OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. Inhoud van dit nummer: REDACTIONEEL GEDEELTE. Het voorschotboekje. De fraude bij de Boerenleenbank te Smilde. De zoogenaamde .meest gegoede leden." Ito. 3 September 1MT. Derde ïaorgong De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eereten Tan iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. a. Redactioneel gedeelte: i. Toe treding. 2. Het voorschotboekje. 3. De fraude bij de boerenleenbank te Smilde. 4. De zoogenaamde „meest gegoede" leden. 5. De maandkaarten van het Centraal Bureau. 6. Hypo thecaire zekerheid. b. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Ingezonden door Hardenberg. 2. Borgstelling kassiers (Aalten). c. Adverten- tiën. 1 Toetreding. Sedert de vorige opgave (Jan 1916) zijn bij de Centrale Bank de navol gende boerenleenbanken aangesloten Oudeschoot, Zierikzee, Worrner- veer, Hoogland, Stedum, Gramsber- gen, Twisk, Poortvliet, Exel, Noord- welle, Dedemsvaart (dorp), Schoon- rewoerd, Minnertsga, Alteveer, Groo tebroek, Domburg, Scherpenisse, Deil, Leerbroek, Sevenum, Ritthem (Z.), Almelo, Twijzel (Fr.), Koeken- gen, De Valk, Colijnsplaat, Ferwerd, Benthuizen, Hagestein, Garijp, Bosch- heurne, Klarenbeek A, Venhuizen, Driebergen, Culemborg, Oppenhui- zen, 's Heer-Arendskerke, Rhoon, Aalsmeer, Muiderberg, Hensbroek, Nootdorp, Serooskerke, Wieringer- waard, Zalk, Polsbroek, Staphorst, Meeuwen, Rouveen, Sexbierum, Hummelo en Keppel, Poeldijk, Sur- huizum, Lunteren, Marum, Muiden, Genderen, Amersfoort, Hasselt, Voorthuizen, Augustinusga, West broek en Oostzaan. Jn totaal telt de Centrale Bank op heden 584 boerenleenbanken. De zegelwet zegt, dat alleen de eerste afbetaling op een voorschot gezegeld moet zijn en de verdere niet, mits die afbetalings-kwitanties voorkomen op hetzelfde blad. De wijze, waarop het tegenwoor dig in gebruik zijnd voorschotboekje ingebonden is, doet de vraag rijzen, of dit nu als één blad kan worden beschouwd of niet. Is het niet als zoodanig te be schouwen, dan zou men bij oversprin ging op een nieuw vel de daarop te stellen kwitantie's voor in mindering van dezelfde hoofdsom afbetaalde bedragen alle moeten zegelen. Dat overspringen op een nieuw vel kan natuurlijk vermeden worden door de boven dat vel zich bevin dende ingenaaide velletjes over te slaan en deze te gebruiken voor een tweede, derde en vierde voorschot. Als men het boekje in het mid den openlegt op bladzijde vier dan zal men onze bedoeling be grijpen. (Wij ontvingen van de Naaml. Venn. Drukkerij „de Vlijt" te Ambt- Doetinchem een nieuw model-voor schotboekje, door haar aangekondigd in het Algemeen Landbouwblad. Dit verschilt alleen in zooverre van het onze, dat de nummering der blad zijden is gewijzigd. Wil men dit ge bruiken, dan begint men eerst voor aan in het boekje en vervolgt dan achteraan, dan begint men niet voor aan op het tweede ingénaaide vel waar de eerstgenummerde bladzijde 2 begint maar waar men het tweede nummer 2 vindt, enz. Het zal in de praktijk niet voldoen, waarom wij de banken adviseeren, ze niet in ge bruik te stellen.) Vat men de wet naar den let ter op, dan bestaat ons boekje uit meerdere bladen. Maar naar de bedoeling uit gelegd, hebben wij hier met één ge heel te maken. Intusschen hebben wij, ten einde ook aan de letter der wet te vol doen, een nieuw model-voorschot- boekje ontworpen, dat van af he den bij de Centrale Bank verkrijg- is gesteld. Zooals men in de dagbladen heeft kunnen lezen, heeft zich bij de boe renleenbank te Smilde een geval van fraude voorgedaan. De kassier dier bank is op last van den Officier van Justitie gevan kelijk weggevoerd. Blijkens het rapport, door de In spectie over den toestand dezer bank uitgebracht, bedraagt het kastekort f10833.43.' Het Bestuur der bank zal trachten, dit tekort op de goederen van den kassier te verhalen en zal daarin waarschijnlijk wel slagen. (De zekerheid bestaat uit eene per soonlijke borgstelling tot een bedrag van slechts duizend gulden.) Intusschen is hier weer eens ge bleken, tot welke ongelukken een niet deugdelijk beheer kan voeren. De controle door het Bestuur en den Raad van Toezicht liet veel te wenschen over. Doordat de kassier tevens ge meente- en kerkelijk ontvanger was en dus als een man van vertrouwen werd beschouwd, werd niet vol doende toezicht uitgeoefend. De zaak kwam aan het licht, door dat na de inspectie op 8 Juni j.1. door deze als gebruikelijk aan en kele leden briefjes waren toegezon den met opgave van het saldo, dat op hun boekje volgens het groot boek stond ingeschreven. Deze personen gingen met die op gegeven bedragen niet accoord. (Toen bleek bij nader onderzoek tevens, dat er 'valschheid in ge schrifte was gepleegd.) Zulke briefjes moesten overbodig zijn en zij zouden dat zijn, als de besturen en raden van toezicht van de banken alle nauwgezet contro leerden. Die plicht is door de statuten op gelegd en dit geval leert eens weer, dat het noodzakelijk is, deze ernstig na te komen. De kassier der bank te Lams- waarde heeft in het voorgaand num mer een goede methode, om te con troleeren, aangegeven. De boekjes zelve moeten worden opgevraagd en met de boeken der bank worden ver geleken. Enkele onzer banken hebben nog steeds een verkeerde opvatting over de crediet-vaststelling door de Cen-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1