OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE No. 5. NOVEMBER 1919 Vyfdf Jaarnan< eïsen-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer. a Redactioneel gedeelte: i. De gewijzigde Zegelwet. 2. Het Neder- landsch Landhuishoudkundig con gres. b. Uit onze boerenleenban ken: 1. Ingezonden door Koudum. 2. Ingezonden door Spijkenisse (met antwoord Redactie). 3. Ingezonden door Raalte. 4. Berekening der spaar geldrente. 5. Ingezonden door Sur- huizum (met noot Redactie). 6. Op gave Nieuw-Namen. c. Adver- tentiën. Da gewijzigde zegelwet. Zooals bekend, vallen de boeren leenbanken, ook wat de spaarbank betreft, nu onder de Zegelwet. Hierin schuilt veel onbillijks, waar de loutere spaarbanken er niet onder vallen en deze dus in dit opzicht een voorrecht genieten boven onze banken. Wij zouden gaarne zien, dat al de spaarbanken vrijgesteld waren, om het even, of ze deel uitmaken van eene instelling, die ook een ander bedrijf uitoefent, of niet. De Centrale Bank acht, dat in ieder geval de spaarbanken, die deel uitmaken van de boerenleenbanken, van zegelrecht ontheven moeten wor den. Zij wendde zich nu tot Zijne Excel lente den Minister van Financiën met het navolgend request: Utrecht, 23 October 1919. Aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën, 's-Gravenhage. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht, in dezen vertegenwoordigd door haar Bestuur, dat bij hare organisatie zijn aan gesloten zeshonderd dertig boeren leenbanken, dat deze coöperatieve boerenleen banken het bedrijf van spaar- en voorschotbank uitoefenen; dat de spaarbank zich volgens de statuten dier boerenleenbanken bij voorkeur ten doel stelt het opnemen van gelden van minvermogen deen; dat tot de laatste wijziging der Zegelwet, welke 1 Augustus j.1. in werking trad, alles, wat op de spaai- bank betrekking had, zegelvrij was; dat echter bij de laatstbedoelde wijziging alleen vrijdom van zegel recht is toegestaan aan de loutere spaarbanken, alzoo aan die instellin gen, welke niet mede het credietbe- drijf uitoefenen; dat hierdoor aan de Nutsspaar- banken, de Rijkspostspaarbank enz. een voorrecht is toegekend boven de spaarbanken, welke een onderdeel vormen der boerenleenbanken; dat dit voorrecht niet gering is, te meer niet, waar het zegelrecht niet onbeduidend is verhoogd; dat de boerenleenbanken met haar spaarbedrijf evenzeer een maatschap pelijk doel beoogen als voormelde spaarbanken; dat dit maatschappelijk doel ook steeds door de Regeering is erkend, waar zij tot voor enkele jaren zelfs subsidie's toekende aan nieuw op gerichte boerenleenbanken ter tege moetkoming in hare oprichtingskos ten en de Centrale Bank een jaar- lijksch subsidie genoot; dat zelfs op heden nog de Regee ring mede een gedeelte van de kos ten der Accountantscontrole, op de Centrale Bank uitgeoefend, en door deze te voldoen, aan haar vergoedt; dat alzoo de Regeering zelve het maatschappelijk nut der boerenleen banken erkent; dat het bevreemding mag wekken, dat nu door de aangebrachte' wijzi ging in de zegelwet het spaarbedrijf der boerenleenbanken zoo zwaar wordt bplast, terwijl zij als dorps- spaarbanken hoofdzakelijk den klei nen man ten dienste staan; Redenen, waarom ondergeteekende Uwe Excellentie eerbiedig verzoekt, het daarheen te willen leiden, dat i.i de zegelwet alsnog een wijziging wordt aangebracht, waardoor de Coöperatieve Boerenleenbaeken, voor zoover het haar spaarbedrijf betreft, van de zegelplichtigheid worden ont slagen, en alzoo gelijk worden ge steld mét de gewone spaarbanken, 't Welk doende, enz. Coöperatieve Centrale Raif feisen-Bank. Het Bestuur: w.g. F. A. R. A. I3aron van Ittersum, Voorz. w.g. Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hugenpolh tot Aerdt, Secr. w.g. A. A. Nengerman. Wij wekken onze boerenleenban ken op, hiermede hare instemming te betuigen, opdat aan onze gerecht vaardigde actie kracht worde bijgezet. Men kan dit doen, door een brief te schrijven aan den Minister, b..v. in dezer voege: 'Aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën te 's-Gravenhage. De ondergeteekende deelt aan Uwe Excellentie door dezen mede, dat zij ten volle instemt met bet request, door de Coöperatieve Centrale Raif- fetsen-Bank aan Uwe Excellentie ge richt en waarin aan Uwe Excellentie wordt verzocht, het daarheen te lei den, dat er eene zoodanige wijziging wordt aangebracht in de Zegelwet, waardoor het spaarbedrijf der boe renleenbanken van zegelplichtigheid wordt ontheven. Coöperatieve Boerenleenbank te Het Bestuur: voorz. secr. Bedoeld schrijven-kan portvrij wor den verzonden. Men verzende het liefst vóór 1 December a.s. Het Landhuishoudkundig Congres. In de maand September j.1. werd te Breda het 71e Nederlandsch Land huishoudkundig congres gehouden. Over verschillende aldaar te be handelen onderwerpen waren prae- adviezen uitgebracht, waaronder ook een prac-advies van den Heer Tj. Kuperus, directeur der Zuivelbank te Leeuwarden over de vraag „Op v elke wijze het coöperatief bankwezen een werkzaam aandeel kan nemen in de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1