BIKREUELD SCHELLEK - ROtMm. Ned. Coöperatieve Zekerheidsstellings-Bank van Ambtenaren en Beambten. De Algem. Borg-Maatschappij LIPS' moior en macmne oisën CQBEN A Co., ARNH Bijkantoren: UTRECHT-VEGHEL Brandkasten. KEIZERSGRACHT 569 AMSTERDAM. TEL. 6440 H DE RAIFFEISEN-BODE. 79 BinderTwine OLIEJASSEN TOUWWERK Handeidriiuenflen-. industrieeten-, en LandDouuienden middenstand lnbraak-verzekeurinB:.Hermandad'' Voordeelig adres Fabriek: Nieuwe Kraan. Echte Opgeloste Peru Guano, Superphosphaten, Chili Salpeter, Kalkstikstof, Zwavelzure Am moniak, Lijnkoeken, Lijngruis, Lijnmeel, Ge droogde Bostel, Rietsuiker, melasse, Vleeschmeel. V* <- Borgtochten voor rekenplichtig beheer van Directeuren van Naamlooze Vennoot schappen, Beheerders van Coöperatieve Vereenigingen, Boekhouders, Kassiers enz. in dienst bij rechtspersoonlijkheid hebbende lichamen. Verzekering tegen Schde voortgekomen uit oneerlijkheid van rekenplichtig personeel Coöperatief systeem. Lage premiën. 60 pCt. der winst aan leden deelnemers. Inlichtingen verstrekt gaarne de Directie Aanvragen om Correspondentschappen aan de Directie. voor den Gevestigd te UTRECHT, OUDE GRACHT Tz. 141 stelt zich borg voor het aangaan van geldleeningen cn sluit ver- zekeringen°tegen risico, voortvloeiende uit het aanstellen van rekenplichtige personen. BANKGARANTIES voor (N. O. T., enz.) Provisie voor eens 3/4 Speciale tarieven voor Kassiers van BOERENLEENBANKEN EN MIDDENSTANDSBANKEN -Maatschappij UTRECHT. Ingevolge contract met de Coöp. Centr. Raiffeisen-Bank te Utrecht, verzekert de Her mandad onder bijzonder voordeelige voor waarden tegen DIEFSTAL en INBRAAK de geldswaarden der Boerenleenbanken effecten zoowel als papiergeld en specie. Tarief en Voorwaarden gratia verkrijgbaar aan het kantoor der Maatschappij Nachtegaalstraat 8 en ten kantors der Coop. Centr. Raiffeisenbank, Drift 13. -

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 7