OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. BERICHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. No. 5. NOVEMBER 19»? Vierde Jaargang De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer a. Kennisgeving (recep. leening '9'7)- b. Kennisgeving (hypothe ken). c. Bericht. d. Redac tioneel gedeelte: i. Storting op de hulppostkantoren. 2. De rekening courant. 3. Uitbetaling van melkgel- den. 4. Leden van vereenigingen. 5. De Ringorganisatie. 6. De borgstel ling der kassiers. e. Overgenomen. f. Uit onze boerenleenbanken: 1. Verslag ring in het Oosten van Friesland. 2. Ingezonden door Nun- speet. g. Advertentiën. Recepissen 4'/s pCt. Nederland, leening 1917. Blijkens publicatie in de Staatscou rant kunnen de recepissen (voorloo- pige bewijzen) der bovenvermelde leening tegen definitieve schuldbe kentenissen worden ingewisseld en wel vanaf Maandag 4 N o v. De inwisseling kan geschieden bij de Nederlandsche Bank te Amster dam, bij alle betaalmeesters (behalve dien te Amsterdam) en bij de ont vangers der directe belas tingen in gemeenten, waar geen betaalmeester gevestigd is. De boerenleenbanken, in het bezit van dergelijke stukken, moeten hierop letten en er terstond werk van maken. Voor dergelijke stukken, door onze banken in bewaring gegeven aan de Centrale Bank, zal deze er zelf wel voor zorgen. Men behoeft de Cen trale dit dus niet te verzoeken. Mochten andere boerenleenbanken die omwisseling door de Centrale willen doen plaats hebben, dan ge lieven zij die recepissen op te zenden. KENNISGEVING. Het Bestuur der Centrale Batik heeft in zijne vergadering van Don derdag 17 Oct. j.I. besloten, de gel den op hypotheek niet meer te ver- leenen voor 5 jaren vast, doch voor onbepaalden tijd met een opzeg gingstermijn van 3 maanden en zulks met het oog op de onzekerheid en de schommeling, welke wellicht eerlang in de waarde der vaste goe deren, alsook op de geldmarkt is te verwachten. Het ligt natuurlijk niet in de be doeling, van het recht van opzegging gebruik te maken, tenzij inderdaad de noodzakelijkheid daartoe dringt. Met het oog op de schaarschte van geld zal de Centrale zich in het ver strekken van geld op hypotheek moe ten beperken, tenzij de kassiers bij particulieren een beduidend bedrag deposito-obligaties weten te plaatsen. Met ingang van 15 Nov. a.s. is aan den Heer P. E. Iseger, inspec teur der Centrale, op diens verzoek eervol ontslag verleend. In zijne plaats werd benoemd de Heer J. A. de Witte ,die bereids in functie is getreden. Storting op de hulppostkantoren. Van verschillende zijde wordt ons er op gewezen, dat de bepaling, dat bij stortingen op de hulppostkantoren voor elke duizend gulden een a part stortingsbewijs moet worden inge vuld, omslachtig is en tevens kost baar, daar voor elk dier stortingen van duizend gulden een recht van 5. centen wordt berekend. Wij zijn het geheel eens met hen, die deze bepaling dwaas vinden. Immers het komt hierop neer, dat men, evenals bij dc hoofdpostkanto ren, zooveel kan storten als men wil, maar meer regeltjes moet schrijven en meer betalen. Nu zijn, om al die dwaze schrij verij zooveel mogelijk te beperken, bedrukte stortingsformulieren bij de Centrale verkrijgbaar gesteld. Maar wil de zaak in orde zijn, dan moet die geheele beperkende bepa ling, welker beduidenis ons ten eenenmale ontgaat, vervallen. De Centrale heeft de bezwaren mondeling en schriftelijk aan de LIoofd-Directie van den Postchèque- en Girodienst kenbaar gemaakt en nog onlangs bij herhaling er over geschreven en er op gewezen, dat de dienst op zulk eene wijze ten plat- tenlande nooit populair zal worden. Tot dusver is echter het resultaat nihil. Wij roepen nu de hulp in van onze boerenleenbanken, die op plaat sen gevestigd z'ijn ,waar een hulp postkantoor is, om onze actie te steunen. Schrijft zelf een brief in dezer voege: October 1918. Aan de Hoofddirectie van den Postchèque- en Giro dienst, 's Gravenhage. Mijne Heeren, Wij namen indertijd met genoegen kennis van het feit, dat het tarief van Uwen dienst beduidend was ver minderd, waardoor tegemoet geko men werd aan algemeen gevoelde bezwaren. Intusschen bestaat voor hen, die ten plattenlande gevestigd zijn en onder een hulppostkantoor ressor teeren nog het groote bezwaar, dat zij voor elke storting van f 1000.1 een afzonderlijk stortingsbewijs moe ten invullen, wat zeer kostbaar en tijdroovend is terwijl ons ook cle be doeling van deze bepaling ten eenen male ontgaat.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1