OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. Bij de Jaarwisseling. REDACTIE. Een moei resultaat. EEN VERZOEK. No. 7. JANUARI 1919 Vierde Jaargang feisen- Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Bij de jaarswisseling. 2. Een mooi resul taat. 3. Opgave aantal banken. 4. Een verzoek. 5. Varia. 6. Poststor- tingsbewijzen. 7. Losbladig spaar- bankboek (Grootboek I). b. Uit onze boerenleenbanken: 1. Ingezon den door Haren. 2. Ingezonden door een Kassier (met antwoord Redac tie). - c. A'dvertentiën. Als onze lezers dit blad ontvangen, is weder een jaar ten einde gespoed en staan wij aan den ingang van een nieuwen jaarkring. Wij willen in de eerste plaats on zen lezers een goed en gelukkig jaar toewenschen, een jaar zoo mogelijk van vrede en rust. Het afgeloopen jaar kenmerkte zich door veel strijd en onrust. En al is nu de groote wereldoorlog geëindigd, zoo weten wij toch allen, dat die nog niet heeft plaats ge maakt voor een tijdperk van vrede. Helaas schijnt nu de twist entwee- dracht in den boezem der volkeren zelve nog te zullen verwoesten, wat hen overbleef en uit den wereldbrand werd gered. Met hoeveel meer opgewektheid en vreugde zouden wij dit jaar zijn in gegaan, als inderdaad nu reeds een betere toestand zich afteekende. Het jaar 1918 kenmerkte zich voor onze bank niet door groote gebeur tenissen. Wel brachten de uitbetalingen vain vorderingen wegens vee-levering aan het Rijk veel zorg en beslommering met zich. 1 Voor ons orgaan was 1918 niet zóó onvoordeelig, als het zich liet aan zien. Niet alleen nam het aantal abon- né's toe, doch bovendien waren wij door toevallige omstandigheden in de gelegenheid, het benoodigd papier beneden den marktprijs aan te koo- pen. De abonnementsprijs kan dus: op 50 cent gehandhaafd blijven, ter wijl er alsdan waarschijnlijk nog eenig batig saldo overblijft, zooals later zal blijken. Van den Heer Directeur van den Postchèque- en Girodienst te 'sGra- venhage ontvingen wij het volgende bericht, gedateerd 2 Januari 1919: Ik heb de eer U mede te dee- Ien, dat voortaan stortingen tot elk bedrag op de hulpkantoren zullen worden aangenomen. Ook de voor die kantoren bestaande beperking in het bedrag van uit te betalen cheques is opgeheven. Teneinde U in de gelegenheid te stellen het bovenstaande be kend te maken aan diegenen, die met Uwe Bank in relatie staan, meen ik goed te doen door U van het bovenstaande kennis te geven. De Directeur van den Post chèque- en Girodienst: (w.g.)DE BLOEME. Ongetwijfeld wordt hiermede be doeld, dat voortaan voor slechts 5 cent tot onbeperkt bedrag ook bij de hulppostkantoren op een enkel stor tingsbewijs kan worden gestort. RED. AANTAL BANKEN. Op 1 Januari 1918 telde onze Cen trale Bank 588 Boerenleenbanken. In den loop des jaars nam dat aantal toe met 33. Daar uittreding niet heeft plaats gehad, tellen wij op 1 Jan. 1919: 621 banken. Het verheugt ons, er bij te kunnen vermelden, dat nagenoeg alle deze banken in bloeienden toestand ver keer en. Wij verzoeken den inzenders van stukken er wel om te willen den ken, het papier slechts aan ééne zijde te beschrijven. Het drukken wordt daardoor ver gemakkelijkt en bespoedigd. VARIA. Van de firma H. J. Reesink 8i Co., Magazijnen van Landbouwwerktui gen, machines enz., te Zutfen, ont vingen wij1 een zeer fraai uitgevoertlen maandkalender over 1919. Voor be langstellenden is van dien kalender op aanvrage bij genoemde firma gratis en franco een exemplaar beschikbaar. POSTSTORTINGSBEWIJZEN. Bij de invulling der bewijzen van storting op onze postrekening wordt nu en dan niet de datum der stor ting vermeld. Dit is lastig met het oog op de vaststelling der valuta. Ook ontving de Centrale eenige stortingsbewijzen uit Zeeland, waarop als bank, die de storting verrichtte, stond vermeld „Utrecht". In dergelijke gevallen is het soms zeer lastig, na te gaan, van welke bank die storting afkomstig is:.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1