OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No10 April 1922 Z«v«nde Jaergani De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer a. Redactioneelgedeelde: i. Han delsregister. 2. Giro (III). b. Uit onze Boerenleenbanken: i. Ingezon den door Akersloot. 2. Ingezonden door Raalte. 3. Opgave Watersnood- Comité Ingezonden door Raalte. c. Advertentiën. Redactioneel gedeelte. HANDELSREGISTER. Boerenleenbanken, die ten vorigen jare haar beroepschrift tegen den aanslag te laat hebben ingediend en op grond daarvan eene afwijzende beschikking hebben ontvangen, wor den verzocht, alsnog spoedig aan de Centrale Bank daarvan mededeeling te doen, zulks met opgave der klasse, waarin zij geplaatst zijn. Mogelijk kunnen we dan voorko men, dat zij voor dit jaar en vol gende jaren door de Kamers van Koophandel te zwaar worden belast. GIRO III. We eindigden ons vorig artikel mei een schematische voorstelling te ge ven, ingeval in het giro verkeer tus- schen rekeninghouders der eene boerenleenbank met rekeninghouders van een andere boerenleenbank, de Centrale Bank werd ingeschakeld. Alsdan zal de rekeninghouder schuldenaar (nemen we maar weer de Goöp. Zuivelfabriek „Oranje") door middel van hetzelfde girobiljet Model II aan de Coöp. Boerenleenbank te H. verzoeken hare rekening ten gunste van V-an Leeuwen en Van Harten rekeninghouders der Coöp. Boe renleenbank te Z. te belasten met f 150.In plaats nu, dat de boeren leenbank te H model III invult, zal zij een ander biljet (model V z.o.z.)ge- bruiken, dat bestemd is voor de Cen trale Bank en dit aan de Centrale opzenden. De Centrale zal de linker helft terugzenden aan de boerenleen bank te H., en een afzonderlijk for mulier zenden aan de Boerenleen- De kassier der Coöp. Boerenleen bank te Z. zal na ontvangst van dit formulier (model VI) aan hare reke ninghouders van Leeuwen en van Harten van deze overschrijving ken nis geven, hunne rekeningen credi- teeren, die van de Centrale Bank debiteeren. Alvorens over te gaan tot de be handeling van het giroverkeer, ge noemd onder C, komt het ons ge- wenscht voor, vooraf de vragen en bezwaren door de Heeren Natzijl, Hontan en van L>ijke opgeworpen in hun ingezonden stukken, opge nomen im de vorige Raiffeisen-Bode, te behandelen. De Heer Natzijl heeft het volgende bezwaar: „Van den Post-Cheque en Girodienst kan ik gebruik maken, omdat ik weet, wie de aangeslotenen, zijn, maar hoe zal dat gaan bij de boerenleenbanken? Weet men van elkaar, dat men een spaarboekje heeft of in loopende rekening is." bank te Z., hetwelk als volgt kan luiden (model VI) Dit bezwaar is ook door ons ge voeld. Er zijn vele menschen, die zeer géheimzinnig zijn met hunne- geldzaken en die het ni-et prettig vinden als anderen weten, dat ze in. geldverkeer staan met de boeren leenbank. Maar deze zullen er toch niet toe te bewegen zijn tot het giroverkeer mede te werken, zoodat van hen niet behoeft bekend te zijn of zij een rekening bij de boerenleenbank hebben. Degenen echter, die de voordeelen van het giroverkeer inzien en daar toe wenschen mede te werken, kun nen den kassier van de boerenleen bank daarvan kennis geven. We hadden ons nu voorgesteld, dat elke boerenleenbank een lijst aan legt van de namen van hen, die van het giroverkeer wenschen gebruik te maken e,n deze lijsten, met vermel ding der rekeningnummers, ver spreidt onder de diverse rekening houders. Tevens zendt hij de lijst MODEL VI. Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank Utrecht. Utrecht, 20 Febr. 1922 Coöp. Boerenleenbank te Z Wij hebben Uwe rekening goedgeschreven. Voor een bedrag van f 100 - 50. f 150.Totaal Valuta 20 feb. In opdracht van Door tusschenkomst Ten behoeve van Coöp. Zfbr. „Oranje'^ B< Na am Rek. No Joerenleenbank te H. A. v. Leeuwenj 15 J. v. Harten 14 De Centrale Bank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1922 | | pagina 1