OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE HET BESTUUR DER CENTRALE BANK. No. i. JULI 1010 Vijfde Jaargang feisen- Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud rtn dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Boe renleenbank Nieuw-Namen. 2. Be richt. 3. Mededeeling. 4. Beknopt verslag alg. vergadering. 5. Inzage der boeken door belastingambtena ren. b. Uit onze boerenleenban ken: 1. Ingezonden door Raalte. 2 Verslag boerenleenbank Ter Aar. 3. Ingezonden door „Kassier". c. Advertenties. Boerenleenbank Nieuw-Namen. Door de algemeene vergadering der Centrale Bank, gehouden op 28 Juni j.1., is: besloten, de boerenleen banken, welke nog geene bijdrage aan hare zusterinstelling te Nieuw- Namen deden toekomen, op te wek ken, om alsnog aan deze bank eene gave te schenken en wel vóór 1 Oc- tober a.si., terwijl een mogelijk daarna nog overblijvend tekort door de Cen trale Bank zal worden gedekt. De omstandigheden, waardoor deze boerenleenbank voor een groot tekort kwam te staan, behoeven wij hier niet nader uiteen te zetten. Reeds: vroeger werd in ons orgaan hierover gehandeld en ook in het voorstel voor de algemeene vergade ring werd een en ander vermeld. Welnu 1 Zoo er ooit redenen wa ren, om eene zusterinstelling bij te springen, dan zijn ze er in dit geval. Wij wekken daarom onze 486 ban ken, die nog niets voor dit doel af zonderden, met allen 'aandrang op, alsnog eene gift te zenden, waardoor zij een schoon bewijs leveren van haar gemeenschapsgevoel. Het adres: van den kassier is: Den Heer E. J. van Wesemael te Nieuw- Namen. BERICHT. Het ligt in ons' voornemen, eer lang den Kassiers onzer banken een klapper op de „Raiffeis:en-Bode" te doen toekomen, waardoor het opzoe ken van behandelde onderwerpen wordt vergemakkelijkt. RED. en ADM. Enkele vragen, aan de Redactie gesteld zullen in het volgend num mer worden beantwoord. RED. Mededeeling. Wij ontvingen een schrijven van den Heer Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit wij hhet volgende overnemen: Onder beleefde dankbetuiging voor Uwe zeer gewaardeerde medewerking inzake het verkrij gen van maandelijksiche op gave van de Boerenleenbanken ten behoeve van het Crisisonder- zoek, heb ik de eer, U te be richten, dat de publicatie van deze cijfers: door mij is gestaakt. Beleefd verzoek ik U de bij Uwe Centrale aangesloten ban ken, daarmede in kennis; te wil len stellen. BEKNOPT VERSLAG der Algemeene Vergadering van de Centrale Bank, gehouden op 28 Juni 1919. In het hotel de 1'Europe had 28 Juni j.1. de algemeene vergadering plaats van onze Centrale Raiffeisen- bank. De vergadering werd geleid door den heer G. W. Stroink te Steenwij - kerwold, waarnemend voorzitter van den Raad van Toezicht. Om kwart na elf opende deze de vergadering met een kort inleidend woord, waarin welkom werd gehee- ten o. m. de heer Kakebeke, in specteur van den Landbouw, als vertegenwoordiger der Regeering. Voorts; deelde spr. mede, dat de heer Westerdijk, tot nu toe voorzit ter van den Raad van Toezicht, zich niet meer beschikbaar stelde als zoo danig. Uit 'n schrijven van den heer Westerdijk, door spr. ter vergadering voorgelezen, bleek, dat hij bedankte als lid van den Raad van Toezicht, om weg te nemen een steen des aan stoots uit de organisatie, die ontstaan was door het feit, dat hij lid van den Raad van Commissarissen, van de Nationale Bankvereeniging is; geworden, welke beide functies door eenige leden der Centrale Bank niet vereenigbaar werden geacht. In dit schrijven werd voorts aan de afge vaardigden en de locale banken dank gebracht Voor de medewerking, al de afgeloopen jaren genoten. Spr. brengt naar aanleiding van dit schrijven, hartelijk dank aan den heer Westerdijk, die, al hebben de meeningen soms tegen elkaar ge botst, steeds getoond heeft een warm hart voor de Centrale te hebben en veel voor den bloei der inrichting gedaan heeft. Namens; het bestuur stelt spr, voor, den heer Westerdijk tot eere-voorzit- ter te benoemen. Met applaus; werd dit voorstel door de vergadering aangenomen. Wijzend op de werkzaamheden in het afgeloopen jaar constateert spr. met vreugde, dat de bank steeds groeiend is;. In 1918 toch was; het bedrag van den omzet 208 millioen gulden, tegen 158 millioen in 1917 en 67 millioen in 1913. Ook het aantal lokale banken, die ongeveer allen ook in bloeienden toe stand verkeeren, klom en wel tot 622. Wel is; door koersverschil een niet onbelangrijk verlies geleden in de laatste jaren, doch verontrustend is dit geenszins. Spr. huldigt het bestuur en de in spectie van de Centrale Bank en de kassiers der locale banken en be sluit zijn rede met den wensch, dat de boeren organisatie en ook de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1