OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. BERICHT. De nieuwe Zegelwet (V 1 Suli 1»17. Derde Saargang Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. aiffeise Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. Inhoud van dit nummer: i. Redactioneel gedeelte: a. De coupons der deposito-obligatiën. b. Bericht, c. De nieuwe Zegelwet. 2. Uit onze boerenleenbanken: a. Het stuur kwijt. b. Ingezonden doorKol- lum. c. Verslag ringvergadering. - 3. Mededeeling. 4. Advertentiën. saldobiljet eene kaart ontvangen waarop eenige eenvoudige vragen omtrent spaargelden en voorschotten voorkomen. Wij verzoeken dringend, deze kaarten te willen invullen en ze vervolgens portvrij te willen posten aan het daarop gestelde adres. Het geldt hier een verzoek van de Crisis-Commissie, welke in het alge meen belang gegevens wenscht te verzamelen omtrent economische aangelegenheden. II. De navolgende overgangsbe palingen komen in de wet voor: De reeds vóór 1 Juni j.1. in ge bruik genomen, en nog loopende, doch niet gezegelde, akten, kunnen alsnog ter zegeling worden aangebo den en worden dan met het oude zegel gezegeld, zonder dat de bij de vorige wet gestelde boete behoeft te worden betaald. Die stukken moeten dan binnen 6 maanden na de invoering der wet, alzoo vóór 1 December a.s. geze geld zijn. Alle ongezegelde in gebruik geno men en nog loopende schuldbeken tenissen, akten van crediet-verstrek- king in loopende rekening, losse ak ten van borgtocht bij schuldbekente nissen behoorende en akten van ze- kerheidssteiling voor kassiers die nen dus vóór 1 December a.s. geze geld te zijn. Geschiedt dit niet, dan kunnen die stukken niet in rechten worden over gelegd, tenzij zij alsnog gezegeld worden, doch dan is eene hooge boete (f 100) voor elk afzonderlijk geval verschuldigd. Die stukken kunnen dus niet als bewijsmiddel dienst doen, zonder da', men in een hooge boete vervalt. Ook wijzen wij hier op het recht van inval, bij artikel 18 der wet aan ambtenaren van registratie of zegel toegekend. Als deze bij het nemen, van inzage van de stukken er tegenkomen, die niet of niet voldoende gezegeld zijn, zal voor elk dier stukken een boete worden opgelegd. De nog niet op 1 Juni j.1. in ge bruik genomen voorradige gezegelde formulieren kunnen ter bijstempeling worden aangeboden, doch alsdan binnen 9 maanden na den datum van invoering der wet. Wij raden ten sterkste aan, zoo spoedig mogelijk van deze gelegen heid gebruik te maken. Als de stukken naar de Centrale Bank worden opgezonden, zal deze voor de inlevering en zegeling zorg dragen. III. Het bedrag van het zegel recht van stukken, na 1 Juni j.1. in gebruik genomen of te nemen. De Coupons der deposito- obligatiên. Wij verzoeken H.H. Kassiers van alle boerenleenbanken, welke in het bezit zijn van deposito-obligatiën be leefd maar dringend, de coupons, welke op 30 Juni a.s. vervallen vóór dien datum aan de Centrale Bank toe te zenden. Het bedrag dier coupons wordt dan op 30 Juni a.s. in het credit der betreffende banken geboekt en op de reken'ng-courant verantwoord. De Kassiers moeten deze rente boeken op 30 Juni a.s. in het Dag boek, kol. 59, 10 en 13 en den post uit kolom 13 overbrengen in Grootboek III in het debet der re kening van de Centrale Bank. Particulieren kunnen deze cou pons op of na 30 Juni a.s. inwisselen óf ten kantore der Centrale óf bij de plaatselijke boerenleenbanken. De laatste beschouwen dan die coupons als geld, hetwelk zij op de gewone wijze aan de Centrale kun nen overmaken en waarvoor zij depót-bewijs ontvangen. Naar wij vernamen, zal de invoe ring van het postchèque- en giro- verkeer tot 15 September a.s. op zich laten wachten. Wij stellen ons voor, tijdig op dit onderwerp terug te komen. Vanaf 1 Juli a.s. zullen H.H. Kas siers tegelijk met het maandelijksch Wij gaven in het voorgaand num mer eene beschouwing over de nieuwe zegelwet, die op 1 Juni j.1. in werking is getreden. Wij deelden daarin onze opvatting van de verschillende bepalingen mede en zulks grootendeels naar aanlei ding van de ter bevoegder plaatse door ons ingewonnen inlichtingen. Waar er nog geene vaste opvat ting aangaande de toepassing der wet bestond, waren die inlichtingen niet zeer afdoende en zijn er, ach teraf beschouwd eenige onjuistheden in onze uiteenzetting ingeslopen. Bovendien is ons uit de reusach tige correspondentie, met de boeren leenbanken over dit onderwerp ge voerd gebleken, dat onze behande ling èn niet volledig genoeg was èn aan duidelijkheid te wenschen over liet. Om nu niet door naderen uitleg een dubbele of tegenstrijdige behan deling der wet te geven, achten wij het gewenscht, geheel opnieuw dit onderwerp te behandelen. Wij verzoeken dus de boerenleen banken het voorgaand artikel geheel buiten beschouwing te laten en zich alleen te richten naar hetgeen nu volgt I. De wet heeft geene terugwer kende kracht. Dat wil zeggen: de oude op zegel gestelde stukken, zooals schuldbe kentenissen, akten van crediet-ver- strekking in loopende rekening, af zonderlijke akten van borgtocht, enz. blijven van kracht en behoeven niet opnieuw te worden gezegeld.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1