INHOUD RAIFFEISEN-BODE VIERDE JAARGANG (i Juli 1918 t.m. S Juni 1919) pag:- Aantal Banken 51 Al'giem. Vergadering (plaats'! 79 Balans opmaken (hulp 44 Bankbiljetten (valsche van f 1000) 43 Belastingambtenaren (antw. Red.)' 22 (overgenomen29 Borgstelling kassier (D. Joppe12. 20 (C. H. J. Lütz) 13, 21, 45 (G. Botke) 62, 81 (J- A. Bu 13 (Redactie) 37, 52 Circulaire Aalten (Nat. Bankver. 19 Beurswet (Tj. Kuperus) 62 Deposito-obligaties 1 20, 61 (uitloting) 43 Deposito's (opVraging Maart-Mei 81 Dispensatie aan locale banken 1 Geld voor een jaar vlast 20, 68 Geldmiddelen der leenbanken (overgen.37 Geldruimte (met waarschuwing) 58 Geldleetiinigen aan gem. en watersch. 57, 68 Hypotheek- en pandrecht 12 Hermandad (antw. Red. aan R. Water Czn.) 20 Hypotheekverstrekking door de C.B. 35 door locale banken 57 Incourante fondsen 57 Jaarwisseling Kasgeldleeningen 68 Landbouworganisaties (overgen.) 75 Ledenregister gx Leden van vereenigingen, die met l.b. wei ken 36 Mededeeling (crediet aan gedemobilkeerden) 44 Mededeeling (reorganisatiecomknissie) 10, 20 Nieuw Namen (antw. Red-.aan D>. J. H'e kema) 29 Nieuw-Namein (steunaanvrage) 2 pag. Nieuw-Nam'ein (ontvangen giften) 14, 22, 29, 45, 58, 75 Nationale Bankvereeniging (Bestuur C.B. 9 (advert. -contract) 14 Onderlinge Bankinstellingen (Tj. Kuperus) 4 Onverwachte kasopname (H. de Groot) 63 Presentielijst 58 Polissen van. levensverz. als onderpand 73 Poststortingsbewijzen 31 Postcheque- en (girodienst jo 20 (storting op hulppostkantoor) - 35. 44, 5L 52, 58, 81 Ring Oost-Friesland (J. Natzijl) 12, 21, 38 Ring prov. Utrecht (oprichting) 46 Ring Rijnstreek' 74 Reorganisatie 36^ 44 Ruiling contract 28 Recipissein 41/2Ned. geldl. 1917 36 Reservebelegging 67 Rekening-courant 35 Renteberekening der C.B. (L. Piepers) 38 Schuldbekentenis, hyp. en crediethyp. 27 Schuldbekentenis (Vernieuwing) 28, 44 Salarisregeling 69, 73, 75, 82 Stortingsbewijzen en k'witantiën 73 Statistieke opga van (J. Wgbinga) 81 Spaarbankboek (losbladig) 46, 52 Saldobiljet (peir 31 Dec.) 44 Uitbetaling van gevorderd graan 3. Van in beslag genomen vee 2 van vee en paarden over de C.B.- 79 van melkgelden door Zuivelf. 36 Verlanging van den duur der Coöperaties 28 Zegelwet j WSu, ornaat Dij vele boerenleen- 1 te bedienen, niet om de mogelijk- I gestelde dagern

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1