OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. Uit onze Boerenleenbanken No. 11. MEI 1918 Derde Jaargang. De Raiffeisen-Bod Verschijnt den eersten Tan iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer. i. Redactioneel gedeelte: a. Onze algemeenc vergadering, 'b. Niet ver krijgbaar. c. In verzuim. - - 2. Uit onze boerenleenbankena. Ingezon den door onzen inspecteur Kruse- man. b. Ingezonden door Erica (met noot redactie), c. Ingezonden door C. (met noot redactie), d. Overge nomen. 3. Advertentiën. ONZE ALGEMEENE VER GADERING. Zooals aan onze banken bekend is, zal de algemeene vergadering op Zaterdag 25 Mei a.s. worden gehou den. Wij wekken onze banken op, deze vergadering bij te wonen, te meer daar 2/3 van het aantal der leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, om de voorgenomen sta tutenwijziging te doen slagen. (Zie art. 44 en art. 43 der Sta tuten van de Centrale Bank). NIET VERKRIJGBAAR. Herhaaldelijk wordt gevraagd om „bewijzen van uitbetaling" (kwitan- tiën) voor gegeven voorschotten. Wij hebben voorradig kwitajntiën voor terugbetaalde spaargelden (for mulier ir, ongezegeld) en kwitantiën voor uitbetalingen in loopende re kening (formulier na, gezegeld). Bij voorschotten wordt een geze gelde schuldbekentenis geteekend en het is niet noodig den voorschotne mer bovendien nog een kwitan tie te laten teekenen. Voor de posten, voorkomende in kol. 12 van het Dagboek, hebben wij dan ook geen kwitantie-formulie ren voorradige Bij geheele of gedeeltelijke terug betaling wordt formulier 10 getee kend en krijgt de voorschotnemer eene kwitantie in zijn voorschot boekje. Evenmin van acten van borgstel ling voor H.H. Kassiers, welke even eens veel gevraagd wtfrden, hebben wij vaste formulieren. Men vindt concept-acten voor drie verschillende soorten borgtocht van den kassier op blz. 42-44 cler Hand leiding voor de Boekhouding. Eén dezer voorbeelden is stellig wel in ieder geval geschikt; het wordt dan overgeschreven op een formaat-zegel van 30 cent. IN VERZUIM. Op de circulaire van 18 Maart j.1. betreffende de salarisregelïng der kassiers ontvingen wij nog slechts 148 antwoorden. Wij noodigen de banken, die achterbleven, alsnog uit, zoo spoedig mogelijk van hare gevoelens te doen blijken. Warmond, 19 April 1918. Aan de Redactie van „De Raiffeisen-Bode". Mijne Heeren, Ook U, zal het evenals mij geble ken zijn, dat er verschillende kassiers zijn, die geen raad weten, hoe de de posito-obligaties te boeken. Wel heeft indertijd een aanwijzing in „De Raiffeisen-Bode" gestaan, genoeg geholpen- heeft, dat nog niet. Het komt mij- voor dat een duidelijke toe lichting wel noodig is, om verschil lende administraties in goede orde te houden. Het bijgaande geeft mijne bedoeling weer, acht U het geschikt, al of niet gewijzigd, voor opname in „De Raiffeisen-Bode", zoo is mij dat wel, wenscht U een anderen vorm om de verschillende boekin gen duidelijk voor te stellen, zoo is mij dat ook goéd. Hoofdzaak is, dat ik Uw aandacht op dit punt zou wil len vestigen om verwarring in som mige administraties tegen te gaan. Hoogachtend, Uw dw. KRUSEMAN. Daar het voorkomt, dat kassiers moeite ondervonden met het boekeni van aangekochte en aan derden ver kochte deposito-obligaties kan allicht het onderstaande dienstig zijn. Gesteld de lokale bank heeft een- tegoed bij de Centrale Bank en koopt in het loopende jaar voor f 10.000 obligaties, waarvan voor f 5000 aan verschillende particulieren verkocht wordt, dan worden de volgende pos ten in het - dagboek geboekt. 1. Centrale Bonk, kol. 5 f 10.000, tkol. 8 f 10.000. Het tegoed der lokale bank ver mindert met f 10.000. 2. Aangekochte deposito-obliga ties kol. 10 f 10.000, kol. 13 f 10.000. De lokale krijgt een vordering op de C. B. van f 10.000 inzake de obli gaties. In grootboek III wordt eert hoofd gesteld „Deposito-obliga ties", waarop dagboekpost no. 2 wordt overgebracht, debet f 10.900. Dagboekpost no. 1 komt op de reke ning der C. B. credit f 10.000. Het ksasaldo blijft onveranderd. Ver koopt nu de bank obligaties aan A voor f2000, Aan B voor f 1000, aan C voor f 2000, dan volgen de dag- boekposten. 3. Aan A verkochte obligaties, kol. 5 f 2000, kol. 8 f 2000. 4. Aan B verkochte obligaties, kol. 5 f 1000, kol. 8 f 1000. 5. Aan C verkochte oblitagies kol. 5 f 2000, kol. 8 f 2000. Het kassaldo wordt f 5000 grooter. De rekening „Deposito-obligaties" wordt voor f 5000 gecrediteerd en het aantal dézer stukken is met 5 ver minderd. De jaarrekening zal dan aanwijzen ontvangsten 4c 1 5000 verkochte waarden. Uitgaven: 12c f io.oco ge kochte waarden. De balans actief 3c f 5000. Uit de balans blijkt dan dat de bank te vorderen heeft inzake obli gaties f 5000, zoodat nog 5 stuks in het bezit der bank moeten zijn. Koopt de bank een of meer obli gaties, dan zal ze dat niet steeds doen op 1 Januari of 1 Juli, meestal zal dat op een anderen datum ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1