OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - REDACTIONEEL GEDEELTE Coupons Depos, Obl. No. 12. JUNI 1919 Vierde Jaargang feisen Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer I. Redactioneel gedeelte: a. Onze algemeene vergadering, b. Coupons, Deposito obligaties, c. Rijkskan toor voor Vee en Paarden, d. Het ledenregister. e. De opvordering van deposito's, f. Dringend verzoek. II. Uit onze boerenleenbanken: a. Ingezonden door Wartena. b. Inge zonden door Alkemade. c. Ingezon den door Raalte (met noot Redac tie). III. Advertentiën. Onze Algemeene Vergadering. De algemeene vergadering der Centrale Bank zal dit jaar gehou den worden op Zaterdag 28 Juni a.s., in de bovenzalen van Hotel de 1'Eu- rope, aan het Vreeburg te Utrecht. (Het Vreeburg ligt dicht bij het Cen traalstation). Gedurende de laatste jaren wer den deze vergaderingen steeds inTi- voli gehouden en wel in de groote zaal, waar plaats, was voor pl. m. 1200 personen. Deze zaal echter is, eenige maan den buiten gebruik gesteld wegens verbouwing, zoodat we ze niet heb ben kunnen huren. Dat is, jammer, want het was voor ons, zulk eene goede gelegenheid. Wij hebben getracht in Utrecht of in Amersfoort eene andere groote lo kaliteit te vinden, doch zijn daarin niet geslaagd. De grootste zaal, die we konden bespreken, kon slechts aan pl. m. 450 personen plaats bieden. Nu hebben we noodgedwongen voor dit jaar besproken de twee groote bovenzalen van het Hotel de 1'Europe. Deze zalen loopen in el kaar en bieden gezamenlijk plaats aan pl. m. 750 personen. Het is onze bedoeling, dat in de eene zaal plaats nemen de afgevaardigden, in de an dere de belangstellenden. Hoewel het een behelpen is,, ver trouwen wij; dat het toch nog wel zal meevallen, tenminste als het aan tal „belangstellenden-niet-afgevaar digden" niet al te groot is. Het podium zal aldus worden ge steld, dat in beide zalen gemakkelijk de sprekers kunnen worden gevolgd, misschien zelfs beter dan in Tïvoli. Wij verzoeken de boerenleenban ken de op 30 Juni a.s. vervallende coupons vóór of uiterlijk op 30 Juni a.s;. aan de Centrale Bank toe te zenden, opdat zij op dien datum voor het 'bedrag kunnen worden gecredi teerd. Coupons;, welke later ingezon den worden, zullen verrekend worden op den dag waarop zij zijn inge komen. RijVskantoor voor Vee en Paarden. Op de Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Raiffeis,en-Bank, ge houden te Utrecht den 25sten Mei 1918, werd door verschillende afge vaardigden de wenschelijkheid be toogd, de uitbetalingen van vee, door het Rijk opgevorderd, te doen loopen over de Centrale Bank, omdat hier door een groot aantal leden van boe renleenbanken zouden zijn gebaat en wel voornamelijk, omdat bedoelde uitbetalingen zooveel vlugger zouden plaats vinden. Eerlijk gezegd besef ten wij toen niet, welk een reuzen werk daarmede op de schouders der Centrale Bank werd gelegd en hoe veel moeilijkheden overwonnen zou den moeten worden om deze zaak naar ieders, genoegen të laten ver- loopen. Nu het rijkskantoor met alle na weeën van dien is; opgeheven en de zaak thans; in liquidatie is, komt het ons voor, dat het de lezers van onze Raiffeisen-Bode interesseeren zal hierover een en ander te vernemen. Na verscheiden gehouden bespre- knigen droeg het rijkskantoor ons op, de uitbetalingen van gevorderd vee uit de provincies; Utrecht, Gel derland en Drenthe, waarbij latei ook die uit Overijsel. De gang van zaken was nu als volgt: Het rijkskantoor zond ons lijsten toe, waarop de namen voor kwamen van degenen, die vee ge leverd hadden en het hun toekomend bedrag. Wij hadden deze 'bedragen te verzenden; dus; leek de zaak zeer eenvoudig. Wat was; evenwel het geval Het rijkskantoor ontving de ge gevens; van de personen, welke op de verschillende opvorderingsplaatsen daarmede belast waren en kreeg af schriften van de bekende groene briefjes, waarop de naam van den eigenaar, soort, gewicht en klasse, waarin het stuk vee was ingedeeld. Ortnooafg te zeggen, dat b j deze op gaven een legio van fouten voorkwa men, voornamelijk in de namen der eigenaars, en hun woonplaatsen. Wij ondervonden dit al zeer spoedig. De aangeteekende brieven en postwis sels, welke wij afzonden, kwamen bij tientallen als. onbestelbaar terug en wij moesten deze dan laten liggen, tot dat 't rijkskantoor ons 'n verbeterde opgave verstrekte. Waar dit kantoor evenwel in zeer korten tijd was tot stand gekomen, zich behelpen moest met personeel, dat tijdelijk buiten be trekking was en bij honderden moest

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1