n». 5 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RACFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. TER HERINNERING. WIENS EIGENDOM? Borgstelling Kassiers, november 1MÏ. Derde SaargoBf DcRaiffeiscn-Bode Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: a. Redactioneel gedeelte: i. Be richt. 2. Stortingsbewijzen. 3. Ter herinnering. 4. Wiens eigendom? 5. Borgstelling kassiers. b. Uit onze boerenleenbanken1Ingezonden door V. (met antwoord redactie). 2. De inspectie bij onze Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank (met antwoord re dactie). 3. Verslag Ring van Boeren leenbanken in het Oosten van Fries land. 4. Het salaris van den kassier. c. Advertentiën. BERICHT. Het met het oog op de nieuwe zegelwet door ons ontworpen nieuw model-voorschotboekje blijkt in de praktijk uitstekend te voldoen. Het is zeer eenvoudig ingericht. Op de eerste bladzijde zijn de noodige mededeelingen voor het ge bruik opgenomen. Vele boerenleenbanken betuigden hare ingenomenheid met dit eenvou dig boekje. Zij zijn nu ten kantore der Centrale Bank verkrijgbaar ge steld. STORTINGSBEWIJZEN (form. 10) (in de nieuwste redactie aangeduid als: „Contrölebewijzen voor gestorte gelden"). Deze zijn steeds zegelvrij, wan neer zij betreffen spaarinlagen. Betreffen zij stortingen in loopende rekening of aflossingen op voorschot ten, dan zijn zij ook zegelvrij, mits men den laatsten regel, lui dende: „waardoor het totaal mijner «vordering (schuld) op heden be- draagt fdoorhaalt, want anders dragen zij daardoor het ka rakter van saldo-biljetten, waarop 5 cents zegel verschuldigd is'. Zooals reeds vroeger is medege deeld, zullen vóór 1 Decembera.s. alsnog zonder boete gezegeld kunnen worden de vóór 1 Juni j.1. datum der invoering der nieuwe zegelwet in gebruik genomen aan zegelrecht onderworpen stukken. De Centrale Bank wil .voor de ze geling zorg dragen, als men op hare bemiddeling prijs stelt. Men zende ze dan terstond op. Wij bedoelen hier die stukken, welke vóór 1 Juni j.1. ongezegeld in gebruik genomen en nog loopende zijn. Deze alleen kunnen zonder boete alsnog vóór 1 December a.s. geze geld worden. (De na 1 Juni j.1. in gebruik ge nomen, aan (zegelrecht onderworpen, stukken zullen bij de in gebruikname zelve voldoend geregeld moetèn z ij n. Deze kunnen niet dan met gelijktij dige betaling van hooge boete alsnog gezegeld worden.) Men vergete nu niet, de vóór 1 *juni j.1. in gebruik genomen en nog loo pende schuldbekentenissen, akten van credietverstrekking in loopende re kening, losse akten van borgtocht, bij schuldbekentenissen behoorende, en de akten van zekerhe'ids- stelling van de kassiers, als nog ter zegeling aan te bieden. (Van de zijde der inspectie van de Centrale Bank deelde men ons mede, dat deze laatste nog vrij veelvuldig ongezegeld voorkomen.) Wat de voorschotboekjes betreft, verdient het ten zeerste aanbeveling, de oude me.t 1 Jan. a.s. in te trekken en door nieuwe te vervangen, waarin men alleen het saldo van de oude overbrengt. Men neme dan dat model, dat bij de Centrale Bank nu verkrijgbaar is gesteld. Kwitantie's voor terugbetaalde spaargelden behoeven niet gezegeld te zijn, ook niet al zijn ze vóór 1 Juni j.1. afgegeven. Ten kantore der Centrale Bank is door den vinder afgeleverd eene por tefeuille met gezegelde formulieren, welke zijn aangetroffen op een stal letje, staande op de markt te Utrecht. De eerlijke vinder heeft bij adver tentie in een Utrechtsch blad van zijne vondst mededeeling gedaan en den eigenaar opgeroepen. Evenwel zonder succes. De Centrale Bank heeft nu die stukken onder zich genomen en den vinder de advertentiekosten, door hem besteed, vergoed- De waarde van den inhoud der portefeuille is beduidend hooger. Wie zijne rechten op deze-stukken naar het oordeel der Centrale vol doende kan aantoonen, kan -ze tegen betaling van bedoelde kosten ten kantore der Centrale terugbekomen. In het September-nummer werd opgenomen een ingezonden stuk van den Heer Obbink te Aalten, waarin werd gehandeld over de borgstelling van de kassiers en waaromtrent wij het navolgende opmerken. Bij enkele gemeenten is het stelsel van borgstelling door rekenplichtige ambtenaren voor de richtige waar neming hunner betrekking stellig verlaten, omdat daar in den regel de kassen Over meerdere schijven loopen en door de dagelijksche on derlinge controle van den eenen.amb tenaar door den anderen, fraude vrij wel onmogelijk is te achten. Djt klemt te meer, waar de eene ambtenaar veelal in rang hooger staat dan de ander, die aan zijne af- deeling werkzaam is. Bij de boerenleenbanken is de toe stand geheel anders en bij deze be staat niet de dagelijksche controle of het geregeld samenwerken van meer dere rekenplichtige, of met de behan deling der gelden belaste, ambtena ren of beambten. Ook is het stellen van z 'heid,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1