n». 6 OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. UITLOTING DEPOS1TO-OBLIGATIÊN. Serie A: Serie B: Serie C: Serie D Serie E Serie F 75 Serie G Serie H Obligatiën van f500. Serie A: Serie A: Inwisseling Schuldbekentenissen NederI Staatsleening 1914. December 1M7. Deide Jaargang DeRaiffeise Verschijnt den eereten Tan iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Adrftinistratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Uitloting deposito-obligaties, i. Inwisseling schuldbe kentenissen Ned. Staatsleening 1914. b. Uit onze boerenleenbanken: 1. Rectifi catie. 2. Ingezonden door Woldendorp. 3. De controle der boerenleenbanken. (In gezonden door Koegras). (Met noot Re dactie). 4. Ingezonden door Hoogersmilde. 5. Ingiezonden door Zoeterwoude. 6. Het nieuwe controle-systeem (Ingezonden door Langezwaag (met noot Redactie). 7. lij- gezonden door Jutphaas. c. Advertentiën. Ingevolge het bepaalde bij artikel 9 van het Reglement op de Deposito- obligatiën heeft, in de Bestuursver gadering van Donderdag 15 No vember j.1. de uitloting plaats gehad van de nommers der thans geplaat ste seriën A, B, C, D, E, F, G en H. Uitgeloot zijn de navolgende obligatiën Obligatiën van f1000. No. 19 92 95 100 108 160 204 217 219 220 22-1 222 223 263 264 266 269 270 271. 272 273 274 276 277 278 280 314' 315 322 324 32S 329 34i 360 363 377 379 382 388 3S9 390. No. 15 38 39 42 43 44 45 84 85 89 90 92 93 94 125 128 129 131 133 '55 162 166 171 172 '73 17 4 '75 204 214 215 230 238 241 265 280 340 354 356 360 362 366 367 409 410 432 435 438 462 467 473 No, 92 96 98 99 127 180 233 244 247" 257 275 277 279 280 2S1 292 294 299 310 316 319 321 322 323 324 327 338 34° 352 355 372 375 378 384 39' 406 421 425 427 439 440 449 454 476 477 478 480 481 .484 496 No. 35 38 40 49 52 56 94 96 IOI 102 10S 114 '30 '54 '59 170 195 204 245 246 296 297 298 300 301 302 309 339 34' 343 345 348 353 362 364 365 394 412 424 43' 436 447 449 455 465 475 477 483 484 487 No. 16 32 39 44 53 68 74 94 IOI i°5 135 136 146 158 165 169 186 218 22 1 225 2'34 236 250 260 287 298 324 346 348 355 357 361 371 373 3Si 386 415 46 431 438 457 461 468 472 474 475 478 479 482 491 No. 19 38 39 43 45 49 65 69 104 106 108 109 136 138 '57 165 184 206 225 247 248 252 254 256 257 269 273 274 291 29> No. 27 32 33 38 43 52 56 75 76 78 83 88 107 125 130 '43 147 151 201 211 233 236 259 314 317 319 321 334 336 345 352 355 359 365 375 401 410 413 414 416 424 438 445 450 458 465 470 481 489 498 No. 25 28 36 37 42 51 54 66 81 106 116 121 131 132 133 154 161 167 '74 200 213 218 228 238 278 326 327 344 347 350 35' 366 368 37 2 373 377 382 390 403 424 427 430 436 446 460 462 482 485 49 r 492 No. 424a 424b 433a 433b 442a 442b 446a 446b 450a 450b Serie F: No. 306a 306b 339a 339b 354a 3S4b 357a 357b 360a 360b 361a 361b 362a 362b 371a 371b 379a 379b 383a 383b 392a '392b 398a 398b 413a 413b 429a 429b 450a 450b 456a 456b 462a 462b 489a 489b 491a 491b Obligatiën van f 100. No. 454a 454b 454c 4546 454e 454f 454g 454h 454i 454k 465a 465b 465c 4650 465e 465f 465g 46Jjh 4ó5i 465 k 466a 466b 466c 466d 466e 466f 466g 466h 4661 466k 497a 497b 497c 497a 497e 4971 497g 497 b 497i. 497k Wij maken d'e houders van deze Obligatiën er opmerkzaam op, dat deze uitgelote stukken rente dragen tot 31 December a.s. Na dien datum wordt op deze geene rente meer vergoed. Wij verzoeken de houders, de aan gegeven obligatiën ten kantore der Centrale Bank in te zenden vóór 20 December a.s. De banken, die ze inleveren, zul len op 31 Dec. a.s. voor het bedrag dier obligatiën met de rente tot 31 Dec. a.s. worden gecrediteerd. Wenschen zij in de plaats der uitgelote obligatiën nieuwe te ontvangen, dan zal dit gelijk met de inzending der stukken door haar moe ten worden medegedeeld. Met 1 Januari a.s. wordt n.1. een aanvang gemaakt met de plaatsing van twee nieuwe serie's. Dc boerenleenbanken, welke obli gatiën bij particulieren hebben ge plaatst, zijn verplicht deze van eventueele uitloting in kennis te stellen. Zooals in de dagbladen is ver meld, zal eene nieuwe staatsleening worden uitgegeven tot een bedrag van f 500.Ö00.000, tegen een rente van 41/2 procent. De vroeger, uitgegeven 5 percents staatsleening zal, voor zoover zij nog bestaat (in totaal staat nog f247.300.000.van deze leening uit)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1