OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. BIJ DE JAARWISSELING. Opmaken jaarbalans. Post-chéque- en girodienst. ffc. .Januari 1^18. Üerde Jaargang De Raiffeïsën-Bode Verschijnt den eenten ran iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losie nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Bij de jaarwisseling. 2. Opmaken jaarbalans. 3. Postchèque- en giro diénst. 4. Coupons van Russische effecten. 5. Onderpand van Rus- sche effecten. 6. De lak- schaarscht.e. 7.. Saldo-biljet per 31 December. 8. Een bezwaar te gen de nieuwe voorschotboekjes. 9. Eene drukfout. b. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Inge zonden door Broek op Langen- dijfc. 2. Ingezonden door Oost- Knollendam. 3. Ingezonden door een Kassier.. 4. Ingezonden door St. Philipsland.5. Ingezonden door het Boerenleenbank-Watersnood-Co mité. 6..Ingezonden door St. Lau- rens. c. Advertentiën. Het jaar 1917 is voorbijgegaan en bij de intrede van 1918 richten wij door dezen aan H.H. Bestuurders, Leden van de Raden van Toezicht, aan Kassiers en leden onzer banken en aan al onze lezers een hartelijken nieuwjaarsgroet. Wij wenschen hen een in alle op zichten voorspoedig en zegenrijk jaar. Wij danken hen voor den zeer gfe- waardeerden steun en voor de mede werking, welke wij van hen in het afgeloopen jaar wederom hébben mogen ondervinden. Bij herhaling mochten wij consta- teeren, dat ons orgaan er in ruime mate toe bijdraagt, om, den band tusschen onze boerenleenbanken en de Centrale te bevestigen. Voor onze organisatie is 1917 we derom een jaar van bloei geweest. Al kennen wij op het oogenblik nog niet de resultaten van het be drijf onzer banken nóch van de Cen trale, zoo mogen wij verwachten, dat die in het algemeen niet zullen te genvallen. Wat de Centrale betreft, zoo is het haar Bestuur gelukt, niettegenstaande den lagen stand der geldmarkt, den rentevoet voor deposito 'S te hand haven. De geldovervloed heeft aan dat Bestuur menig zorgvol oogenblik be rokkend, doch het is er'in geslaagd, de millioenen veilig en op liquide wijze te beleggen. Aan deposito-obligatie's is nu in totaal geplaatst een bedrag van 4 millioen gulden. De eerste uitloting heeft dit jaar plaats gehad. Wat de boerenleenbanken betreft, zoo mogen, vele van deze wel eens overwegen, dat wij nog steeds in een hoogst abnorifialen en. zorgvollen toe stand leven. De bij haar gedeponeerde gelden zijn voor een groot deel gelden, welke aan het bedrijf zijn onttrok ken, omdat dit ten deele stil ligt. Worden die bedrijven weer volle dig in gang gezet, dan zal er ge lukkig weer veel geld noodig zijn en zullen vele en beduidende inlagen worden teruggenomen. Daarom moet vastleggen'Van gelden, zooveel doen lijk, worden vermeden. Na den oorlog 'wordt algemeen eene groote geldschaarschte en hooge rentestand verwacht. Wij besluiten met den wensch, dat dit jaar den zoo vurig verlangden vrede moge brengen. De Kassiers der boerenleenban ken, die hulp wenschen bij het op maken der rekening en balans, kun nen deze van de Centrale Bank ont vangen. Zij gelieven zich dan tijdig te «ren den tot de Centrale Bank (afdeeling inspectie) bij voorkeur in de maan den J a n u a®r i en Februari, daar het den inspecteurs alsdan het best gelegen komt. Enkele boerenleenbanken verzoch ten ons eene korte uiteenzetting om trent den post-chèque- en girodienst te geven, aan welk verzoek wij. door dezen voldoen. Wij stellen voorop, dat deze dienst voor onze organisatie veel te duur is, zooals uit het onderstaande zal blijken. Wie als rekening-houder zich laat inschrijven, moet als waarborgsom tenminste 50 gulden -storten, voor welk bedrag U/o percent rente wordt uitgekeerd. Verder kan men storten zooveel men wil. Die rente van 11/3 percent wordt echter uitgekeerd over een bedrag- van ten hoogste '10.000 gulden. Over het meerdere wordt geene rente ver goed. Gesteld nu, dat de Centrale re kening-houdster wordt, dan zal zij tenminste 50 gulden moeten depo- neeren. Dan kan iedere boerenleen bank, zonder zelve rekening-houdster te zijn, op het postkantoor, waaron der zij ressorteert, op de rekening der Centrale storten. Voor zulk eene .storting wordt slechts 5 cent per post berekend en voor het- stortingsformulier 1/2 cent. Dat is nog al góedkoop, maar de Centrale zal, om die gelden van hare rekening te lichten, moeten voldoen 5 cent voor iedere honderd gulden. Dat is zeer kostbaar. En de Centrale zal die gelden wel m o e t e, n lichten, daar anders slechts i]/g percent rerite wordt genoten en boven de f 10.000 zelfs geene rente wordt vergoed. Gesteld nu, dat. de boerenleenban ken en niet de Centrale1 zich als re kening-houdsters willen doen inschrij ven, dan móeten zij zich opgeven bij het postkantoor, waaronder zij res sorteeren. (Op de hulppostkantoren en bij de brievengaarders kan geene rekening worden geopend.) Zij zullen dan, als reeds gezegd, eene waarborgsom van 50 gulden moeten storten tegen 11/2 procent rente. Dan zal de Centrale, zonder zelf rekening-houdster te zijn, op de re keningen der banken kunnen storten tegen betaling van 5 cent per post. De boerenleenbanken zullen dan echter, om de bedragen te lichten, 5 cent voor iedere honderd gulden moeten betalen. Dat lichten der be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1918 | | pagina 1