OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE No. 9. MAART 1919 Vierde Jaargang De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705 Inhoud van dit nummer a. Redactioneel gedeelte: i.Onze deposito-obligatiën. 2. Ontwerp-Ef- fectenbeurswet. b. Uit onze boe renleenbanken: l. Ingezonden door Hoogezand (de borgstelling der Kas siers). 2. Ingezonden door Vlaardin- gen (met antw. van Redactie). 3. Boerenleenbank-Comité Watersnood 1916. c. Advertenties. Onze deposito-obligatiën. Zooals bekend is, plaatst de Cen trale hare obligatiën bij de boeren leenbanken en kunnen deze ze ook betrekken voor particulieren. Veel boerenleenbanken verkeeren blijkbaar in de meening, dat zij in het laatste geval de namen en woon plaatsen van die particulieren aan de Centrale moeten opgeven en dat de deposito-obligaties in dat geval zelfs: op naam moeten worden gesteld. Deze meening is onjuist. De Cen trale weet voldoende, als wordt op gegeven, of de aangevraagde obliga tiën bestemd zijn voor de boeren leenbank zelf of voor een particulier. Dit alleen behoeft te worden ver meld. Wenscht men, dat de stukken op naam worden gesteld, dan zal aan dit verzoek worden gevolg gegeven. Alleen in dat geval moeten naam en woonplaats van den betrokkene wor den opgegeven. De mogelijkheid van op naamstelling staat dus; open, doch hoe minder er van gebruik gemaakt wordt, hoe gemakkelijker het is. Voorts merken wij op, dat bij de levering der obligatiën er rekening mede moet worden gehouden, dat de rente der eerst vervallende coupon bij de levering wordt verrekend, voor zoover althans die coupon reeds loopt. Wordt de obligatie op 30 Juni of 31 December geleverd (vervaldagen der coupons), dan is natuurlijk van dergelijke renteverrekening geen sprake, daar de eerst vervallende coupon op 1 Jan. en 1 Juli juist begint te loopen. Stel echter, dat het stuk geleverd wordt op 15 Maart en de eerste pou- pon 30 Juni vervalt. Deze coupons ontvangt de kooper bij het stuk en hem wordt daarop per 30 Juni het geheele rentebedrag uitbetaald. Daar het stuk echter 15 Maart geleverd is, komt hem de rente vanaf 1 Januari tot 15 Maart niet toe en brengen wij deze dus in rekening. Nu wil de eene boerenleenbank de betaling van het stuk door de rekening doen loopen, de andere zendt de gelden in contanten over, zonder vermelding waarvoor het be drag is bestemd (soms ook zonder op voormelde renteverrekening te letten), zoodat het gevaar bestaat, dat bedoeld' bedrag als een depot wordt aangemerkt of weer nadere opheldering moet worden gevraagd. Wanneer de deposito-obligatie's worden aangekocht ter levering aan particulieren, verzoeken wij, om ver warring te voorkomen, het door ons opgegeven bedrag aan hoofdsom en rente zoo spoedig mogelijk aan de Centrale Bank over te maken. Dan kan daardoor de handeling geheel buiten de boeken der boerenleen bank blijven. In ieder geval moet deze overmaking van gelden geschie den binnen ééne week na de levering. Geschiedt dit niet, dan wordt de rekening der betrokken boerenleen bank voor het bedrag gedebiteerd. Ten slotte merken wij nogmaals op en dit naar aanleiding van dagelijks inkomende vragen dat de Centrale zich niet kan verbinden, de eenhraal 'geplaatste deposito-obli gatiën gedurende haren looptijd terug te nemen. Immers worden de door de uit gifte dezer stukken verkregen gel den door de Centrale aangewend voor belegging op langeren termijn. Een beduidend bedrag dier gelden is uitgezet voor 5 jaren vast. Die vaste beleggingen kunnen niet ieder oogenblik worden opgezegd en dat zoude dan moeten kunnen, wil den wij de deposito-obligatiën ieder moment kunnen inlossen. Men wachte dus de uitloting af. Elk jaar wordt van de vroeger I uitgegeven serie's een tiende gedeelte, van de laatstuitgegevene (serie's M, N en O) een twintigste gedeelte uit geloot. Zoo dit in verband met de kas middelen der Centrale mogelijk is, wil deze de stukken gedurende haren looptijd in beleening nemen en ook wil zij hare bemiddeling verleenen, om ze aan anderen over te doen. Ook de Raiffeisen-Bode stelt voor vraag en aanbod eventueel haar ko lommen gaarne ter dispositie. De nieuwe beurswet. Zooals bekend, is er een ontwerp- Effectenbeurswet 1919 aanhangig, dat van wege de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam en enkele andere dergelijke vereenigin- gen bestrijding ontmoet. Tot dusver was bedoelde Veree niging vrij in de aanneming van leden. Nu echter zal de mogelijkheid worden geopend, dat ook coöpera tieve bankinstellingen voor het lid maatschap in aanmerking komen. Ook voor onze Centrale is dit van belang. De besturen der Vereenigin- gen bovenbedoeld hebben hare be zwaren tegen vorenvermeld ontwerp aan den minister medegedeeld. De Zuivelbank te Leeuwarden heeft naar aanleiding van die bestrij ding van het ontwerp-beurswet een schrijven aan den Minister gericht, waarin zij verzocht dit ontwerp te handhaven. Dit schrijven, waarmede onze Cen trale hare instemming heeft betuigd, nemen wij hieronder op verzoek in afschrift op Aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën. Het Bestuur van de Coöpera tieve Vereeniging „Coöperatieve Zui velbank", gevestigd te Leeuwarden, heeft, naar aanleiding van een schrij ven van de besturen van de Vereeni ging voor den Effectenhandel in Am sterdam, van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en van den Bond voor den Geld- en

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1