Streng in de regelgeving.... Het was nog maar de vraag hoe de CKV zou reageren op de voorstellen ter verbetering van de effectendienstver lening. In de voorjaarskringen was naar voren gekomen dat het als klemmend zou worden ervaren wanneer op basis van incidenten een rigide regelgeving zou worden doorgevoerd. Voorzitter Wim Meijer plaatste daarom de soms vergaande maatregelen - waaronder de aanpas sing van het artikel 53 a lid 1 sub b - in een bestuurlijk perspectief/Banken die het eigen huis op orde hebben, hoeven niets te vrezen en zullen geen hinder ondervin den van de voorstellen. Wel is het in ieders belang dat Rabobank Nederland in voorko mende gevallen snel en effectief kan optreden.' Hoofddirectielid dr. Wim van den Goor- bergh.die sprak van een'ketenprobleem'en'onvoldoende centrale regie', wees in dit verband op het principe "streng in de regelgeving, maar soepel in de uitvoering'.'Een flink aantal afgevaardigden vroeg het woord en sprak overwegend instemming met de nota uit. Er werden nogal wat verduidelijkingen gevraagd van bepaalde begrippen, zoals bijvoor beeld het intrigerende verbod op"cold calling" het persoonlijk of telefonisch benaderen van niet-klanten voor effectendiensten. In de analyse werd gemist waarom 'juist een als degelijk en conservatief bekend staande bank als de Rabobank de geconstateerde tekortkomingen vertoont en grotere fouten lijkt te maken dan de concurrenten'. Anderen was opgevallen dat de pers steeds de nadruk legt op de Rabobank, terwijl de fouten bij de concurrentie zeker niet minder groot zijn.'Nu blijkt dat het ons ernst is met de kwaliteit van onze effec tendienstverlening', voorzag Meijer op alle punten verbetering. vermogen tot het jaar 2002 was even hel der als onthullend. 'Als we op de huidige grote voet blijven doorgaan', aldus Smits, 'zullen we met een paar jaar niet meer kunnen voldoen aan de eisen die we ons zelf al sinds jaar en dag op die essentiële punten stellen.' Hij concludeerde dat een kostenreductie van maar liefst 20% abso luut onontkoombaar is, wil de Rabobank de financieel gezonde organisatie blijven die zij altijd was. Een forse efficiencyver betering zal de ruggegraat van de inspan ningen moeten gaan vormen. Na de zomer volgen concrete voorstellen over de aanpak. Die zal alle uitgavencategorieën raken, de automatisering niet uitgezon derd. Ook de centrale staven worden onder de loep genomen. Smits drukte de afgevaardigden reeds op het hart een grote terughoudendheid te betrachten bij het vervullen van vacatures. Slapeloze nachten Smits, die er blijk van gaf al goed inge werkt te zijn in het aandachtsgebied van de lokale banken binnen de Hoofddirec tie, had nog een scherpe pijl op zijn boog. Hij kwam met een goed uitgewerkte en onderbouwde reactie op de kritische sig nalen die ook in voorjaarskringen te horen waren geweest op de Algemene Goedkeuringsregeling voor Bedrijfsfinan- cieringen. Signalen, zo betoogde hij, die lijken te wijzen op een tegenstelling tussen de doelstellingen van het goedkeuringsap paraat en die van de lokale banken. 'Maar deze schijnbare tegenstelling bestaat niet', was de conclusie van de voorzitter van de Hoofddirectie, die daar bij wel verschillende rollen en verant woordelijkheden onderkende. In een hel dere analyse van de verzamelde gegevens over het goedkeuringsbeleid in de afgelo pen i.tren toonde hij onder meer aan dat het aantal afwijzingen vrij constant is gebleven en zeker niet hoger is geworden. De desondanks duidelijk aanwezige span ning kan mogelijk worden teruggebracht door een intensivering van de communi catie, een optimalisering van het goedkeu ringsproces binnen de lokale bank en het treffen van maatregelen om het niet nale ven van de regeling bij lokale banken tegen te gaan. Op wat langere termijn zal de implementatie van KLAAR en een ver dere professionalisering van de financie ringsorganisatie uitkomst kunnen bren gen. 'Wat niet op schrift staat', reageerde een afgevaardigde, 'is de geweldige emotie die deze problematiek oproept. Lokale Wim van den Goorbergh: 'Een ketenprobleem en on voldoende centrale regie.' banken nemen de beslissing om buiten de AGRB om te financieren niet lichtzinnig. Dat is bepaald geen sinecure en brengt dikwijls slapeloze nachten met zich mee. Doen we het niet dan loopt het fout in onze relatie met de klant.' Hij consta teerde dat er een vertrouwenskloof in het goedkeuringsapparaat is gegroeid en pleitte voor het snel opstarten van het door Smits toegezegde overleg met de banken. Nadat de BVC Bedrijven zich erover heeft gebogen, zal in het najaar een notitie over het goedkeuringsbeleid in de CKV en de kringen worden gebracht. "Defusie" Constructief waren ook de reacties naar aanleiding van de evaluatie van de- Gedragslijn Verhuizen Particulieren. Het idee om over te gaan tot een centrale ver- huisservice viel in goede aarde. Ondanks de lijvigheid en het hoge abstractieniveau, was er toch veel waardering voor het Kader voor Beleidsplanning door Aange sloten Banken 2000-plus te beluisteren. 'In eerste lezing werd ik wat overspoeld door de inhoud, maar bij inzoomen bleek het zeer waardevolle materie', aldus een afgevaardigde. Hij vroeg zich af hoe de- term "defusie" moest worden opgevat. 'Er was twijfel of we de term moesten laten staan', was het antwoord, 'maar ter prikkeling van de gedachtenvorming leek het ons wenselijk.' Bij de behandeling van de kringverslagen, tegen het einde van de vergadering, constateerde voorzitter Wim Meijer dat er gaandeweg de vergadering heel veel uit de geanimeerd verlopen kringvergaderingen was doorgeklonken. Die aansluiting kwam het overleg in deze 110e CKV duidelijk ten goede. 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1999 | | pagina 19