VIER PROCENTS DEPOSITO-OBLIGATIËN Coöp. Zuivelbank, - OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. O DER COÖP. CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT, fh>. 8 Febrtiail 1017. Tw?ed« SaarQana Verschijnt den-eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. aiffeisen Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Coupons 30 Juni—31 December. Een gedeelte dezer 4% Obligatiën wordt uitsluitend verkrijgbaar gesteld voor Particulieren. Aanvragen te richten aan de ter plaatse gevestigde Boerenleenbank. Dennutn\ De Coöp. Zuivelbank verstrekt deposito-boekjes aan landbouwers en particulieren voor tijdelijke belegging van ,U Ke,den- Dagelijks kan worden bij- en afgeschreven, de rente gaat in den eersten werkdag ra de storting en bedraagt tha s 3/0. Btj wijziging van de rente wordt hiervan minstens een maand te voren kennis gegeven. Terugbetaling kan worden eetorderd na kennisgeving van minstens een dag te voren. 6 Belenninn l\" Coöp> z"'*e">ank heeft voor rustige en solide geldbelegging beschikbaar Obligatiën ten laste van Coöp Vereenigingen in coupures van f tooo.- en f 500.-. Ue Coöp. Zuivelbank treedt op als Trusiee van de gezanten- j houders van Obligaties der door hare tusschenkomst geplaatste leeningen en is steeds bereid de obligatiën te beleenen of over te nemen tegen overeen te komen rente en koers. Verriohtinnpn Ue Coöp z"«velbank belast zich met het incasseeren van wissels, het realiseeren van chèqueshet fourneeren y van buitenlan ische cheques, het vermitteeren van gel iswaardenhet bevorderen van overschujvingen het koorien en verkoopen van bmnenlandsche effecten; het verzilveren van binnenlandsche coupons; het contrul eren van uitlotin»en- het beleenen van banktgaranhesbeWaren geWswaardig PaPier; het inschrijven op geldleentngen het emitteeren van ObligaiieIceninge"n het verstrekken Kantooruren 9 12'/, en 2-4; Vrijdags 8'/2—4 Administrateur: TJ. KUPERUS. VACANT.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1