OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RALFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. De Zegelwet. De akte van crediet-verstrekking in loopende rekening (form. 1 3a). Uit onze Boerenleenbanken Mr. MAURITS UIILLEM LODEUIIJK SIM BILDERDIJK. t fh. I Ocfober 1917. Oer4« Saorgang De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten Tan iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: I. Redactioneel gedeelte: a. In me- moriam, Mr. M. W. L. S. Bilderdijk. b. L. S.l c. Mededeeling. d. De Ze gelwet. e. De akte van crediet-ver- strekking in loopende rekening. II. Uit .onze Boerenleenbanken: a. In gezonden door Spijkenisse met ant woord der Redactie, b. Betaling in- fonnatiekoslen met noot der Re dactie. c. In blanco teekenen van orderbriefjes met noot der Redactie, d. Salarisactie-kassiers, e. Ingezon den door Wirdum. Regu's ingele verde spaarboekjes, etc., met noot der Redactie, g. Ingezonden door den Heer C. F. ,J. Brands te Am sterdam. III. Advertentiën. L. S.! Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewij zen van deelneming, welke zij moch ten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van hun zeer gewaar deerd medebestuurslid Mr. M. W. L. S: Bilderdijk. Utrecht,; 20 September 1917. F. A. R. A. Baron van htersum. Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hugcnpoth tot Aeicit. Mededeeling. Op het stuk van den Heer Obbink, opgenomen in het Augustus-num-. mer, komen wij in het volgend num mer terug. Herhaaldelijk worden aan de Cen trale Bank ter zegeling of bijzege- ling toegezonden schuldbekentenis sen en akten van crediet-verstrek- king in loopende rekening, waarbij ongezegelde of onvoldoende geze gelde formulieren zijn gebruikt en die in gebruik genomen zijn n a 1 Juni j. 1. Dat kan niet plaats vinden, dan met betaling der boete. De na 1 Juni j.1. geteekende akten mpeten van voldoend zegel zijn voor zien. Zegeling of bijzegeling dezer stuk ken is onmogelijk zonder in hooge boete te vervallen. Men late bedoelde schulden dus aflossen en vernietige daarna die ak ten. Wil men daarna nieuw voor schot geven of een nieuw crediet openen, dan gebruike men goed ge zegelde formulieren (op de akte van schuldbekentenis is 30 cents zegel en op die betreffende crediet in loo pende rekening is 50 cents zegel ver schuldigd.) Ook met het oog op het recht van inval, dat de zegel- en registratie ambtenaren hebben, is het noodza kelijk aldus te handelen. Voor elk ongezegeld stuk, dat zij mochten vinden, zal eene hooge boete worden opgelegd. Naar aanleiding van het feit, dat de formulieren in gebruik bij cre diet-verstrekking in loopende reke ning (form. 13a) door verschillende zegelkantoren met verschillend zegel werden gestempeld, heeft de Cen trale Bank zich gewend tot den Mi nister van Financiën. Zij heeft een request ingediend, waarin op deze omstandigheid werd gewezen en waarin tevens werd ver zocht, te beslissen, aan welk zegel recht bedoelde formulieren zijn on derworpen. Zooals bekend, bracht het eene zegelkantoor 30 cent, het andere 50 cent in rekening. Wij ontvingen daarop de mededee ling, dat bedoelde stukken aan een recht van 50 cent zijn onderworpen. Hiermede is deze kwestie dus be slist. In het vervolg zullen deze formu lieren nu wel aan alle zegelkanto ren met 50 cents zegel worden ge stempeld. De eenmaal door het rijk met 30 centszegel gestempelde reeds in ge bruik genomen formulieren late men in gebruik. Spijkenisse, 12 Sept. 1917. Aan de Redactie van de Raiffeisenbode te Utrecht. Mijne Heeren, Hiermede verzoek ik beleefd on derstaande vraag in het nummer van 1 Oct. te willen beantwoorden, waar voor bij voorbaat mijn beleefden dank. Zooals aan de boerenleen banken reeds is medegedeeld, is Mr. M. W. L. S. Bilderdijk, lid van het Bestuur der Cen trale Bank, op Donderdag 6 'September j.1. na kortstondige ziekte overleden. In hem verloor de Centrale Bank een zeer verdienstelijk en voor zijn taak berekend be stuurslid, dat vanaf 1908 zijne beste krachten aan het beheer der Bank heeft gewijd. Zijn grondig juridisch inzicht en zijne groote voorzichtigheid verleenden hooge waarde aan zijne adviezen, zoodat de voor zitter van het Bestuur met recht aan zijne groeve kon getuigen Wanneer de Heer Bilderdijk zijne goedkeuring aan een besluit hechtte, dan kon dit ongetwij feld den toets der scherpste critiek van een voorzichtig man doorstaan. Wij hebben den overledene steeds gewaardeerd als een man van een rechtschapen en eer lijk karakter, die niet streefde naar menschengunst, maar steeds handelde en sprak naar eigen inzicht en overtuiging. Bij allen, die hem gekend hebben en bij ons in het bijl zonder zal zijne nagedachtenis in hooge eere blijven. REDACTIE.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1