ten opzichte van de ge maakte winst, over 1921. Het bestuur stelt voor van de ge maakte winst f297.615.37 bedra gende af te schrijven op de rekening meubilair f1062.91. Over blijft dan f296.552.46, waarvan in het reserve fonds wordt gestort f155, de gelden, welke de leden bij hun toe- en uit treding betaalden. Het resteerende bedrag, f296.397.46 dan in het reser vefonds gestort, zal dit fonds doen stijgen tot f 670.703,291/3. Hiertegenover had ring DeGraaB schap" een tegenvoorstel ingediend, om uit de winst een bedrag van f30.000 uit te keeren aan de 4 pet. obligatie-houders Nadat het echter door den voor zitter bestreden was, werd het door „De Graafschap" ingetrokken. De ring Overijsel diende een voor ste] in, om uit de winst een zeker bedrag te reserveeren voor de fond sen, om te dekken eventueele ver liezen, te lijden door de Centrale Bank of door aangesloten Banken door berooving van personeel, brand of inbraak. Dit voorstel kon om sta- tuaire redenen thans niet in behan deling komen. De Voorzitter zegt evenwel toe, 111 de eerstvolgende al- gemeene vergadering met concrete voorstellen dienaangaande te komen. Het bestuursvoorstel ten opzichte van de gemaakte winst over 1921, zooals het boven omschreven is werd daarop goedgekeurd. Het bestuursvoorstel, de vacatie-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1