OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. 4 pCt. rente Attentie. No. 3. September 1919 Vijfde Jaargang De Raiffeisen- Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer a. Redactioneel gedeeltei40/0 rente? 2. Praatjes. 3. Tweemaal in spectie per jaar? 4. Attentie. b. Uit onze boerenleenbanken: 1. Be stuur en Kassier. 2. Ingezonden door een lid. 3. Ingezonden door Broek in Waterland. 4. Een stukje historie. 5. Ingezonden door een kassier. 6. Ingekomen vraag (met antwoord Re dactie). 7. Ingezonden door een be stuurslid van eene boerenleenbank. 8. Ingezonden door een bestuurslid van eene boerenleenbank. c. Ad-; vertenties. Voor ons, ligt een spaarbankboekje van eene commerciëele bankinstel ling. Op den omslag van dit boekje staat vet gedrukt: 4 o/0. De argelooze inlegger, die alleen daarop let, gaat uit. van de onder stelling, dat hij van al zijn ingelegde gelden direct na de inlage 4 per cent rente geniet, welke rente op houdt te loopen, zoodra hij die gel den er afhaalt. Hij rekent dan echter buiten het spaarreglement, dat vóór in het boek is opgenomen. Leest hij dit na, dan moet hij wel tot beter inzicht komen. Immers de rentevergoeding be draagt wel 4 0/0 's; jaars, doch zij gaat in den i5en van de maand, vol gende op den- datum der inlage, ter wijl terugbetalingen voor de rente berekening, worden geacht te heb ben plaats gehad den laatst versche nen 15en eener maand. Iemand, die zulk een spaarboekje genomen had, kwam na juiste bere kening dan ook tot het resultaat, dat hij gemiddeld gedurende een jaar nog geen 2.2 Vo had gemaakt. Stel toch, dat men 16 Augustus a.s. f 1000 inlegt, dan begint de rente te loopen op 15 September d.a.v. Haalt de inlegger echter 14 Oc- tober d.av. het bedrag terug, dan ontvangt hij in 't geheel geen rente, daar de terugbetaling voor de rente berekening dan wordt geacht op 15 September te zijn geschied. Dat is: nu wel een frappant en niet dagelijks voorkomend geval, maar 't is. ter illustratie en verduidelijking niet onaardig, dit eens, te veftnelden. In ieder geval is het wel duidelijk, dat wel nagenoeg geen enkel inleg ger steeds precies op den 15 den eener maand in staat is, om. in te leggen of ook precies op den 15 den eener maand geldbehoefte heeft en er dus, wat moet afhalen. In gewone gevallen zal dus: steeds wel een gedeelte der inlage rente loos liggen en dat soms enkele we ken lang, daar er eene maand spe ling in kan liggen. Ook is hierbij nog in aanmerking te nemen,'dat de 15de eener maand veel minder een algemeene ontvang en betaaldag is: als b.v. de ie. Als men dus de inleggers der boe renleenbanken voorspiegelt, dat el ders voor dagelijks opzegbaar spaar geld 4 0/0 te maken is:, moet er ook de jr-est bij verteld worden. Anders, is het verhaaltje niet vol ledig. Bij de boerenleenbanken gaat de rente per halve maand in, wat een aanmerkelijk verschil geeft. Wij willen hier nog eens: zeggen, dat eene rente van 3 0/0 voor dage lijks,ch opzegbaar spaargeld in den tegenwoordige!! tijd zeker hoog is,, vooral als: 't soliede belegd is, zoo- als: bij de boerenleenbanken. De rijkspostspaarbank vergoedt slechts 2.64 °/o en vele bankinstellin gen keeren voor daggeld slechts 11/2 h 2 0/0 uit. Praatjes- In den laats,ten tijd wordt nog al eens; tegen onze Centrale geageerd, teneinde eene bepaalde categorie on zer banken tegén haar op te hitsen. De wijze, waarop dit geschiedt, zul len wij maar niet kwalificeeren en het doel, dat wordt beoogd, is doorzich tig genoeg. Men maakt dan geene aanmerking op de soliditeit der beleggingen van de Centrale, maar insinueert, dat zij bij die belegging naar zekere zijde ziet. Onze boerenleenbanken zullen wel zoo verstandig zijn, aan dergelijken onzin geene waarde te hechten. Voor zoover ons; jaarverslag nog niet voldoende den aard dier beleg gingen aangeeft, kan elk onzer boe renleenbanken dagelijks; onze boeken persoonlijk komen inzien en zich van de waarde dier praatjes; overtuigen. Tweemaal inspectie per jaar In het Juli-nummer der Raiffeis;en- Bode betoogt een kassier, dat het gewenscht is, dat vanwege de Cen trale Bank de boerenleenbanken meerdere malen per jaar worden geïnspecteerd. In het algemeen valt hiervoor na tuurlijk wel wat te zeggen. Maar men bedenke eens; welk eene uitbreiding de afdeeling inspectie hiervoor zou moeten ondergaan en de daaraan verbonden hooge kosten, die jaarlijks, terugkomen. Voor het controleeren der juist heid van de geheele boekhouding is eene enkele inspectie per jaar voor de meeste ljanken 0ok voldoende te achten. Intusschen is de Centrale, zoo dit door boerenleenbanken gewenscht wordt, steeds bereid, haar ter zijde te staan en omtrent de boekhouding te ad vis,eer en. Overigens zal behalve door de jaar- lijksehe vooraf aangekondigde in spectie bovendien door onverwachte kasopname de contröle zoo moge lijk nog worden verscherpt. Aanvragen om crediet of verhoogd crediet gelieve men tijdig aan de Centrale Bank in te zenden. Vele banken dienen dergelijke aan vragen pas, in, als ze reeds 0111 het geld verlegen zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1