OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. AAN DE LEDEN DER CENTRALE BANK. MEDEDEELINGEN. Redactioneel gedeelte. MISVERSTAND. De Raiffeiscn-Bode Verschijnt den eersten rae iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Adminiitntie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud ran dtt nummer: a. Aan de leden. b. Mededee- lingen. c. Redactioneel gedeelte: I. Misverstand. 2. Chèque-verkeer. d. Uit onze Boerenleenbanken Overschrijving spaargeld (met ant woord Red.). 2. Ingezonden door Klaaswaal (met antwoord Red.). 3. Begin en einde lidmaatschap (met noot Red.). 4. Ingezonden door Wis sen kerke. e. Advertenties. Mijne Heeren, In aansluiting aan hetgeen wij be reids in de laatst gehouden Centrale Ringvergadering hebben medege deeld, zal ons Bestuur voor het ver volg worden ter zijde gestaan, wat betreft de dagelijksche leiding van het bedrijf door drie bijzondere pro curatiehouders ieder met den per soonlijken titel van directeur. (Art. 36 der Statuten der Centrale Bank). Ieder hunner is gemachtigd tot de handelingen bedoeld in art. 14 en 15 sub 1 van het Huishoudelijk Regle ment der Centrale Bank. Afgezien van het feit, dat zij na tuurlijk over alle belangrijke zaken de in- en uitwendige organisatie der Bank betreffende, gemeenschappelijk overleg plegen, waardoor de verschil lende takken van dienst in nauwer verband met elkander gebracht wor den, zijn zij respectievelijk meer spe ciaal belast: a. de Heer C. F. G. W. van den Hurk met den buitendienst, te we ten: propaganda, inspectie, voorbe reiding van te verleenen credieten en wat daarmede samenhangt; b. de Heer Mr. O Gezelle Meer burg, met de rechtskundige aange legenheden, de Centrale Bank en de Boerenleenbanken betreffende. c. Jhr. Mr. W. C. Hopft Graaf land, met het technische gedeelte van het bankbedrijf (in functie getreden 1 Juni j.1.) Wij vertrouwen, dat door deze re geling de organisatie zal worden ge baat en de Bank in het belang van den Landbouw zoo goed mogelijk zal functioneeren. Voorts deelen we nog mede, dat de Fleer A. Feikema als procuratie houder, belast met het kasbeheer blijft fungeeren met den persoonlij ken titel' „administrateur". Het Bestuur cler Centrale Bank: F. A. R. A. Baron v. ITTERSUM, Voorzitter. Mr. Dr. G. F. M. Baron v. HUGEN- POTH TOT AERDT, Secretaris. A. A. NENGERMAN, Lid. De jaarlijksche Algemeene Verga dering zal dit jaar worden gehouden op Woensdag 28 Juni as., half 11 voorm., in het gebouw Tivoli te Utrecht. Aan Heeren Kassiers wordt mede gedeeld, dat in verband met een noodzakelijk gebleken wijziging van de administratie der Centrale Bank voortaan ter incasso gezonden chè- ques, ongeveer drie dagen later dan tot nu toe het geval was, zullen wor den afgerekend. In het berekenen der valuta zal dit echter geen verschil maken. HERINNERING We herinneren H.H. Kassiers; der Boerenleenbanken er aan, dat de cou pons der deposito-obiigatie's 30 Juni a.s: vervallen. Spoedige opzending wordt verzocht. (Voor zoover de obligatie's bij de Centrale zelf in bewaring zijin, wor den deze geknipt en bericht daar over is dus onnoodig.) STRAFPORT Het komt tegenwoordig dagelijks voor, dat de Centrale strafport moet betalen wegens het niet voldoende gezegeld zijn der toegezonden brie ven. (We moeten er toe overgaan de Boerenleenbanken, van welke deze brieven afkomstig zijn voor de be dragen der opgelegde strafport te debiteeren.) Uit het arrest van den Hoogen Raad, door ons in ons vorig nummer opgenomen, is blijkbaar door ver schillende Boerenleenbanken eene verkeerde conclusie getrokken. 't Gaat er over, dat het Bestuur bij het eindigen van het lidmaatschap het ledenregister moet teekenen. Alleen d a-n echter moeten alle be stuursleden teekenen, als niet in de statuten is bepaald, dat met de hand- teekening van een paar bestuursle den kan worden volstaan. Bij de Boerenleenbanken wordt na mens het Bestuur door twee leden van dit college geteekend. En dat wordt ook door het arrest van den Hoogen Raad niet gewijzigd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1