VIER PROCENTS DEPOSITO-OBLIGATIËN Coöp. Zuivelbank, - Leeuwarden. -OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. O O DER COÖP. CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT, O O n«. 9 ITlaart 1»17. Tweede Jaargang De Raiffeisen-Bode Verschijnt den eersten Tan iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. - in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Coupons 30 Juni—31 December. Een gedeelte dezer 4 Obligatiën wordt uitsluitend verkrijgbaar gesteld voor Particulieren. Aanvragen te richten aan de ter plaatse gevestigde Boerenleenbank. Opnn^lln'c De Coöp' Zuivelbank verstrekt deposito-boekjes aan landbouwers en particulieren voor tijdelijke belegging van l^rcrpuviltj V gelden. Dagelijks kan worden bij- en afgeschreven, de rente gaat in den eersten werkdag na de storting en -bedraagt thans 3%. Bij wijziging van de rente wordt hiervan minstens een maand te voren kennis gegeven. Terugbetaling kan worden gevorderd na kennisgeving van minstens één dag te voren. RP|Pnn.'nrT Pe Coöp. Zuivelbank heeft voor rustige en solide geldbelegging beschikbaar Obligatiën ten laste van Coöp. Vereenigingen in coupures van f iooo.— en f 500.—. De Coöp. Zuivelbank treedt op als Trustee van de gezamen lijke houders van Obligaties der door hare tusschenkomst geplaatste leeningen en is steeds bereid de obligatiën te beleenen of over te nemen tegen overeen te komen rente en koers. \7frrifhtinnpn De Coöp- Zuivelbank belast zich met het incasseeren van wissels, het realiseeren van chèques; het fourneeren «-«"liycil. van buitenlandsche chèques, het vermitteeren van geldswaarden; het bevorderen van overschrijvingen het koopen en verkoopen van binnenlandsche effecten; het verzilveren van binnenlandsche coupons; het controleeren van uitlotingen; het beleenen van effecten; het bewaren van geldswaardig papier; het inschrijven op geldleeningen het emitteeren van Obligatieleeninge'n het verstrekken van bankgaranties. Kantooruren 9—12'/, en 2-4; Vrijdags 8'/,—4- - Administrateur: TJ. KUPERUS. VACANT.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1