OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. De Algemeene Vergade* ring der Centrale Bank zal gehouden worden op Za terdag 25 Mei 1918. TER HERINNERING. Orderbriefjes. No. 10. April 1918. Derde Jaargang. isen-Bode Verschijnt den eersten ran iedere maand Abonnement f 0.75 per jaar franco per post. Loste nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Be richt. 2. Ter herinnering. 3. Een verzoek aan H.H. Kassiers. 4. Orderbriefejs. 5.Rectificatie. b. Uit onze Boerenleenbanken: I. Ingezonden door Amstelveen (met I antwoord van den Ring van Boe- I renleenbanken in het Oosten van I Friesland en noot der Redactie). 2. Ingezonden door Warga (met ant- I woord Redactie). c. Advertentiën. BERICHT. Door de Centrale Bank is eene serie deposito-obligatie's verkrijg baar gesteld, uitsluitend tot beleg- I ging. der reserve's der boerenleen- I banken en ter plaatsing bij particu- I lieren. Nemen inleggers hunne gelden bij I de boerenleenbanken op, om voor I dat bedrag effecten aan te koopen, I dan bevele men onze deposito-obli- I gatie's aan, waardoor die gelden in, I onze organisatie blijven en de CenJ I trale in staat wórdt gesteld, land- I bouwers, leden van boerenleenban- I ken en landbouwvereenigingen aan I grondkapitaal te helpen. Wij herinneren de banken er nog maals aan, dat alle formulieren se- dert 1 Januari j.1. bij de Centrale Bank verkrijgbaar zijn gesteld en van deze kunnen worden betrokken. EEN VERZOEK AAN H.H. KASSIERS. Zooals bekend is, worden bij ge legenheid van iedere inspectie door den Inspecteur eenige controle-for mulieren verzonden, teneinde te kun nen nagaan, of de stand der betref fende rekeningen in overeenstem ming is met de werkelijkheid. Het is van belang, dat deze formu lieren haar besteming bereiken en vooral niet in andere handen komen, dan die, waarvoor zij inderdaad be stemd zijn. Om dit te voorkomen, dienen zij te worden verzonden aan de juiste adressen. H.H. Kassiers kunnen de verzen ding aan verkeerde adressen voor komen, door aan het hoofd der re keningen in de verschillende Groot boeken naast namen en woonplaat sen, ook de huisnummers te ver melden. Daarom verzoeken wij' hier vrien delijk, daartoe geleidelijk over te gaan. Volgens artikel 11 van het Huis houdelijk Reglement der Centrale Bank moeten de aanvragen om toe zending van gelden geschieden op daartoe door het Bestuur der Cen trale vastgestelde formulieren, welke volledig moeten worden ingevuld en door den directeur, een bestuurslid en den kassier der aanvragende bank moeten zijn onderteekend. Dat Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de algemeene ver gadering en daaraan heeft het Be stuur der Centrale zich in alle op zichten te houden. Het mag van de daarin gegeven voorschriften niet eigenmachtig af wijken. Bedoelde bepaling van het regle ment houdt verband met die, welke voorkomt in de statuten der boe renleenbanken en waarbij wordt vast gesteld, dat de banken alleen ver bonden worden door de handteeke- ning van ten minste twee harer be stuursleden. Alleen als dus het orderbriefje door den directeur, een bestuurslid en den kassier is geteekend, mag de Centrale aan die order gevolg geven en het aangevraagd bedrag toe zenden. Dan alleen is de zaak in orde. Aan andere orderbriefjes mag de Centrale geen gevolg geven. Zij mag zulk een order niet uit voeren. Zoude de Centrale van dit voor schrift afwijken, dan zoude haar Be stuur zelve aansprakelijk zijn voor mogelijk daaruit voortspruitend na deel. Nu weten wij wel, dat in den re gel uit dergelijke handelwijze geen nadeel zal voortspruiten. Maar dit neemt niet weg, dat het er wel uit zoude kunnen voorkomen en dan is de Centrale niet gedekt. Men voele, dat het Bestuur der Centrale verplicht is, die bepaling van het reglement in acht te nemen. De Centrale zal, om de boeren leenbank te verbinden, die handtee- keningen dus moeten eischen. Daarom zal op niet behoorlijk in gevulde en onderteekende orderbrief jes geen geld mogen worden ver zonden, evenmin op een telegram. Zoo zullen ook doorhalingen en aanvullingen in eens ingevulde or derbriefjes door de Centrale niet kunnen worden aanvaard, tenzij die doorhalingen en aanvullingen door alle onderteekenaars behoorlijk zijn gewaarmerkt. Het is beter, dergelijke doorhalin gen en aanvullingen te vermijden en een nieuw orderbriefje in te vullen, waardoor mogelijk oponthoud wordt voorkomen. RECTIFICATIE. Het voorgaand nummer (Maart nummer) draagt abusief het num mer 8 in plaats van 9, terwijl als maand Februari inplaats van Maart is vermeld.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1