Drukkerij-Hoonte HYPOTHEEK BANK Hl- PRONKBOONEN EERSTE NEDERLARDSEHE BYP0TBEEKBR1EFBANK Amsterdam - Canada Hypotheekbank A. F. BOUMAN. ZWOLLE verkrijgbaar bil alle commissionairs in Ellecien T. Watervis, Groningen Telefoon 464. 6 pCt. PANDBRIEVEN 5 pCt. PANDBRIEVEN UTRECHT inierc. Tel. 1774 alle uoorkomende drukwerken uiterst Dlllilhe prilsberehening Zaadteelt en Zaadhandel Boerenleenbank-Comité Watersnood 1916. in stukken van f 1000.- aflosbaar a pari bij f 500.— en f 100,—, halfjaarlijksche uitlo tingen. N.V. Maatschappij Zaadhandel Amersfoort. Leeraar iyi.o. BosHtiouden. 76 DE RAIFFEISEN-B O,DE, provisie op de plaatsing' der obliga- tiën, zoo willen wij erkennen, dat wij dit eene minder gewënschte me thode achten. Zelfs particuliere hypotheekban ken zijn van dit stelsel terugge komen. Vooral echter achten wij deze methode verkeerd, als die provisie niet aan de bank zelve, doch als persoonlijk cadeautje aan den Kas sier wordt aangeboden. Wij vertrouwen echter, dat de kassiers zich daardoor niet zullen laten bewegen tot mogelijk voor de 'bank schadelijke handelingen mede te werken. Al ware het alleen maar, omdat zij wel eens, gehoord hebben de fabel van de kip en de gouden eieren. REDACTIE. '8 GRAVENHAGE. Lange Vijverberg 9 Geeft af 4'/2 °/o en 4°/o Algemeene Hypotheekbrieven tegen beurskoers, en verstrekt gelden onder eerste hypothecair ver band tegen voordeelige voorwaarden. Algemeene HypotheekbrieAen in omloop pl. m. f14.500.000 De Algemeene Hypotheekbrieven behooren tot de fondsen waarin de gelden der „Rijkspostspaarbank" worden belegd. Keizersgracht 228 - AMSTERDAM, Telefoon Int. N. 9081. DE BANK GEEFT UIT tegen den koers van 101 pCt. tegen den koers van 97 pCt., in stukken van f 1000.f 500.en f 100. Levert zeer spoedig O.a.: Briefpapier, Enveloppen, Circulaires, Verslagen, Con- vocatiën, enz., enz., tegen Teelt van en speciale handel in Zaaizaden EN GROS EN DETAIL IOI'/2°/0 TE BREDA. DIRECTIE E. J. M. DE BRUYN. Mr. Auj. L. Heybroek W'/j*/o Ingekomen vanaf 22 Januari 1917 tot 22 Maart 1917 van de locale banken te Tijnje (Fr.) f75.te Westerblokker f 100.Raiffeisen- Bank tf Delft f 50.te samen met voorgaande opgaven f7195.09. De penningmeester, C. UITENTUIS. Broek in Waterland, 22 Maart 1917 LANDBOUWERS! Gij zijt varplicht, in Uw eigen belang, eene Boekhouding aan te leggen, wilt ge niet de kans hebben, veel te hoog in de belasting te worden aangeslagen. Bestelt derhalve een stel boeken 'voor f 1.20 waarbij gratis wordt gevoegd een volledige handleiding, door den Heer DE GIER; RUkslandbouwleeraar, samengesteld. DUS 4 BOEKEN VOOR SLECHTS f 1 20 Indien de stellen worden aangevraagd door den Voorzitter of Sec retaris Uwer afdeeling, of rechtstreeks aan den Uitgever a f 1.35 franco per post. M. WATERREUS, Stoomdrukkerij Roermond. DE BANK GEEFT UIT: 4°/0 Pandbrieven 4 '/j°/o Pandbrieven a 92%. a 98'/,%. ALKMAAR. Directeur KLUFT. Bieden aan witbl. lang schede a f 4.per kilo, witbl. middellang schede f2.— per kilo. bruto voor netto tegen inxen- ding van het bedrag. Lid der Ned. Broederschap van Accountants- Belast zich o.a. met de inrichting en ge- regeldecontróle der Boekhouding van Coöp. Malerijen, Handels- en Aan- koopvereenigingen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 4