BALANS. WINST- EN VERLIESREKENING. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK 1TE UTRECHT. Inhoud van dit nummer: Verzamelbalans en Winst- en Verliesrekening onzer aangesloten banken over 1915 en 1916. 1 r 1 i"! i 1 Bezittingen 1915 1916 Schulden 1915 1916 Lasten 1915 .1916 Schulden 1915 1916 - - - - - - - No. 8. Februari 1918. Derde Jaargang. De Raiffeisën-Bode Verschijnt den eersten Tan iedere maand Abonnement f 0.75 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. I. Redactioneel gedeelte: a. Ver- zamelbalans en Winst- en Verliesre kening onzer aangesloten banken over 1915 en 1916. b. Herinnering, c. Verzoek. II. Uit onze boeren leenbanken: a. Ingezonden door D. te L.. (met noot redactie), b. Inge zonden door Wateringen (met ant woord redactie), c. Boerenleenbank- Comité Watersnood 1916. (Rekening, en verantwoording over 1917). III. Advertentiën. Ten einde onzen lezers een overzicht te geven van de verrichtingen ei tevens van de toename in bloei van onze aan gesloten banken laten wij hier volgen de verzamelbalansen der boekjaren 1915 en 1916. De eerste balans is ook te vinden in het jaarverslag der Centrale Bank over 1916, terwijl de laatste aan dat over 1917 z'al worden toegevoegd, doch daar de resultalen over 1916 in den loop van 1917 uit de inspectie-rapporten zijn ver zameld, zijn wij thans reeds in staat, de cijfers te geven. Kas f 2756767 90 f 2987760 76 Spaargelden f 46269635 33 f 64142224 71 Uitstaande Voorschotten. - 18778383 88 - 22009068 79 Schulden in loopende-reke- Vorderingen in Loopende- ning met de leden - 4813084 79 - 7126253 70 rekening op leden - 8681946 70 - 12575195 56s Schulden in loopende-reke- Vorderingen op de Ucntrale ning met de Centrale Bank 827133 47 - 825460 88 Bank - 21926059 74 - 32442945 02 Reserve - 639858 59' - 755399 Aandeelen in de Centrale Winst-Saldo (loopend jaar) 130189 95' - 202517 45 Bank 31350 34770 Waardepapieren 337038 00' - 2799488 93 Meubilair 6435571 68329 92 Interest 38854 045 41756 78' Vaste Goederen 50059 94' 77112 82 Verlies van vorige jaren. 945422 9032 71' Verlies-Saldo (loopend jaar) 5631 99' 639443.' f 52679902! 14 f 73051855^4 f 52679902 14 f 73051855 74 Interest van spaargelden. f 1233487 43' 1 'f 172298989 Interest van Voorschotten f 883575 06 f 934478 03 in Loopende rekening 96838 27 16462942 in loopende rekening 387597113' 506268 67 aan de Centrale Bank 76222 68 41565 80 van de Centrale Bank 403598 3?5 840010 9? Jaarlijksche Bijdrage aan de Provisie van Voorschotten 12185 49' 16109 35' Centrale Bank 15004 80 1862733 v. loopende-rekening 19253 >53) 28875 39 Onkosten 182632 19 - 229269 52' Diversen 22533 78 47462 61' Winst-Saldo (loopend jaar) 130189 95' 202517:45 Verlies-Saldo (loopend jaar) 5631 99' 6394 43' f 1734375 33 f 2379599 41' f 1734375 33 f 2379599 41' De balansen en Winst- onder de bovenstaande niet begrepen en Verliesrekeningen der Boerenleenbanken-Handelsvereenigingen en der Zuivelbank te Leeuwarden zijn Wat betreft den .omzet geven de vol gende cijfers een juist beeld van de groote toename in 1916. Aantal leden. Op 31 December 1916 1915 56736 50648 Alzoo in 1916 toegenomen met 6088 92360 78508 Aantal Spaarboekjes. Op 31 December 1916 1915 Alzoo in 1916 toegenomen met 13852 Spaargelden. Op 31 December 1915 f 46.269.635,33 (Zie verzamelbalans 1915) l9ló Totaal Terugbetaald in 1916 Blijft f 52.493.1854,1 f 98.762.820,47 f 34.620.595,76 f 64.142.224,71 (Zie verzamelbalans 1916) De spaargelden zijn derhalve in 1916 metf 17.872.519,31 toegenomen,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1