CHILI-SALPETER Inlichtingsbureau voor Chilisalpeter Apeldaornsche Machinefabriek lis- en Koelmachines. LEVEilSUERZEKEHinG-MAATSWrij C. VERKERK Nationale Bankvereeniging UTRECHT VISCHMARKT 3. UTRECHT. Aloemeene maaischanpli van leveiisuerzeMiD en uiirente. M0LLEND00D. zuiggas motoren mei Ulaiermaniei-Generator DE RAIFFEISE N-B ODE. DE BESTE STIKSTOFMESTSTOF. DE PRAKTIJK HEEFT DIT VOLDOENDE BEWEZEN. Bemestingsadviezen, monsters, platen, etc. gratis en franco 27 Van Limburg Stirumstraat 's Qraven hp.ge. P. BUTTER, nic. Roozen zonen, BenneDroeK. v/h LOOG LANDAAL 99 ZAADTEELT ZAADHANDEL GROENTEZADEN BLOEMZADEN LANDBOUWZADEN Hypotheek op gunstige voorwaarden. - PANDBRIEVEN 41/2°/0 tegen - AMSTERDAMSCHEN BEURSKOERS STUKKEN VAN f 5000, f 1000, f 500, f 100, f 50 77 IS OP ALLE GRONDSOORTEN EN VOOR ALLE GEWASSEN N.B. HET BUREAU HOUDT ZICH NIET MET DEN HANDEL BEZIG. KAPITAAL EN RESERVE f 5.500.000. Hoofddirectie en Centrale Administratie te Utrecht. KANTOREN TE Alkmaar, Alphen a.d. R., Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bodegraven, Culemborg, Delft, Doetinchem, Dordrecht, Drachten, Ede, Franeker, Geldermalsen, Gouda, Groningen, Harlingen, Heerehveen, Hengelo (O.), Leeuwarden, Leiden, Purmerend, Schagen, Sneek, Stadskanaal, Terneuzen, Tholen, Tiel, Uithoorn, Utrecht, Veenendaal, Vlissingen, Woerden, Zeist, Zierikzee. Handelscredleten A Incasso op binnen- en buitenland. A Vreemd Gelden Cheque's Reiscredletbrieven a Uitvoering van Effectenorders A Verzilvering van coupons Bewaring van fondsen. A Administratie van vermogens. De Kluisinrichtingen bieden een veilige bewaarplaats aan voor het wegbergen van effecten, papieren van waarde en koffers met zilver. De huurprijzen van de loketten varieeren van f 6 tot f 40.— per jaar. --ri Amsterdam, Damrak 74. Verzekerd kapitaal op 31 Dec. 1915 f 164 957-975-93 Verzekerde rente op 31 Dee. 1915 - 3.208.888.06 Reserven - 67.257.841.70' Sedert de oprichting der Maat schappij (1880) tot 31 Dec. 1915 werddoor haar aan de verzekerden of hunne rechthebbenden be taald wegens Uitkeeringen bij overlijden Uitkeeringen bij leven Lijfrenten. Aikoop Winst r 27078.314.49 - 19.972.250.60 - 29.763.347.16 - 7018.59384 - 2.520408.26 Totaal f 86.352.914.35 Voordeelige tarieven en yoorwaarden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Corr. „Algemeene" Kassier der Coöp. Boeren leenbank te Wijdenes (N.H.) In 2 a 3 dagen is men de mollen kwijt. Een flacon met gebruiks wijze voor 1000 mollen f 2.25 franco thuis. Droog bewaard blijtt het jaren goed. APELDOORN. voor de goedkoops Hollandsche Anthraciet. Zuiggasmotor 125 P. K. Plannen en begrootingen gratie. VERZEKERD KAPITAAL f 93.215.096.82 VERZEKERDE RENTE - 599.098 17 WAARBORG KAPITAAL - 22 521.623.19 Geen Levensverzekering-Maatschappij verstrekt vollediger inlichtingen^omtrent den aard harer beleggingen dan de „UTRECHT". Voor het sluiten van Kapitaals- en Lijfrenteverzekeringen verdient zij dan ook het volste vertrouwen Directie: Mr. A. S. MIEDEMA P. H. CRAANDIJK Kapitaal f 2 500 000 Reserves f 325 000 Hypotheken -1.9427 830 Pandbrieven -19315.200

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 5