VIER PROCENTS DEPOSITO-OBLIGATIEN EMMANUEL - SMEETS Weert. Coöp. Ztiiveibïiiik, - Leeuwarden. II 1 JI ■I I I I DER COOP. CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT, O JL J_ I I Verricntingen. buitenia ndsche chèques, het vermiiteeren van geldswaarden; het'bevorderen van overschrijvingenhet koopen en verkoopen van binnenlandsche effecten het verzilveren van binnenl.tndsche couponshet controleeren van uillotingenhet beleenen vaneffecten; het bewaren van geldswaardig-papier; het inschrijven op geldleeningen; het emitteeien van Obligatieleeningen: het verstrekken van bankgaranties. Kantooruren 9-121/, en 2-4; Vrijdags 8'/,-4 - Administrateur: TJ. KUPEROS. i Borgstellingen poor H. H. Kassiers pan Boerenleenbanken. DRUKKERIJ HOONTE Telef. Interc. 1774- Kantoorboeken. DE KAIFFEISEN-B.ODE. in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Coupons 30 Juni31 December. Een gedeelte dezer 4 °/0 Obligatiën wordt uitsluitend verkrijgbaar gesteld voor Particulieren. Aanvragen te richten aan de ter plaatse gevestigde Boerenleenbank. pv f De Coöp. Zuivelbank verstrekt deposito-boekjes aan landbouwers en particulieren voor tijdelijke belegging van LJ6pOSltO S. gelden. Dagelijks kan worden bij- en afgeschreven, de rente gaat in den eersten werkdag na de storting en bedraagt thans 3%. Bij wijziging van de rente wordt hiervan minstens'een maand te voren kennis gegeven. Terugbetaling kan worden gevorderd na kennisgeving van minstens één dag te voren. 13 1 De Coöp. Zuivelbank heeft voor rustige en solide geldbelegging beschikbaar Obligatiën ten laste van Coöp. Belegging. Vereenigingen in coupures van f iooo.— en f 500. De Coöp. Zuivelbank treedt op als Trustee van de gezamen lijke houders van Obligaties der door hare tusschenkomst geplaatste leeningen en is steeds bereid de obligatiën te beleenen of over te nemen tegen overeen te komen rente en koers. *7. 1 l)e Coöp. Zuivelbank belast zich met het incasseeren van wissels, het realiseeren van chèques; het fourneeren van Stoom- Boek en Steendrukkerij. Uitgever der door de Centrale Bank officieel vastgestelde formulieren boeken enz. voor de locale banken. Uitgave van ledenregisters voor A inkoop vereenigingenBoerenleenbanken, Zuivelfabrieken, Graan malerijen enz. enz. Spe cialiteit in Diploma's. Modelboekje op aanvrage gratis en franco. BOONENSTOKKEN HEININGPALEN KLAVERRUITERS SLIETEN, ENZ. levert Opgericht Anno 1893 AMSTERDAM Heerengracht 380-382 Kapitaal Eén Millioen. Reserven: ruim een half millioen. Viste premiën. Vrujt Brochure over de Borgstelling van den Kassier een.r Boerenleenbank. te ARNHEM direct uit da bosschen op diverse afzendsta- tions. Prijzen en conditiën na opgave van ver langde hoeveelheid en maat.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 6