INHOUD RAIFFEISEN-BODE. DERDE JAARGANG (I Juli 1917 t.m. I Juni 1918) 5° s° l pag. pag- Aantal Banken 21 (P. K|. Sybrandy) 30 Algem. Vergadering C.B. 89 Nationale Bankvereeniging .9° Algem. Verg. St. Philipsland 99 Ontvangbewijs (mlodel 3' Belgische kinderen (C..F. J. BiandS) 3' Orderbriefjes ('t teekenen) 30, 81 Boeren 1 e enb anken 12 Onderlinge Bankinstellingen (Tj. Kuperus) 90 Balans opmaken 57 Postcheque- en gerodienst 1, 57 Borgstelling kassiers 23. 37 Polis van levensverz. als onderpand 13 Borgen (overlijden 30 Russische effecten (coupons) 58 Controlemiddel (J. W. v. 't Hoff) 61, 67 Ring Oosten van Friesland 4. 39 Controlesysteem (C.B'.50, 51, 52, 59, 60, 81 Reservefonds .14 Cöntróle op Spaarboekjes (A. K. J. v. d. Ende) 14 Saldobiljet (per 31 Dec.) 58 Centraal Bureau (maand'kaarten) 22 Staatsleening 14 (inw. Schuldbek. Coupons dep. obligatiën 1 Salaris kassier 39, 58, 67, 74 Credietvaststelling (meestgegoede leden) 21 Saldobriefjes (H. Th. M. v. gchaik 38 Credietverstrekkinlg inl.r. (forrn. 13a) 29 Stortingsbewijzen 37 Credietaanvragie bij loc. Banken 30 Salarisactie (J. M. Natzijl) 3°, 67, 82 Coöp. Vereenigingen (art. 7 sub 4 der wet 65 't Stuur kw-ijt (C. Blokker) 2 Deposito -obligatiën Bi, 98 Treub contra Boerenleenbanken 9- 23 (uitloting) ■49 id. id. overgenomen) 12 (boeking) 89, 98 Uitbetaling vee en paarden 99 Financieele commissie bij' Boerenleenbanken 3 Verslag Algem. Verg. C.B'. 97 Fraude (Smilde) 21 Vereenigingen als lid 12 Hypotheekverstrekking door loc. banken 74, 75 Voorschotboekj.es 13, 21, 37 Herinnering (Zegelrecht) 37 Verzoek, een 66 Hypothecaire zekerheid 22 Verzaroelbalans 1915 en 1916 73 Jaarwisseling 57 Volmachten 99 Kwitanties voor voorschotten 89 W atersnood-bijdragen 60, 67, 76 Lidmaatschap van loc. Banken 82 Zegelwet 1, 29, Co vn CC Memoriam (Mr. M. W. L. S. Bilderdijk) 29

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1