VIER PROCENTS DEPOSITO-OBLIGATIËN De Eerste Nederlandsclie - De Nieuwe Eerste Nederlandsclie A.F. BOUMAN. ZWOLLE Coöp. Zuivelbank, - Leeuwarden. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - O O OER COÖP. CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT. Een gedeelte dezer 4 °/0 Obligatiën wordt uitsluitend verkrijgbaar gesteld voor Particulieren. Aanvragen te richten aan de ter plaatse gevestigde Boerenleenbank. N.B. Leden van Boerenleenbanken, kunnen alleen door tusschenkomst hunner banken deze obligatiën verkrijgen. O O I te 's GRAVEMHAGE - Opgericht 1882. Zaadteelt en Zaadhandel Ito. 7 Sanuaii 19>7. Tweede Jaargang DeRaiffeisen-Bo Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar franco per post. Losse nummers 10 Cent. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Coupons 30 Juni31 December. frr/c Coöp. Zuivelbank verstrekt deposito-boekjes aan landbouwers en particulieren voor tijdelijke belegging van LvCpOSllO S. gelden. Dagelijks kan worden bij- en afgeschreven, de rente gaat in den eersten werkdag na de storting en bedraagt thans 3%. Bij wijziging van de rente wordt hiervan minstens een maand te voren kennis gegeven. Terugbetaling kan worden gevorderd na kennisgeving van minstens één dag te voren. Rplprirnnn De Coöp. Zuivelbank heeft voor rustige en solide geldbelegging beschikbaar Obligatiën ton laste van Coöp. UUlUyyiliy. Vereenigingen in coupures van f iooo.— en f 500. De Coöp. Zuivelbank treedt op als Trustee van de gezamen lijke houders van Obligaties der door hare tusschenkomst geplaatste leeningen en is steeds bereid de obligatiën te beleenen of over te nemen tegen overeen te komen rente en koers. XT^rrir^hfinn/^n Coöp. Zuivelbank belast zich met het incasseeren van wissels, het realiseeren van chèques; het fourneeren V Cl l ILllllliy dl. van buitenlandsche chèques, het vermitteeren van geldswaarden; het bevorderen van overschrijvingenhet koopen en verkoopen van binnenlandsche effecten; het verzilveren van binnenlandsche coupons; het controleeren van uitlotingen; het beleenen van effecten; het bewaren van geldswaardig papier; het inschrijven op geldleeningen het emitteeren van Obligatieleeningen het verstrekken van bankgaranties. Kantooruren 9127a en 2 4; Vrijdags Sl/2—4Administrateur: TJ. KUPERUS. KAPITAALVERZEKERING. PENSI- OENEN. LIJFRENTEN enz. enz. De pensioen-verzekering der ambtenaren van de Raiffeisen-Bank is hier afgesloten. ONGEVALLEN INBRAAK AAN SPRAKELIJKHEID. - AUTO- EN MO- j TORRIJWIELVERZEKERING enr. em. Speciale Tarieven voor LANDBOUWERS. Teelt van en speciale handel in Zaaizaden EN GROS EN DETAIL

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 1